Klei Bhiăn Bi Lui Ung Mô̆ – 20/9/2023

3007

 

Klei Aê Diê Blŭ: Klei Mtô Mñă Klei Bhiăn 24:1-4

Êlan kliăng: “Tơdah sa čô êkei mă sa čô mniê jing mô̆, tơdah gơ̆ amâo lŏ mâo klei jăk ôh kơ ală ñu kyuadah ñu ƀuh hlăm gơ̆ klei bi hêñ, leh anăn ñu čih sa pŏk hră lui gơ̆ leh anăn jao hră anăn kơ gơ̆, suôt gơ̆ mơ̆ng sang ñu, leh anăn gơ̆ kbiă đuĕ mơ̆ng sang ñu” (Klei Mtô Mñă Klei Bhiăn 24:1).

Klei êmuh ksiêm mĭn: Si ngă boh phŭn klei bhiăn bi lui ung mô̆ Aê Diê mtă? Ya jing klei kñăm čiăng? Si Khua Yang Yêsu mtô kơ klei bi dôk ung mô̆? Si srăng ngă čiăng msir mkra jih jang klei dleh dlan hlăm klei hdĭp čiăng răng kriê klei bi dôk ung mô̆ tuč klei hdĭp tui si klei Khua Yang čiăng?

Tui si klei bhiăn bi lui ung mô̆ Aê Diê mtă, pô jing ung knŏng dưi lui mô̆ ñu tơdah ƀuh hlăm gơ̆ klei bi hêñ, tui si boh blŭ phŭn (‘erwat dabar) jing bi êdah kơ klei amâo mâo jăk ôh, năng ai djŏ kơ klei amâo mâo doh, amâodah klei amâo mâo kpă ênuah ôh hlăm klei bi khăp êkei mniê. Êkei srăng čih sa pŏk hră lui jao kơ mniê jing klei hưn bi sĭt čiăng kơ gơ̆ dưi lŏ dôk ung hŏng klei êngiê. Hră lui anei ăt kñăm čiăng mkhư̆ gang diñu dua lŏ wĭt bi dôk mơh tơdah bi dôk leh hŏng pô mkăn leh anăn lŏ bi lui. Aê Diê amâo čiăng ôh phung ƀuôn sang Ñu knŏng hŏng sa mnĭt mông hlơr bhiâo snăn digơ̆ bi mlih ai tiê, leh anăn hŏng klei anăn mơh digơ̆ srăng mĭn bi nik tơdah čuăn ngă klei bi lui.

Hlăm klei dhar kreh ênuk anăn, phung mniê amâo mâo ênoh ôh leh anăn ung dưi lui amâo răk sa mta klei ôh. Ƀiădah hlăm hdruôm hră Klei Aê Diê Blŭ Klei Bi Mguôp Hđăp amâo mâo ôh sa klei bhiăn tŭ ư kơ klei bi lui ung mô̆, leh anăn Aê Diê bi êmut kheh kơ hlei pô lui mô̆ (Y-Malaki 2:16). Khua Yang Yêsu mblang ya ngă mâo hĕ klei bhiăn kơ klei bi lui ung mô̆ snei, “kyua ai tiê diih khăng yơh ñu čih klei mtă anăn kơ diih” klei anăn amâo kbiă hriê mơ̆ng klei Aê Diê čiăng ôh (Y-Markôs 10:5). Kyuanăn klei bhiăn bi lui ung mô̆ Aê Diê bi hriăm phung Israel čiăng bi hrŏ klei bi lui ung mô̆, răng mgang gŏ sang leh anăn răng kriê klei bi dôk ung mô̆ ti krah phung ƀuôn sang Aê Diê.

Khua Yang Yêsu mtô kơ klei bi dôk ung mô̆ hlăm Khua Yang jing klei bi mguôp tuč klei hdĭp amâo mâo bi ktlah ôh: “Snăn diñu amâo lŏ jing dua ôh, ƀiădah knŏng sa kđeh. Snăn đăm brei mnuih bi ktlah ôh ya mnơ̆ng Aê Diê bi mguôp leh mbĭt” (Y-Mathiơ 5:31-32; 19:6). Mâo dua mta klei Khua Yang brei dưi bi lui ung mô̆: Tơdah ung amâodah mô̆ ngă klei tlĕ piu (Y-Mathiơ 19:9), leh anăn ung amâodah mô̆ amâo đăo ôh čiăng lui (I Kôrantô 7:15). Ƀiădah lĕ, klei bi lui ung mô̆ ti lăn ala ƀrư̆ hruê ƀrư̆ đĭ hriê kơ lu leh anăn ti krah phung đăo ăt msĕ mơh. Phŭn kơ klei bi lui ung mô̆ jing anak mnuih khăp mĭn đei kơ klei bi kjhưng ai leh anăn mdưm pô jing ti dlông hĭn. Mâo lu mnuih lač kyua bi khăp snăn yơh bi dôk ung mô̆, leh anăn lŏ bi lui kyua amâo lŏ mâo klei khăp amâodah amâo thâo lŏ bi djŏ ai ôh! Tơdah anak mnuih brei klei bi kjhưng ai leh anăn klei pô čiăng jing klei čoh čuăn kơ klei bi dôk leh anăn bi lui ung mô̆ snăn klei anăn knŏng atăt kơ klei bi lui đuč. Ƀiădah tơdah dua čô brei Khua Yang jing Khua hlăm jih jang klei amâo thâo bi djŏ hdơ̆ng ung mô̆, knang kơ Khua Yang msir mkra jih jang klei tui si klei Khua Yang čiăng, snăn jih jang klei dleh dlan dưi bi msir mkra sơăi.

Ya klei drei brei jing khua kơ klei drei bi dôk ung mô̆?

Wah lač: Ơ Aê Diê Pô mkŏ mjing klei bi dôk ung mô̆, ung mô̆ hmei amâo lŏ jing dua ôh ƀiădah knŏng jing sa kđeh hlăm Ih. Đru kâo thâo mpŭ kơ klei bi dôk ung mô̆ Ih mjing leh kơ kâo čiăng kơ gŏ sang kâo bi guh kơang kơ Anăn Ih.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Rôm 3

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: elankleisitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcTxoj Cai Sib Nrauj – 20/9/2023
Bài tiếp theoLuật Ly Dị – 20/9/2023