Klei Bi Kmhal Kơ Phung Amâo Bi Sĭt Klei Ƀuăn – 20/6/2022

728

 

Klei Aê Diê Blŭ: Y‑Yêrêmi 34:12-22

Êlan kliăng: “Ƀiădah leh klei anăn diih bi mlih klei mĭn leh anăn bi čhŏ anăn Kâo êjai grăp čô diih lŏ mă hlŭn ñu êkei leh anăn mniê, phung diih bi êngiê leh tui si digơ̆ čiăng, leh anăn diih lŏ mă mjing digơ̆ hlŭn msĕ si êlâo … Nĕ anei, Kâo hưn kơ diih sa klei êngiê, đao gưm, klei ruă tưp, leh anăn klei ư̆ êpa srăng êngiê ngă kơ diih,’ Yêhôwa lač. ‘Kâo srăng mjing diih sa mnơ̆ng bi huĭ kơ jih jang ƀuôn ala mtao ti lăn ala” (Y‑Yêrêmi 34:16-17b).

Klei êmuh ksiêm mĭn: Si mtao Y‑Sêđêkia tŭ klei bi kmhal? Si ngă klei bi kmhal kơ phung mtao leh anăn phung khua, mnuih ƀuôn sang sĭt bi kdơ̆ng hŏng klei kuôl kă mkŏ mjing leh ti anăp Aê Diê? Ya klei mñă drei mâo mơ̆ng Klei Aê Diê Blŭ hlăm êlan 17?

Arăng brei jing mtao čiăng atăt gai phung ƀuôn sang Aê Diê êbat hlăm ktuê êlan Yêhôwa Aê Diê ƀiădah Mtao Y‑Sêđêkia amâo bi leh ôh bruă klam ti anăp Aê Diê. Tlă anăp hŏng klei Aê Diê bi kmhal, mtao ăt srăng tŭ klei jing mnă, ruă ai tiê ƀuh arăng mdjiê phung anak ti anăp mta pô, leh anăn arăng ƀlêč ală mtao, krư̆ leh anăn djiê ti ala čar arăng (Y‑Yêrêmi 52:10-11). Êlâo anăn, mtao, phung khua hŏng phung khua ngă yang leh anăn jih jang mnuih ƀuôn sang Yuđa mkŏ mjing klei kuôl kă phưi êngiê kơ phung hlŭn jing ayŏng adei mnuih Hêbrơ hlue si klei Yêhôwa Aê Diê lač. Diñu ăt mă êmô khăt mdua leh anăn grăp čô mnuih hlăm klei kuôl kă srăng găn plah wah dua kdrêč msĕ si Yêhôwa tuôm ngă leh hŏng Y‑Apbraham (Klei Mphŭn Dơ̆ng 15:9-10). Ƀiădah leh ƀuh boh klei amâo lŏ mâo klei tŭ dưn kơ pô ôh snăn diñu bi kdơ̆ng hŏng klei kuôl kă, “lŏ mă hlŭn ñu êkei leh anăn mniê, phung diih bi êngiê leh tui si digơ̆ čiăng, leh anăn diih lŏ mă mjing digơ̆ hlŭn msĕ si êlâo.” (êlan 16). Bruă ngăn anei amâo djŏ knŏng bi êdah klei amâo sĭt suôr hŏng anak mnuih ôh ƀiădah lŏ bi êdah ai tiê bi čhŏ Anăn Aê Diê, amâo huĭ mpŭ ôh kơ Aê Diê čiăng gưt hlue si klei Ñu mtô. Kyua anăn, Yêhôwa brei thâo kdrêč diñu tŭ mă jing “… đao gưm, klei ruă tưp, leh anăn klei ư̆ êpa srăng êngiê ngă kơ diih,’ Yêhôwa lač. ‘Kâo srăng mjing diih sa mnơ̆ng bi huĭ kơ jih jang ƀuôn ala mtao ti lăn ala” (êlan 17b).

Yêhôwa Aê Diê kyua khăp bi mtlaih leh phung ƀuôn sang Ñu mơ̆ng klei jing hlŭn čar Êjip leh anăn mkŏ mjing klei kuôl kă hŏng digơ̆ kơ bruă phưi phung hlŭn mă bruă hlăm sang leh năm thŭn (êlan 12-14; Klei Kbiă 21:2) ƀiădah phung ƀuôn sang amâo mđing hmư̆ leh anăn hlue ngă ôh. Hdĭp hlăm klei sĭt nik Aê Diê msĕ si ngă kơ diñu ƀuh luč klei êngiê kyua anăn diñu bi mĭn ngă hlue si klei pô čiăng srăng ba kơ diñu kơ “klei êngiê”. Kyua anăn Aê Diê lač: “Kâo hưn kơ diih sa klei êngiê” jing Aê Diê srăng lui diñu “êngiê” čiăng tŭ mă klei jhat sĭt kbiă mơ̆ng kngan myang Aê Diê, “êngiê” nao hlăm klei djiê kyua “đao gưm, klei ruă tưp, ư̆ êpa” ăt srăng mâo lu mơh!

Hruê anei, drei khăng hmư̆ ênai Aê Diê mtă hlăm Klei Aê Diê Blŭ, brei drei thâo săng hlue ngă. Klei hriăm hƀuê ênuk bi mdih phung drei sĭt hdĭp amâo ngă ôh klei ƀuăn, amâo gưt asăp Aê Diê mtă jing drei bi čhŏ Anăn Aê Diê leh anăn klă sĭt srăng tŭ mă boh jhat kơ pô.

Ya klei drei ƀuăn hŏng Aê Diê? Drei bi sĭt mơ̆ klei drei ƀuăn hŏng Aê Diê?

Wah lač: Ơ Aê Diê bŏ hŏng klei khăp! Akâo kơ Ih đru kâo thâo klei êđăp ênang hlăm kngan Ih čiăng kâo đăm mâo klei mĭn čiăng đuê̆ hŏng bruă ngă bi kdơ̆ng hŏng Klei Aê Diê Blŭ mtô.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Klei Mmuñ Hđăp 83:1-18; 84:1-12

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcNuj Nqis Rau Tus Rhuav Lus Cog Tseg – 20/6/2022
Bài tiếp theoPhần Của Kẻ Bội Tín – 20/6/2022