Klei Amĭ Ama Bi Hmăi Kơ Phung Anak – 12/1/2024

2169

 

Klei Aê Diê Blŭ: II Klei Yăl Dliê 24:1-4

Êlan kliăng: “Brei ih mtô klei anăn hŏng klei kriăng kơ phung anak ih, leh anăn brei ih blŭ kơ klei anăn êjai dôk gŭ hlăm sang, êjai hiu, êjai dôk đih, leh anăn êjai ih kgŭ.” (Klei Mtô Mñă Klei Bhiăn 6:7)

Klei êmuh ksiêm mĭn: Si ngă klei yăl dliê kơ klei hdĭp găp djuê Mtao Y-Jôas jing? Ya ngă Mtao Y-Jôas amâo hmăi ôh mơ̆ng klei bi hmô jhat mơ̆ng ênuk ama leh anăn aê ñu? Si klei ih bi hmăi kơ klei hdĭp phung anak čô ih hlăm sang?

Trăn Klei Aê Diê Blŭ anei brei thâo dŭm mta kơ klei yăl dliê kơ klei hdĭp leh anăn klei Khua Yang tĭng ksiêm kơ klei Mtao Y-Jôas kiă kriê, leh anăn yăl dliê msĕ mơh kơ Khua ngă yang Y-Jêhôida, pô rông ba leh êkei điêt Y-Jôas năm thŭn leh anăn bi hriăm gơ̆ êbat tui êlan Khua Yang (II Bruă Mtao 12:2). Klei anăn brei ƀuh kơ Khua ngă yang Y-Jêhôida mâo bi hmăi prŏng snăk kơ klei hdĭp Mtao Y-Jôas.

Klei Aê Diê Blŭ brei drei thâo mơh kơ găp djuê Mtao Y-Jôas. Ama ñu jing Y-Ahasia, sa čô mtao jhat ƀai, “êbat hlăm êlan sang Y-Ahap, leh anăn ngă klei jhat ti anăp ală Yêhôwa” (II Bruă Mtao 8:27). Aduôn Mtao Y-Jôas jing mtao mniê H’Athali, anak mniê Mtao Y-Ahap hŏng mô̆ ñu H’Jêsêbel bŏ hŏng klei jhat ƀai, diñu yơh bi hmăi jhat kơ klei hdĭp H’Athali. Leh Mtao Y-Ahasia, anak êkei H’Athali djiê, H’Athali “kgŭ leh anăn bi rai jih jang găp djuê mtao sang Yuđa” (II Bruă Mtao 22:10). Ƀiădah kyua klei Aê Diê sĭt suôr hŏng klei ƀuăn djă pioh brei găp djuê Mtao Y-Đawit kyuanăn yơh êkei điêt Y-Jôas mâo Khua ngă yang Y-Jêhôida bi mtlaih leh anăn rông ba hŏng klei hgăm hlăm Sang kkuh mpŭ kơ Aê Diê năm thŭn. Kyua mâo Khua ngă yang Y-Jêhôida bi hriăm mjuăt snăn Mtao Y-Jôas tlaih mơ̆ng klei ama leh anăn aê ñu bi hriăm klei jhat. Tơdah đĭ jing mtao kiă kriê, “Y-Jôas ngă klei djŏ ti anăp ală Yêhôwa jih jang ênuk Y-Jêhôida khua ngă yang” (êlan 2).

Êngao ti klei bi hriăm mjuăt Mtao Y-Jôas, Khua ngă yang Y-Jêhôida ăt bi êdah mơh kơ ñu jing sa čô ama hlăm mngăt tơdah duah dua čô mô̆ kơ Mtao. Anei jing sa bruă ngă yuôm bhăn čiăng lŏ bi krŭ găp djuê Mtao Y-Đawit. Leh anăn Aê Diê brei leh klei jăk jĭn kơ Mtao Y-Jôas hlăm klei gơ̆ mâo anak êkei leh anăn anak mniê. Leh klei anăn Y-Jôas čuăn lŏ mkra sang Yêhôwa” (êlan 4).

Tinei drei ƀuh klei hdĭp leh anăn klei amĭ ama bi hriăm mjuăt bi hmăi kơ phung anak hlăm gŏ sang prŏng snăk. Čiăng bi hriăm phung anak êbat êlan Khua Yang, êlâo hĭn, brei amĭ ama thâo huĭ mpŭ kơ Aê Diê, hdĭp tui si klei Khua Yang mtă leh anăn thâo ƀuh bruă pô klam hŏng phung ênuk lŏ čuê. Brei amĭ ama bi êdah klei khăp hlăm gŏ sang, mâo klei hdĭp bi hmô jăk leh anăn bi hriăm phung anak êbat tui si Khua Yang atăt gai čiăng kơ digơ̆ msĕ mơh srăng jing phung “ngă klei djŏ ti anăp ală Yêhôwa” leh anăn dưi mă tŭ klei jăk jĭn Khua Yang brei.

Drei uêñ mĭn ngă klei bi hmô jăk leh anăn bi hriăm phung anak čô êbat êlan Khua Yang mơ̆?

Wah lač: Ơ Khua Yang, đru kâo thâo bi hmô jăk leh anăn bi leh ênŭm bruă klam hŏng phung anak čô Ih jao leh kơ kâo rông ba leh anăn bi hriăm mjuăt, čiăng kơ kâo hơ̆k mơak tơdah ƀuh bruă jăk phung anak čô ngă ti anăp Khua Yang. Kâo wah lač hlăm Anăn Khua Yang Yêsu Krist. Amen.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Klei Mphŭn Dơ̆ng 12

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: elankleisitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcNiam Txiv Ua Rau Menyuam – 12/01/2024
Bài tiếp theoẢnh Hưởng Cha Mẹ Trên Con Cái – 12/1/2024