Kăp Răng leh anăn Wah Lač – 13/4/2022

635

 

Klei Aê Diê Blŭ: Y-Mathiơ 26:36-45

Êlan kliăng: “Kăp răng leh anăn wah lač bĕ, čiăng kơ diih amâo lĕ hlăm klei mplư ôh. Mngăt čiăng snăk, ƀiădah kđeh jing awăt.” (Y-Mathiơ 26:41).

Klei êmuh ksiêm mĭn: Ya klei Khua Yang Yêsu akâo kơ Aê Diê Ama? Ya klei Ñu iêu brei phung ƀĭng kna ngă? Ya klei Khua Yang Yêsu hưn êlâo kơ phung ƀĭng kna brei răng? Ya ngă brei drei kăp răng leh anăn wah lač? Si ai tiê kăp răng leh anăn wah lač drei?

Hlăm yan bi hdơr klei Khua Yang Yêsu Tŭ Klei Knap Mñai, brei drei lŏ wĭt kơ war mnga Gêtsêmanê čiăng thâo săng klei Khua Yang Yêsu bi blah hlăm mlam arăng mă ba phat kđi Ñu. Leh ƀơ̆ng huă tal êdei hĭn hŏng phung ƀĭng kna (Y-Mathiơ 26:17-29), Khua Yang Yêsu mbĭt hŏng diñu nao kơ war mnga Gêtsêmanê, tinei Ñu wah lač tlâo blư̆ hŏng Aê Diê Ama “… Ơ Ama kâo, tơdah dưi, mă mđuĕ hĕ atŏ anei mơ̆ng kâo; amâo djŏ tui si kâo čiăng ôh, ƀiădah tui si Ih čiăng” (êlan 39). Klei Khua Yang wah lač mblang snei “tơdah mâo hdră êlan mkăn čiăng bi mtlaih mnuih amâo guôn Anak mnăm kčok klei knap mñai, akâo kơ Ama bi êdah, ƀiădah tơdah amâo lŏ mâo êlan mkăn êngao kơ êlan kyâo bi kal snăn brei klei Ama čiăng srăng jing”. Wăt tơdah tlă anăp hŏng klei huĭ hyưt êdimima kơ kyâo bi kal, Khua Yang Yêsu ăt đup gưt klei Aê Diê Ama čiăng.

Khua Yang Yêsu bi blah hlăm klei wah lač leh anăn Ñu čiăng kơ phung ƀĭng kna Ñu bi blah msĕ snăn mơh. Khua Yang Yêsu iêu mthưr diñu, “dôk tinei leh anăn kăp răng mbĭt hŏng kâo” (êlan 38), “Diih amâo dưi hĕ dôk răng mbĭt hŏng kâo sa mông!” (êlan 40), “Diih ăt dôk pĭt leh anăn dôk mdei hĕ?” (êlan 45), Khua Yang Yêsu čiăng phung ƀĭng kna Ñu kăp răng leh anăn wah lač kơ diñu pô čiăng kơ đăm lĕ hlăm klei mplư ôh.

Êjai hlăk tuôm hŏng klei knap mñai, lu blư̆ drei čang hmăng dưi thâo ya klei srăng truh, amâodah dưi thâo mta phŭn ngă kơ drei tŭ klei knap mñai. Khua Yang Yêsu thâo klă jih klei srăng truh kơ Ñu, leh anăn thâo klă wăt ya mta phŭn mơh. Ƀiădah, klei Ñu bi blah ăt suăi snăk, dleh dlan ktang tĭt, êgao hĭn kơ jih jang klei bi blah drei tlă anăp. Si ngă drei tŭ ư “tui si klei Ama čiăng” mơ̆? Čiăng dưi lač msĕ si Khua Yang Yêsu, brei drei đăo knang kjăp kơ hdră êlan Aê Diê, mbĭt anăn brei kăp răng leh anăn wah lač nanao. Kyuadah klei mplư ksŭng drŭng hlăk drei amâo mđing kơ ñu, hjăn păn drei amâo dưi bi kdơ̆ng hŏng ñu ôh. Wah lač jing klei yuôm hĭn kyua mâo klei ktang myang Khua Yang, drei srăng dưi bi kjăp bruă kdơ̆ng mgang leh anăn bi blah dưi hĭn hŏng klei ktang Satan. Khua Yang Yêsu thâo săng kơ klei awăt asei mlei kđeh drei, “mngăt čiăng snăk ƀiădah kđeh jing awăt” (êlan 41), kyuanăn ară anei Ñu ăt dôk wah lač brei kơ klei awăt êdu amâo klă ênŭm drei. “Kyua anăn Ñu dưi bi mtlaih hlŏng lar phung nao giăm Aê Diê hlăm Ñu, kyuadah Ñu dôk hdĭp nanao đru wah lač brei kơ digơ̆” (Hêbrơ 7:25).

Si ngă drei kăp răng leh anăn wah lač nanao mơ̆?

Wah lač: Ơ Khua Yang kâo khăp, kâo amâo dưi thâo săng jih ôh klei ruă knap ti kyâo bi kal ƀiădah kâo hdơr knga bi mni kơ Ih tŭ leh klei knap mñai anăn kyua kâo. Akâo Khua Yang brei kâo kăp răng leh anăn wah lač nanao, čiăng dưi hĭn grăp hruê hlăm klei ktang myang mơ̆ng Adiê Dlông.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Y-Yôp 18:1-21; 19:1-20

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcCeevfaj thiab Thov Vajtswv – 13/4/2022
Bài tiếp theoTỉnh Thức và Cầu Nguyện – 13/4/2022