Niam Txiv Ua Rau Menyuam – 12/01/2024

920

 

 

2 Xwmtxheej Vajntxwv 24:1-4

Nqe cim:

“Nej yuav tsum muab qhia rau nej tej menyuam, thiab niaj hnub hais txog tej lus ntawd, tsis hais thaum nej nyob hauv tsev, thaum nej taug kev, thaum nej so thiab thaum nej ua haujlwm” (2 Kevcai 6:7).

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

–       Keebkwm ntawm Vajntxwv Yau-as cajces yog li cas?

–       Los ntawm qhovtwg Vajntxwv Yau-as thiaj li tsis ua phem raws cajces?

–       Koj ua lubneej li cas rau koj tej menyuam, thiab xeeb ntxwv nyob hauv koj tsevneeg?

Ntu Vajluskub no qhia qee yam keebkwm thiab Vajtswv kev ntaus nqi rau Yau-as txojkev tswjhwm, dua li kuj hais txog tus Povthawj Yehauyadas yog tus uas tau zais thiab tu tus metub Yau-as tau rau lub xyoo, nws kuj cob qhia Yau-as mus raws li Vajtswv txojkev (2 Vajntxwv 12:2). Qhov ntawm yog yam uas tus Povthawj Yehauyadas tau ua rau Vajntxwv Yau-as.

Vajluskub qhia rau peb paub txog Vajntxwv Yau-as cajces hais tias:  Vajntxwv muaj txiv uas yog tus Vajntxwv phem Ahaxiyas, “Ahaxiyas ua txhaum rau tus Tswv ib yam li Ahaj tsevneeg ua, rau qhov nws yog Vajntxwv Ahaj cajces” (2 Vajntxwv 8:27).  Poj Vajntxwv Athaliyas yog Vajntxwv Yau-as niam pog, nws yog Vajntxwv Ahaj tus ntxhais. Ahaj thiab Yaxenpees tau ua yam ntxwv phem tsuas khis rau Athaliyas. Tom qab Vajntxwv Ahaxiyas uas yog Athaliyas ib tug tub tuag hauv tshav rog lawd, Athaliyas yog tus xav txov cajces vajntxwv kom tu noob.  “Thaum Athaliyas hnov hais tias nws tus tub uas yog Vajntxwv Ahaxiyas raug tua tuag lawm, nws txawm samhwm kom luag muab Vajntxwv Ahaxiyas cov tub tua tuag tas huv tibsi” (2 Xwmtxheej 22:10). Txawm li ntawd los, Vajtswv tus uas tsis hloov tej lus cog tseg rau Daviv lawm, Yau-as thiaj tau tus Povthawj Yehauyadas tus pojniam cawm thiab tu nyob hauv Vajtswv lub tuamtsev tau rau lub xyoo. Twb yog vim muaj tus povthawj cob qhia Yau-as, yog li ntawd nws thiaj tsis tsuas kis kev ua phem thiab tsis ua raws li nws cov yawg koob ua. Thaum uas tau los ua Vajntxwv kav tebchaws, “Yau-as ua raws li tus Tswv lub siab nyiam mus tas tus povthawj Yehauyadas tiam” (nqe 2).

Tsis yog cob qhia Vajntxwv Yau-as xwb tiamsis tus povthawj Yehauyadas tseem yog ib leejtxiv ntawm sab ntsujplig dhau los ntawm qhov uas nws yuav pojniam rau Vajntxwv Yau-as. Qhov ntawd yog tes haujlwm tseemceeb uas tuav tau Vajntxwv Daviv cajces. Vajtswv tau foom koobhmoov rau Yau-as muaj tub muaj ntxhais. Dhau tej haujlwm ntawd, Vajntxwv txiav txim siab “Txhim kho lub Tuamtsev” (nqe 4).

Dhau los ntawm zaj no peb pom tau hais tias, yam niam txiv ua rau tej menyuam mas muaj nqis heev. Yuav qhia tau yus tej menyuam mus raws li Vajtswv lub siab nyiam, ua ntej  mas niam txiv yuavtsum paub hwm Vajtswv, ua lubneej li Vajtswv tej lus qhia thiab paub meej yus feem xyuam rau tej menyuam. Niam txiv yuavtsum qhia tshwm kev sib hlub nyob hauv tsev neeg, yuavtsum ua yam ntxwv zoo thiab yuavtsum cob qhia yus tej menyuam, tej xeebntxwv los nyob hauv Vajtswv txoj kevcai kom txhua tiam thiaj paub “ua raws li tus Tswv lub siab nyiam” thiab tau txais tus Tswv koobhmoov.

 

Thov Vajtswv

Tus Tswv, thov Koj pab kom nyuam yaus muaj feem xyuam rau tej neeg uas koj muab rau nyuam yaus tu, saib xyuas thiab cob qhia kom nyuam yaus zoo siab thaum uas pom lawv ua yam zoo tabmeeg Koj lub xub ntiag. Nyuam yaus tuav Tswv Yexus lub npe thov Amees.

Peb puas ua qauv rau menyuam thiab qhia lawv mus raws Vajtswv txojkev?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoos: Chivkeeb 12

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcGiáo Phẩm Tỉnh Long An Hiệp Nguyện Đầu Năm
Bài tiếp theoKlei Amĭ Ama Bi Hmăi Kơ Phung Anak – 12/1/2024