Tswj Saib Vajtswv Tej Koob Moov – 1/10/2023 

2209

 

 

Efexus 3:1-13

Nqe cim zaj kawm:

“Kuv xav hais tias nyaj nej yuav hnov moo lawm hais tias, Vajtswv tus uas hlub kuv, tsa kuv ua tes haujlwm no pab nej.” ( Efexus 3:2)

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

–       Timthawj Paulus paub meej tes Haujlwm nws ua los qhov twg los?

–       Paulus zeem paub yus yuavtsum muaj feem xyuam li cas rau Vajtswv txoj koob hmoov uas Vajtswv twb pub rau Paulus lawm?

–       Koj yuav tswj saib Vajtswv tej koob hmoov uas Vajtswv twb muab cob rau koj lawm li cas?

Timthawj Paulus tau Vajtswv hu kom mus qhia txoj Moo Zoo rau lwm haivneeg (Tes Haujlwm 9:15; 22:21; Kalatias 1:15). Paulus paub meej qhov uas Vajtswv hu nws ua tes haujlwm no yog los ntawm Vajtswv txoj kev hlub xwb (nqe 7). Zeem paub meej qhov koob hmoov tshwjxeeb uas Vajtswv pub rau Paulus, vim li no Paulus cim civ lees nws yog Yexus Khetos tus tubtxib uas “raug kaw rau hauv tsev lojcuj” thiab “tus tubtxib qhia Txojmoo Zoo” (nqe 1, 7). Paulus ntseeg hais tias Vajtswv yog tus tsa nws ua tus muaj hwjchim tswj saib Vajtswv tej koob hmoov thiab siv tej koob hmoov ntawd pab rau coob leej ntau tus (nqe 2).

Txawm li ntawd los txhua lub sijhawm timthawj Paulus tsuas suav hais tias nws yog tus tsis muaj hwjchim dabtsi, yog tus neeg txhaum, yog tus ntseeg thiab paub txhua yam ntawm sab ntsujplig thiab yog tus yau dua txhua tus timthawj huv tibsi  (nqe 8, I Kauleethaus 15:9; I Timautes 1:15). Los ntawd qhov kev uas Paulus zeem paub Paulus zoo li ntawd thiaj pab tau nws txo hwjchim txhua lub sijhawm thiab txawj vamkhom Vajtswv kev pab. Vajtswv thiaj siv Paulus qhia Vajtswv txoj kev hlub uas Vajtswv muab zais cia lawm rau txhua tus paub. Txoj kev hlub ntawd Vajtswv twb npaj tseg ua ntej thiab Tswv Yexus twb ua tiav txoj kev hlub ntawd lawm. Paulus twb ua tiav tes haujlwm tswj saib Vajtswv tej koob hmoov lawm thiab tamsim no tes haujlwm ntawd tau muab cob rau Pawg Ntseeg niaj hnub nimno (nqe 9-11).

Timthawj Paulus qhia hais tias, Tswv Yexus yog Pawg Ntseeg lub Taubhau thiab yog Pawg Ntseeg tus Tswv. Vajtswv tabtom siv Paulus zoo li ib tus tubtxib uas mloog lus pab tswj thiab saib xyuas txhua yam uas Vajtswv tau muab cob rau Paulus lawm. Ua ib yam li Paulus, peb txhua tus uas ntseeg Tswv Yexus peb yeej paub hais tias, peb tau Vajtswv hu los koom hauv tus Tswv lub cev, peb feem xyuam yog saib xyuas Vajtswv tej koob hmoov (I Kauleethaus 12:12). Tiamsis tes haujlwm tswj  thiab saib xyuas Vajtswv tej koob hmoov, peb yeej tsis muaj peevxwm ua tau, yuavtsum tau vamkhom Vaj Ntsujplig coj kev, pub lub tswvyim, peevxwm, hwjchim peb thiaj li ua tau xwb. Peb yuavtsum nco ntsoov hais tias lub chaw ua rau peb muaj zog yog los ntawm tus Tswv pab xwb (Filipis 4:13). Timthawj Paulus thiaj hais tias: “Tiamsis vim Vajtswv txoj koob hmoov, kuv thiaj tau ua ib tug timthawj, thiab txoj koob hmoov uas Vajtswv pub rau kuv ntawd tsis yog txoj uas tsis muaj nqis, yeej muaj nqis heev. Kuv ua haujlwm khwv dua cov timthawj huv tibsi, tsis yog kuv siv kuv lub zog ua xwb, tiamsis yog Vajtswv pub koob hmoov rau kuv, kuv thiaj ua tau” (1 Kauleethaus 15:10).

Thaum kawg no, timthawj Paulus qhia tseeb hais tias, tej kev txomnyem uas nws raug pab tau coob tus thiab muaj nqis rau sawvdaws (nqe 13). Tseeb tiag, thaum peb paub tseeb hais tias peb tabtom tswj thiab saib xyuas Vajtswv tej koob hmoov uas Vajtswv pub, txawm yog yuav ntsib kev nyuaj, kev txomnyem los peb yuav ua neej qhia tshwm tus Tswv kev hlub rau lwm tus thiab kom coj tau coob tus los txais yuav txoj Moo Zoo uas yog yam muaj nqis tshaj plaws rau txhua tus. Peb yuav tau mloog peb tus Tswv lus thiab ncaj ncees ua kom tiav peb feem xyuam tswj saib Vajtswv tej koob hmoov uas Vajtswv twb muab cob rau peb lawm.

 

Thov Vajtswv

Vajtswv, thov qhia nyuam yaus nco ntsoov tej koob hmoov uas Koj pub rau nyuam yaus lawm, kom nyuam yaus ua neej qhia tshwm Koj txoj kev hlub rau tej neeg zejzog ib ncig ntawm nyuam yaus. Tej koob hmoov uas Koj muab cob nyuam yaus no, nyuam yaus yeej tsis muaj peevxwm ua tau, tsuas yog vamkhom tus Tswv Koj pab xwb. Nyuam yaus tuav Tswv Yexus Khetos lub npe thov, Amees.

Ib tsoom mloog uas hmov tshua,

Peb tabtom tswj saib Vajtswv tej koob hmoov muaj nqis li cas?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoos: Loos 16

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcVầng Trăng Yêu Thương
Bài tiếp theoKiă Kriê Klei Pap Khua Yang Brei – 1/10/2023