Klei Hơêč Hmưi Kơ Phung Gưt Asăp Kơ Aê Diê – 15/5/2024

1519

 

Klei Aê Diê Blŭ: Klei Mtô Mñă Klei Bhiăn 28:1-14

Êlan kliăng: “Tơdah diih gưt asăp kơ Yêhôwa Aê Diê ih êjai răng ngă jih jang klei Ñu mtă kâo brei kơ ih hruê anei, Yêhôwa Aê Diê diih srăng mđĭ diih ti dlông jih jang phung găp djuê ti lăn ala” (Klei Mtô Mñă Klei Bhiăn 28:1)

Klei êmuh ksiêm mĭn: Ya klei phung Israel srăng ngă čiăng dưi mă tŭ klei jăk jĭn mơ̆ng Aê Diê? Jih jang klei jăk jĭn Aê Diê ƀuăn brei ya jing? Si ngă drei ngă čiăng dưi hdĭp gưt asăp kơ Aê Diê hlăm djăp mta klei truh?

Phung ƀuôn sang Aê Diê dơ̆ng nao plah bha čar mơ̆ng sa phung găp djuê jhat ƀai leh anăn kkuh mpŭ kơ rup yang. Boh nik nak kơ yang Ƀaal, anei jing yang amâo sĭt ôh ƀiădah phung găp djuê anăn knang snăk leh anăn lač yang Ƀaal yơh brei leh klei jăk jĭn kơ diñu. Aê Diê thâo êlâo leh kơ klei phung ƀuôn sang Ñu amâo srăng gưt asăp leh anăn amâo bi mdjiê jih ôh phung Kanaan jhat ƀai, kyuanăn ăt mâo phung tue hdĭp mbĭt hŏng phung ƀuôn sang Ñu. Mơ̆ng knhuah hdĭp hiu rưng hlăm kdrăn tač Aê Diê čiêm rông hŏng kpŭng mana mơ̆ng adiê, digơ̆ nao kơ klei hdĭp ngă hma pla boh kroh hlăm Čar Aê Diê Ƀuăn, ƀiă lu digơ̆ ăt srăng tŭ mơh klei bi hmăi mơ̆ng klei đăo phung tue. Kyuanăn yơh, Aê Diê mtă brei digơ̆ hdơr knŏng hjăn Aê Diê yơh jing akŏ kơ jih jang klei hơêč hmưi, leh anăn klei čoh čuăn čiăng kơ digơ̆ dưi mă tŭ klei jăk jĭn Aê Diê brei jing: “gưt asăp kơ Yêhôwa Aê Diê ih êjai răng ngă jih jang klei Ñu mtă” (êlan 1). Jih jang klei jăk jĭn Aê Diê brei kơ digơ̆ jing klei jăk jĭn kơ klei hdĭp leh anăn kơ gŏ sang digơ̆, mnơ̆ng digơ̆ ƀơ̆ng huă grăp hruê, êa hjan djŏ yan čiăng mnơ̆ng digơ̆ buh pla mboh lu, Aê Diê srăng bi luč phung roh digơ̆ leh anăn jih jang găp djuê mnuih srăng thâo kơ digơ̆ jing sa phung găp djuê doh jăk, jing phung ƀuôn sang Aê Diê ruah, leh anăn dôk nanao ti gŭ klei Aê Diê răng mgang (êlan 2-12). Klei Aê Diê Blŭ ăt lŏ mñă sa blư̆ mơh brei digơ̆ gưt kluôm ênŭm kơ klei Aê Diê mtă leh anăn sĭt suôr kkuh mpŭ kơ Aê Diê hŏng jih ai tiê amâo djŏ knŏng mâo klei jăk jĭn ôh ƀiădah mâo wăt klei mpŭ mơh ti krah phung găp djuê mkăn (êlan 13-14).

Lăn Aê Diê Ƀuăn jing čar “mâo lu êa ksâo leh anăn êa hnuê”, leh anăn Klei Aê Diê Blŭ mñă brei phung ƀuôn sang Ñu thâo čiăng dưi mă tŭ klei jăk Aê Diê brei hlăm anôk lăn jăk anei amâo djŏ tui hlue klei đăo ôh ƀiădah klei yuôm hĭn jing klei gưt asăp. Jih jang klei jăk jĭn tinei jing klei jăk Aê Diê brei sơăi, phung ƀuôn sang Aê Diê srăng gưt asăp čiăng dưi mă tŭ.

Khua pô hưn êlâo Y-Samuel lač kơ Mtao Y-Sôl snei, “Yêhôwa ƀuh mơ̆ klei mơak hlăm mnơ̆ng myơr čuh leh anăn mnơ̆ng ngă yang msĕ si hlăm klei gưt asăp kơ Yêhôwa? Nĕ anei, klei gưt asăp jing jăk hĭn kơ klei ngă yang, leh anăn klei dôk hmư̆ jing jăk hĭn kơ prăi biăp knô” (I Y-Samuel 15:22). Gưt asăp kơ Khua Yang jing sa klei yuôm bhăn snăk kơ phung đăo kơ Krist ktuê êlan tui hlue Khua Yang. Wăt tơdah boh sĭt gơ̆, mâo lu blư̆ dleh snăk kơ drei gưt asăp, kyuadah tăp năng tơdah drei čuăn gưt asăp kơ klei Khua Yang mtă, klei anăn srăng ba hriê klei luč liê kơ drei êjai ti anăp. Ƀiădah đăo bĕ kơ Khua Yang jing akŏ kơ jih jang klei jăk jĭn hĭn kơ klei drei đăo kơ ya mnơ̆ng ală drei ƀuh. Tơdah drei čuăn hdĭp kpă ênô tui hlue êlan Khua Yang, Khua Yang srăng brei klei jăk jĭn kơ drei kyuadah Ñu jing Pô sĭt suôr.

Si ngă drei gưt asăp kơ Khua Yang hlăm djăp mta klei truh mơ̆?

Wah lač: Ơ Khua Yang, Khua kơ jih jang akŏ klei jăk jĭn, đru kâo amâo tui duah klei jăk jĭn hlăm lăn ala anei ôh, ƀiădah gưt asăp kơ Ih nanao čiăng dưi mă tŭ klei jăk jĭn Ih brei kơ kâo leh anăn kơ phung anak čô kâo. Kâo wah lač hlăm Anăn Khua Yang Yêsu Krist. Amen.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Bruă Lêwi 8

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: elankleisitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcKoob Hmoov Thaum Ua Raws Vajtswv Txojlus – 15/5/2024
Bài tiếp theoPhước Hạnh Của Sự Vâng Lời Chúa – 15/5/2024