Klei Bi Mguôp Dưi Lŏ Wĭt Msĕ Êlâo – 13/9/2021

617

 

Klei Aê Diê Blŭ: Klei Mtô Mñă Klei Bhiăn 10:1-11

Êlan kliăng: “Yêhôwa čih ti mdhă anăn msĕ si klei čih tal êlâo, pluh mta klei mtă Yêhôwa blŭ leh kơ diih ti dlông čư̆ mơ̆ng krah pui ti hruê bi kƀĭn; leh anăn Ñu brei mdhă anăn kơ kâo.” (Klei Mtô Mñă Klei Bhiăn 10:4).

Klei êmuh ksiêm mĭn: Ya klei Aê Diê mtă kơ Y‑Môis brei ñu ngă? Klei anăn si čiăng mblang kơ klei bi mguôp ti krah Aê Diê hŏng phung ƀuôn sang Israel? Ya klei čiăng lač kơ klei Aê Diê iêu Y‑Môis brei ăt lŏ jing khua kiă kriê phung ƀuôn sang Ñu mŭt mă bha Lăn Aê Diê Ƀuăn? Ya klei drei kreh ngă hlăk klei bi mguôp drei hŏng Aê Diê dlưh rai kyua klei ngă soh?

Trăn Klei Aê Diê Blŭ anei lŏ čuê hŏng kdrêč čih kơ phung aê aduôn ƀuôn sang Israel ngă soh kkuh kơ rup yang êmô tuh hŏng mah hlăm kdrêč 9. Hlăk dua pŏk mdhă boh tâo čih klei bhiăn tal êlâo Y‑Môis bi mčah (Klei Mtô Mñă Klei Bhiăn 9:17), snăn klei bi mguôp ti krah Aê Diê hŏng phung ƀuôn sang Israel ăt dôk ti anăp mbah troh êlam klei dlưh rai mơh. Snăn yơh, bruă Khua Yang mtă kơ Y‑Môis đĭ čư̆ brei lŏ mă tŭ dua pŏk mdhă boh tâo mkăn, čiăng mblang kơ klei bi mguôp ti krah Aê Diê hŏng phung ƀuôn sang Ñu dưi lŏ wĭt msĕ êlâo leh mơh.

 Klei bi mguôp dưi lŏ wĭt msĕ êlâo găn hŏng dŭm klei truh msĕ snei: êlâo hĭn jing dua pŏk mdhă boh tâo tal anei ăt msĕ tal êlâo mơh, ăt mơ̆ng kngan Aê Diê Pô mơh čih Pluh Mta Klei Mtă mtrŭn mtô kơ phung ƀuôn sang Ñu. Tui tluôn, Aê Diê mtă mtăn Y‑Môis ngă thiăm sa boh hip, anăn jing Hip Klei Bi Mguôp pioh dưm dua pŏk mdhă boh tâo hlăm anăn. Hip Klei Bi Mguôp bi hmô kơ klei Aê Diê dôk mbĭt ti krah phung ƀuôn sang Ñu. Ti knhal tuč, hlăm êlan 11 Aê Diê adôk lač kơ Y‑Môis brei ăt lŏ kiă kriê atăt phung ƀuôn sang Israel mŭt mă bha lăn čar Aê Diê Ƀuăn mơh. Snăn, phung ƀuôn sang Aê Diê kluôm dhuôm mâo klei dưi lŏ wĭt msĕ êlâo, lŏ wĭt jing phung ƀuôn sang bi mguôp hŏng Aê Diê msĕ ênuk đưm. Dưi lač, kyua hŏng klei pap leh anăn klei Aê Diê pap brei klei soh, snăn klei bi mguôp ti krah Aê Diê hŏng phung ƀuôn sang Ñu dưi lŏ wĭt msĕ êlâo.

Lu phung đăo mĭndah kyua klei soh ñu pô prŏng đei, snăn Aê Diê amâo dưi pap brei ôh amâodah amâo dưi tŭ ôh sa čô mnuih soh jhat msĕ si pô. Kyuadah mĭn msĕ snăn yơh, lu mnuih weh đuê̆ kơ Aê Diê leh anăn kơ Phung Sang Aê Diê, lui hĕ klei bi kƀĭn, amâodah ăt nao kkuh mpŭ ti Sang Aê Diê mơh ƀiădah hrui hriêt asei ñu pô hlăm klei hêñ mlâo kyua klei soh. Brei drei hdơr, amâo mâo ôh sa mta klei soh prŏng đei tơl klei pap Aê Diê amâo dưi bi mdlưh hĕ. Tơdah drei sĭt kmhal kơ klei soh pô, êran nao bĕ kơ Khua Yang, snăn klei pap Ñu adôk pioh kơ drei. Klei pap Ñu srăng lŏ bi wĭt msĕ êlâo klei bi mguôp dlưh rai leh ti krah drei hŏng Khua Yang. Snăn yơh, hlei hlăm phung drei mâo klei bi mguôp dlưh rai leh hŏng Khua Yang kyua klei soh, brei hŏng ai tiê jhŏng nao kơ jhưng mtao klei pap Ñu, Ñu lŏ bi wĭt msĕ si êlâo klei bi mguôp ti krah Ñu hŏng drei. Snăn kơh, kyua hŏng klei pap Khua Yang drei dưi lŏ wĭt jing phung ƀuôn sang bi mguôp hŏng Ñu leh anăn dôk hdĭp mâo Khua Yang dôk mbĭt.

Si ngă drei mâo mơ̆ klei soh ngă bi dlưh rai leh klei bi mguôp ti krah drei hŏng Khua Yang, čiăng kơ Khua Yang pap brei?

Wah lač: Ơ Khua Yang, bi mni kơ Ih kyua klei pap Ih pioh kơ kâo. Akâo Ih brei kâo thâo kmhal kơ klei soh, ngă bi dlưh rai leh klei bi mguôp ti krah kâo hŏng Khua Yang, čiăng kơ hŏng klei pap Ih kâo dưi lŏ wĭt jing msĕ êlâo, dưi dôk hdĭp hlăm klei bi mguôp hŏng Ih.

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đaŏ Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: I Y‑Samuel 2:27-3:18

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/channel/UCaSY8ebjVfMKhPups5jZ9yw

Bài trướcLòng Dạ Con Người – 12/9/2021
Bài tiếp theoGiao Ước Được Phục Hồi – 13/9/2021