Klei Jăk Aê Diê – 15/7/2023

3465

 

Klei Aê Diê Blŭ: Y‑Yêrêmi 46:25-28

Êlan kliăng:“Đăm huĭ ôh, Ơ phung Yakôp, phung dĭng buăl Kâo,” Yêhôwa lač, “kyuadah Kâo dôk mbĭt hŏng diih, Kâo srăng bi rai luč jih jang phung găp djuê mnuih ti krah diñu Kâo suôt leh diih, ƀiădah bi kơ diih, Kâo amâo srăng bi rai jih ôh. Kâo srăng mkra diih djŏ hnơ̆ng, leh anăn Kâo amâo lui ôh diih tlaih mơ̆ng klei bi kmhal” (Y‑Yêrêmi 46:28)

Klei êmuh ksiêm mĭn: Si ngă klei Yêhôwa blŭ kơ jih jang phung Yuđa? Ya ngă diñu dưi mă tŭ klei ƀuăn jăk msĕ snăn lĕ? Ya klei hriăm drei mâo kơ klei jăk Aê Diê?

Dua êlan 27 leh anăn 28 lŏ mñă ênŭm klei blŭ čih leh hlăm Y‑Yêrêmi 30:10-11, mâo sa klei sĭt nik prŏng êdimima, sa klei ƀuăn rơ̆ng mơ̆ng Pô bŏ hŏng klei khăp, Pô Jăk leh anăn Kpă Ênô hŏng phung ƀuôn sang Ñu. Leh blŭ djŏ kơ klei bi kmhal mtao, phung kahan leh anăn mnuih ƀuôn sang čar Êjip, Yêhôwa lač kơ jih jang phung Yuđa snei: “Đăm huĭ ôh”, “kăn êdu ai rei” (êlan 27), mbĭt hŏng klei ƀuăn srăng bi mtlaih digơ̆ mơ̆ng anôk kbưi digơ̆ nao jing mnă. Jih jang phung Yuđa tĭng dhŭng leh anăn phung Israel tĭng dưr srăng lŏ atăt wĭt digơ̆ mơ̆ng anôk jing mnă, digơ̆ srăng wĭt kơ ƀuôn sang digơ̆ pô hdĭp hŏng klei êđăp ênang, amâo lŏ mâo klei arăng ktư̆ juă ôh. Phung ƀuôn sang Aê Diê mă tŭ jih jang klei ƀuăn jăk jĭn anei amâo djŏ ôh kyua diñu jing jăk hĭn kơ phung Êjip, ƀiădah knŏng kyua sa mta klei: “Kyuadah Kâo dôk mbĭt hŏng diih” (êlan 28).

Anei jing klei pô čih Klei Mmuñ Hđăp bi knal leh mơh, tơdah mâo Yêhôwa dôk mbĭt snăn wăt tơdah “Sa êbâo čô dưi lĕ êbuh ti djiêô ih, leh anăn pluh êbâo čô tĭng hnuă ih; ƀiădah klei anăn amâo srăng truh kơ ih ôh” (Klei Mmuñ Hđăp 91:7). Ƀiădah lĕ, klei anei amâo djŏ čiăng lač Aê Diê lui, amâo lŏ yap ôh jih jang klei soh diñu ngă leh hŏng Aê Diê, ƀiădah Aê Diê lač kơ diñu snei: “Kâo srăng bi rai luč jih jang phung găp djuê mnuih ti krah diñu Kâo suôt leh diih, ƀiădah bi kơ diih, Kâo amâo srăng bi rai jih ôh. Kâo srăng mkra diih djŏ hnơ̆ng, leh anăn Kâo amâo lui ôh diih tlaih mơ̆ng klei bi kmhal.” Phung ƀuôn sang Aê Diê ruah leh amâo srăng tŭ klei bi rai ôh, ƀiădah sĭt nik diñu srăng tŭ klei Aê Diê mkra kyua klei soh diñu ngă leh, bi phung găp djuê mă leh phung ƀuôn sang Aê Diê nao jing mnă hlăm čar diñu, Aê Diê srăng bi kmhal hŏng klei năng mơh. Hŏng klei anăn, drei srăng thâo kral klei jăk prŏng mơ̆ng Yêhôwa ngă leh kơ phung ƀuôn sang Ñu, Pô Doh Jăk, Kpă Ênô amâo yap kpă ôh mnuih mâo klei soh (Klei Kbiă 34:7; Klei Yap 14:18), ƀiădah hŏng klei khăp leh anăn klei jăk Ñu bi êdah klei pap prŏng kơ phung ƀuôn sang mâo klei bi mguôp hŏng Ñu.

Lu mnuih ênuk anei jing kƀĭl leh kyuadah lu blư̆ diñu ngă soh ƀiădah amâo ƀuh Aê Diê bi kmhal ôh. Ƀiădah lĕ, brei phung anak Aê Diê răng bĕ, kyuadah Klei Aê Diê Blŭ mtô klă leh kơ klei kñăm čiăng mơ̆ng klei Aê Diê bi êdah klei jăk, klei gĭr kyua Ñu čiăng atăt drei truh kơ klei kmhal kơ klei soh, tơdah amâo mâo kmhal kơ klei soh amâo sui ôh, ti hruê klei phat kđi kpă Aê Diê bi êdah, drei knŏng dôk hlăm klei Aê Diê ngêñ đuč (Rôm 2:4-5).

Si ngă drei thâo kral mơ̆ klei jăk Aê Diê prŏng snăk hlăm klei hdĭp drei?

Wah lač: Ơ Aê Diê Pô Khăp, Pô Jăk leh anăn Pô Kpă! Bi mni kơ Ih lu êdimima kyuadah grăp hruê kâo dôk hdĭp ti lăn ala anei kâo thâo kral klei jăk leh anăn klei Ih pap kơ kâo. Đru kâo thâo săng nanao kơ klei mâo Ih dôk mbĭt hŏng kâo čiăng kơ kâo hdĭp bi mơak kơ Ih nanao.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Y‑Luk 22:39-65

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcTus Tswv Lub Siab zoo – 15/7/2023
Bài tiếp theoLòng Nhân Từ Của Chúa – 15/7/2023