Klei Jăk Jĭn Aê Diê Kluôm Jih Thŭn – 31/12/2023

1226

 

Klei Aê Diê Blŭ: Klei Mtô Mñă Klei Bhiăn 11:1-12

Êlan kliăng: “Ala čar Yêhôwa Aê Diê ih răng kriê, ala čar ală Yêhôwa Aê Diê ih dlăng nanao mơ̆ng phŭn truh kơ tuč thŭn.” (Klei Mtô Mñă Klei Bhiăn 11:12)

Klei êmuh ksiêm mĭn: Ya ngă Y‑Môis mtô phung ƀuôn sang Aê Diê ngă čiăng dưi mâo klei jăk jĭn jih thŭn? Ya ngă krĭng “ala čar mnăm êa hjan mơ̆ng adiê” jing klei jăk jĭn? Ya klei hriăm mñă kơ drei hlăm hruê knhal jih thŭn?

Êlâo kơ phung ƀuôn sang Aê Diê mprăp nao ti krĭng Lăn Aê Diê Ƀuăn, Y‑Môis mđĭ ai diñu snei: “ala čar Yêhôwa Aê Diê ih răng kriê, ala čar ală Yêhôwa Aê Diê ih dlăng nanao mơ̆ng phŭn truh kơ tuč thŭn” (êlan 12). Ƀiădah dưi tŭ klei jăk jĭn Aê Diê brei jih thŭn, ñu mtă kơ phung ƀuôn sang Aê Diê brei ngă tlâo mta klei yuôm bhăn. Tal sa, brei khăp kơ Yêhôwa Aê Diê (êlan 1a), anei jing klei bhiăn tal sa leh anăn prŏng hĭn brei grăp čô anak Aê Diê gưt asăp (Y‑Mathiơ 22:38). Tal dua, djă pioh nanao bruă ñu, klei bhiăn ñu, klei ñu mtrŭn, leh anăn klei Ñu mtă (êlan 1b).

Tal tlâo, brei lŏ hdơr klei jăk jĭn Aê Diê brei mơ̆ng leh dưi tlaih mơ̆ng klei jing hlŭn Êjip truh hruê anei kyua diñu ƀuh leh bruă klei myang Aê Diê ngă leh (êlan 2-7).

Phung ƀuôn sang Aê Diê hdĭp knang kơ bruă lŏ hma, êa jing klei čiăng snăk kyua anăn čiăng mđĭ ai diñu, Y‑Môis bi msĕ klei mdê plah wah ya klei phung ƀuôn sang Aê Diê mă bruă suăi êmăn hlăk êjai buh pla ti Êjip hŏng klei jăk jĭn Aê Diê srăng brei kơ diñu êbeh dlai hlăm krĭng Lăn Aê Diê Ƀuăn, “Kyuadah čar diih srăng mŭt mă bha anăn amâo djŏ msĕ si čar Êjip ôh anôk diih kbiă leh, anôk diih rah leh mjeh diih leh anăn krih êa hŏng jơ̆ng diih, msĕ si sa boh war djam. 11Ƀiădah čar diih srăng găn mă bha jing ala čar kngư leh anăn tlung, ala čar mnăm êa hjan mơ̆ng adiê” (êlan 10-11). Tơdah phung ƀuôn sang Aê Diê huĭ mpŭ kơ Aê Diê, gưt asăp Aê Diê leh anăn hdơr knga kơ Ñu, diñu srăng tŭ klei Aê Diê hơêč hmưi amâo djŏ knŏng sa dua wưng ôh ƀiădah jing mơ̆ng hruê akŏ thŭn truh jih thŭn.

Phung đăo ăt dôk hlăm hdră nao ti Ƀuôn Jăk. Hlăm êlan klei hdĭp, drei thâo leh lu klei myang Aê Diê ngă leh kơ pô, kơ gŏ sang pô leh anăn Sang Aê Diê. Hruê anei, hruê knhal jih thŭn 2023, klă sĭt grăp čô drei thâo mâo dŭm mta phŭn čiăng bi mni kơ Aê Diê. Klei hriăm mơ̆ng phung ƀuôn sang Aê Diê mñă kơ drei brei djă pioh nanao klei huĭ mpŭ, gưt asăp leh anăn hdơr knga kơ Aê Diê, brei hdơr Aê Diê jing Pô khăp, klei myang mtlaih leh drei mơ̆ng klei jing hlŭn kơ klei soh, čiăng kơ drei hdĭp sĭt suôr kơ Aê Diê leh anăn bi mơak kơ Ñu. Amâo mâo ôh klei jăk jĭn hĭn kơ tơdah Aê Diê kriê dlăng, kiă kriê drei “mơ̆ng akŏ thŭn truh jih thŭn”. Brei hrăm mbĭt hŏng gŏ sang, Sang Aê Diê mñă wĭt bruă myang Aê Diê ngă leh hlăm jih thŭn anei čiăng kjăp ai tiê mŭt hlăm thŭn mrâo 2024 dơ̆ng truh hŏng ai tiê khăp kơ Khua Yang, gưt asăp Khua Yang, hdơr knga kơ Khua Yang jih klei hdĭp.

Ya klei drei kah mbha hŏng gŏ sang, Sang Aê Diê hlăm hruê knhal jih thŭn hruê anei?

Wah lač: Ơ Khua Yang, kâo bi mni kơ Ih dôk mbĭt, brei klei hơêč hmưi kơ kâo jih thŭn anei. Akâo kơ Ih lŏ dơ̆ng đru kâo hdĭp huĭ mpŭ kơ Ih, gưt asăp Ih leh anăn hdơr djăp klei jăk Ih brei kơ kâo hŏng gŏ sang. Akâo kơ Ih đru kâo jhŏng êbat hlăm thŭn mrâo 2024 hŏng ai ktang mrâo Ih brei. Kâo wah lač hlăm Anăn Khua Yang Yêsu Krist, Amen.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Klei Bi Êdah 22

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: elankleisitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcTus Tswv Koob Hmoov Muaj Thawm Xyoo – 31/12/2023
Bài tiếp theoPhước Chúa Trọn Năm – 31/12/2023