Klei Lông Dlăng Tơdah Êdu Ai – 1/2/2024

1570

 

Klei Aê Diê Blŭ: Y-Yêrêmi 12:1-6

Êlan kliăng: “Tơdah ih êdu ai ti hruê knap mñai, klei ktang ih điêt êdi.” (Klei Bi Hriêng 24:10)

Klei êmuh ksiêm mĭn: Khua pô hưn êlâo Y-Yêrêmi dôk bi mgăl hŏng Khua Yang kơ ya mta klei? Si klei jing ai tiê ñu hlăk anăn? Si klei Aê Diê wĭt lač kơ ñu? Ya klei mñă kơ diih mơ̆ng klei lông dlăng Khua Yang pioh kơ Y-Yêrêmi?

Khua pô hưn êlâo Y-Yêrêmi thâo klă kơ Aê Diê jing Pô kpă (êlan 1a). Ƀiădah ăt ñu čiăng bi mgăl hŏng Khua Yang mơh kyuadah ñu dôk tlă anăp hŏng klei ênguôt prŏng snăk ti anăp klei dleh dlan guôm jŭm dar (êlan 1b). Ñu êmuh Khua Yang, “Si ngă bruă phung ƀai đĭ kyar leh? Si ngă phung lhiăr hriê kơ mdrŏng?” (êlan 1c). Năng ai hlăm ai tiê ñu amâo mơak ôh tơdah buh klei wê. Ai tiê klei mĭn ñu hlăk anăn jing rup phung tuôm mă tŭ leh klei pap Khua Yang ƀiădah diñu ăt lŏ ngă klei luar hŏng Khua Yang. Klă êdi jing phung Anathôt yơh. Diñu jing phung găp djuê Khua pô hưn êlâo Y-Yêrêmi, jing phung anak ƀuôn sang Aê Diê, “Ih pla leh diñu” (êlan 2, 6), ƀiădah lŏ ngă klei bi kdơ̆ng hŏng Khua Yang leh anăn duah êlan čiăng ngă jhat kơ klei hdĭp Khua pô hưn êlâo Y-Yêrêmi (Y-Yêrêmi 11:21). Kyuanăn, ñu akâo kơ Khua Yang ngă bruă klei kpă mtam (êlan 3). Ñu amâo lŏ dưi gĭr dôk guôn ôh. Ñu dôk êdu ai ti anăp klei knap mñai.

Aê Diê wĭt lač leh kơ Khua pô hưn êlâo Y-Yêrêmi hŏng sa klei êmuh bŏ hŏng klei lông dlăng:“Tơdah ih tuôm êran leh mbĭt hŏng arăng, leh anăn diñu bi êmăn ih leh, si ih dưi bi lông êran hŏng aseh lĕ? Leh anăn tơdah ih lĕ buh hlăm čar hơĭt, si ih dưi hlăm bhĭt êa krông Yurdan?” (êlan 5). Khua Yang mñă brei ñu hdơr, tơdah knŏng mrâo phung ayŏng adei hlăm găp djuê ñu pô lhiăr kơ ñu ƀiădah ñu ruăt êdu ai leh yơh, snăn si ñu dưi dôk dơ̆ng ti anăp phung roh prŏng hĭn msĕ si phung mtao, phung khua êmua bi kdơ̆ng? (êlan 5-6). Klei blŭ lông dlăng mơ̆ng Khua Yang yơh lŏ thiăm klei ktang kơ Khua pô hưn êlâo Y-Yêrêmi čiăng kơ ñu ăt đăo knang kơ Khua Yang nanao, jhŏng hưn klă klei Khua Yang blŭ. Wăt tơdah phung ayŏng adei pô lhiăr, ƀiădah Khua Yang ăt sĭt suôr hŏng ñu. Wăt tơdah ñu êdu ai ƀiădah Khua Yang ăt lŏ kơrŭ ñu nanao leh anăn brei ñu ƀuh, Khua Yang thâo, Khua Yang săng leh anăn Khua Yang srăng ngă bruă tui si hruê mmông Ñu

Hruê anei, mâo lu phung đăo ăt êmuh msĕ mơh: “Si ngă bruă phung ƀai đĭ kyar leh?” Amâo jing soh ôh tơdah drei čiăng mâo klei kpă ênô mtăp mđơr. Ƀiădah jing soh tơdah ƀuh klei amâo mtăp mđơr drei êdu ai leh anăn ƀuah Aê Diê. Jing soh hlăk drei mĭndah drei dưi kgŭ bi kdơ̆ng kơ klei kpă ênô tui si hdră êlan drei pô. Tơdah drei huĭ mpŭ kơ Aê Diê hŏng jih ai tiê leh anăn đăo sĭt kơ Aê Diê drei jing Pô Kpă Ênô snăn brei drei gĭr dôk guôn hruê mmông Ñu. Klei lông dlăng kơ drei jing brei kjăp ai tiê dôk gĭr čiăng dưi msĕ si klei bi hmô, “bi lông êran hŏng aseh”, leh anăn đăo snei:“Kyuadah Yêhôwa răng kriê êlan phung kpă; ƀiădah êlan phung ƀai srăng rai tuč.” (Klei Mmuñ Hđăp 1:6).

Si ngă drei dôk êdu ai kyua ya mta klei amâo mtăp mđơr mơ̆? Drei thâo săng kơ ya mta klei Khua Yang lông dlăng drei?

Wah lač: Ơ Khua Yang, akâo Ih mñă brei kâo hdơr nanao Ih jing Pô Kpă Ênô leh anăn jing Pô amâo tuôm mlih ôh. Đru kâo dôk kjăp nanao hŏng Khua Yang, amâo lĕ buh ôh hlăk klei jhat truh čiăng kơ kâo ƀuh nanao klei pap Ih ti lăn ala. Kâo wah lač hlăm Anăn Khua Yang Yêsu Krist, Amen.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Klei Mphŭn Dơ̆ng 32

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: elankleisitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcKev Sim Siab Thaum Qaug Zog – 1/2/2024
Bài tiếp theoThách Thức Khi Ngã Lòng – 1/2/2024