Kiă Kriê Klei Pap Khua Yang Brei – 1/10/2023

3118

 

Klei Aê Diê Blŭ: Êphêsô 3:1-13

Êlan kliăng: “Kâo mĭn diih hmư̆ leh kơ Aê Diê jao leh kơ kâo bruă klei Ñu pap kyua diih” (Êphêsô 3:2)

Klei êmuh ksiêm mĭn: Khua ƀĭng kna Y‑Pôl hưn klă mơ̆ng anôk ñu mă tŭ bruă jao kơ ñu? Ñu thâo kral ya bruă klam ñu pô mâo hŏng klei pap Khua Yang pioh kơ ñu? Si ih ngă čiăng kiă kriê klei pap Khua Yang jao kơ ih?

Khua ƀĭng kna Y‑Pôl mâo klei Khua Yang iêô brei mtô Klei Mrâo Mrang Jăk kơ phung tue (Bruă Phung Khua Ƀĭng Kna 9:15; 22:21; Galati 1:15). Ñu hưn klă kơ bruă mă leh anăn klei iêô anăn jing mơ̆ng klei pap Aê Diê brei (êlan 7). Thâo kral klă klei anăn jing klei pap Khua Yang pioh brei kơ ñu, kyuanăn ñu pia kơ ñu pô jing “sa čô mnă kơ Krist Yêsu” leh anăn “dĭng ktang kơ Klei Mrâo Mrang Jăk” (êlan 1, 7). Ñu đăo sĭt Aê Diê brei leh kơ ñu klei ktang myang dưi kiă kriê klei pap Aê Diê leh anăn lŏ mđĭ bi lar klei pap anei kơ lu mnuih (êlan 2).

Khua ƀĭng kna Y‑Pôl khăng pia kơ ñu pô jing pô điêt hĭn, pô soh hĭn leh anăn pô kkiêng êdei hĭn hlăm klei hdĭp myang mkă hŏng phung khua ƀĭng kna mkăn (êlan 8, I Kôrantô 15:9; I Ti-mô-thê 1:15). Hŏng klei thâo săng anăn yơh đru ñu luă gŭ, bi ti gŭ ñu pô leh anăn knang nanao kơ Khua Yang. Aê Diê yua leh ñu pioh hưn mdah hdră bruă klei pap yuôm bhăn Ñu kơ jih jang mnuih. Klei yuôm hgăm anăn čuăn leh mơ̆ng êlâo leh anăn bi leh kluôm ênŭm leh hlăm Khua Yang Yêsu Krist. Khua ƀĭng kna Y‑Pôl ngă kluôm ênŭm leh bruă kiă kriê klei Aê Diê pap jao leh kơ ñu, leh anăn ară anei bruă anăn jao brei kơ Phung Sang Aê Diê hruê anei (êlan 9-11).

Khua ƀĭng kna Y‑Pôl hưn mdah Khua Yang jing Kŏ leh anăn Khua kơ Phung Sang Aê Diê. Khua Yang dôk yua ñu msĕ si sa čô dĭng buăl đup gưt asăp khua pioh kiă kriê jih jang bruă Khua Yang jao. Mơ̆ng klei ñu bi knal, snăn drei thâo grăp čô drei mâo klei Khua Yang iêô sơăi leh anăn dưm drei hlăm asei mlei Yang Krist hŏng bruă klam kiă kriê klei pap Ñu (I Kôrantô 12:12). Djă bruă kiă kriê anei, brei drei knang kơ klei atăt gai leh anăn klei ktang myang mơ̆ng Yang Mngăt Jăk, amâo djŏ knang kơ ai ktang amâodah klei dưi grăp čô drei pô ôh. Brei drei hdơr nanao, akŏ phŭn klei dưi drei mâo kbiă hriê knŏng hjăn mơ̆ng Khua Yang yơh (Philip 4:13). Khua ƀĭng kna Y‑Pôl ăt kñăm msĕ mơh: “Ƀiădah hŏng klei Aê Diê pap kâo jing msĕ si kâo jing anei, leh anăn klei Ñu pap kơ kâo amâo jing hơăi mang ôh. Ƀiădah kâo mă bruă suăi hĭn kơ jih jang diñu, amâo djŏ kâo pô ôh, ƀiădah klei Aê Diê pap dôk mbĭt hŏng kâo.” (I Kôrantô 15:10).

Ti knhal tuč, khua ƀĭng kna Y‑Pôl hưn klă jih jang klei knap mñai ñu dôk tŭ anăn jing klei guh kơang kơ jih jang mnuih (êlan 13). Sĭt snăn yơh, tơdah drei čuăn drei pô dôk kiă kriê klei pap Khua Yang brei, drei srăng hmiêt mkăp dôk hdĭp hưn mdah klei pap anăn kơ lu mnuih thâodah tuôm hŏng klei dleh dlan knap mñai dưn, kyua čiăng atăt mnuih mkăn hriê kơ klei mngač Klei Mrâo Mrang Jăk yơh jing mta klei guh kơang hĭn. Drei srăng gưt asăp Khua leh anăn sĭt suôr bi leh bruă kiă kriê klei pap Khua Yang jao.

Si ngă drei dôk kiă kriê jăk mơ̆ klei pap mơ̆ng Khua Yang?

Wah lač: Ơ Khua Yang, akâo kơ Khua Yang mñă brei kâo hdơr nanao klei pap Khua Yang pioh kơ kâo, čiăng kâo dưi hdĭp hưn mdah klei pap anăn kơ lu mnuih riêng gah kâo. Dưi ngă klei anăn amâo djŏ hŏng ai ktang kâo pô ôh, ƀiădah hŏng klei ktang myang mơ̆ng Khua Yang brei. Kâo wah lač hlăm anăn Khua Yang Yêsu Krist. Amen.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Rôm 16

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: elankleisitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcTswj Saib Vajtswv Tej Koob Moov – 1/10/2023 
Bài tiếp theoQuản Trị Ân sủng Của Chúa – 1/10/2023