Hriăm Tui Ama Klei Jăk – 3/7/2021

436

 

Klei Aê Diê Blŭ: Y-Luk 6:27-35

Êlan kliăng: “Ƀiădah khăp bĕ kơ phung roh diih. Ngă jăk leh anăn brei arăng čan, amâo lŏ čang hmăng kơ klei bi wĭt ôh. Snăn klei mưn diih srăng jing prŏng, leh anăn diih srăng jing phung anak Pô Ti Dlông Hĭn; kyuadah Ñu jing jăk kơ phung amâo thâo hdơr knga leh anăn kơ phung ƀai” (Y-Luk 6:35).

Klei êmuh ksiêm mĭn: Si klei mdê klei Khua Yang Yêsu mtô hŏng klei mưng jing phung mnuih? Si ngă čiăng dưi dôk hdĭp ngă jăk, êmhač tui si rup bi hmô mơ̆ng Aê Diê Ama? Ya klei mưn drei srăng mă tŭ tơdah dôk hdĭp ngă jăk, êmhač tui si rup bi hmô mơ̆ng Khua Yang?

Dưi lač, klei Khua Yang Yêsu mtô hlăm trăn anei jing dleh hĭn leh anăn klăk wĭt hŏng klei mưng jing phung mnuih. “Khăp bĕ kơ phung roh diih, ngă jăk bĕ kơ phung bi êmut kơ diih” jing klei dleh êdi mâo hĕ mnuih dưi ngă. Ti krah lăn ala bŏ hŏng klei bi roh, Khua Yang čiăng kơ phung đăo brei dôk hdĭp bi êdah klei khăp, klei ngă jăk leh anăn klei êmhač hŏng phung mkăn, boh nik nak hŏng phung bi êmut kơ pô. Tơdah dôk hdĭp tui si klei Khua Yang čuăn, kdlưn hĭn kơ klei mưng jing phung mnuih, snăn kơh drei sĭt jing “hra kơ lăn” leh anăn “klei mngač kơ lăn ala” msĕ si Klei Aê Diê Blŭ mtô hlăm Hdruôm Hră Klei Mrâo Mrang Jăk Y-Mathiơ 5:13-14.

 Khua Yang Yêsu blŭ kñăm kơ ai tiê Aê Diê Ama snei: “kyuadah Ñu jing jăk kơ phung amâo thâo hdơr knga leh anăn kơ phung ƀai” (êlan 35c). Kyuanăn yơh, tơdah drei jing phung anak Aê Diê snăn brei drei hriăm tui mơ̆ng Ñu, ngă jăk kơ phung amâo thâo hdơr knga leh anăn kơ phung ƀai.

 Trăn Klei Aê Diê Blŭ anei kñăm ktang kơ phung anak Aê Diê brei thâo “khăp kơ phung roh diih” (êlan 27, 35). Čiăng dưi ngă klei anei, drei čiăng mâo Yang Mngăt Jăk đru leh anăn hriăm nanao mơ̆ng knuih Aê Diê Ama, jing Pô “bŏ hŏng klei jăk leh anăn thâo pap, amâo djăl ăl ôh, mdrŏng hŏng klei khăp leh anăn hŏng klei sĭt suôr” (Klei Kbiă 34:6). Tĭng nah mkăn, drei ăt jing phung mnuih amâo klă kluôm ôh khăng ngă soh, si ngă drei čiăng mơ̆ arăng dôk dơ̆ng hŏng drei tui si klei jhat ƀai drei? Khua Yang Yêsu hưn mdah sa klei sĭt klă: tơdah drei khăp kơ phung khăp kơ drei, ngă jăk kơ phung ngă jăk kơ drei snăn ăt jing hơăi mang mơh, kyuadah phung soh ăt ngă msĕ snăn mơh (êlan 32-33). Khua Yang čiăng kơ drei amâo djŏ knŏng dôk hdĭp mă tui si klei bhiăn mah ôh, “Msĕ si diih čiăng kơ arăng ngă kơ diih, brei diih ngă kơ arăng msĕ snăn mơh” (êlan 31), ƀiădah brei dôk hdĭp tui si klei čuăn kdlưn hĭn, “khăp bĕ kơ phung roh diih. Ngă jăk leh anăn brei arăng čan, amâo lŏ čang hmăng kơ klei bi wĭt ôh” (êlan 35a).

 Knhal tuč, Khua Yang Yêsu kñăm, tơdah phung anak Aê Diê dưi ngă klei anăn, “snăn klei mưn diih srăng jing prŏng, leh anăn diih srăng jing phung anak Pô Ti Dlông Hĭn” (êlan 35b). Năng ai drei amâo srăng mă tŭ klei mưn ti lăn ala anei ôh tơdah drei ngă tui hlue klei Khua Yang mtô, ƀiădah sĭt nik klei mưn kơ drei hlăm ƀuôn jăk srăng prŏng êdimi. Dưi jing anak Aê Diê jing sa klei pap brei prŏng prĭn êdima kơ drei. Jing anak brei tui hriăm klei bi hmô mơ̆ng Ama yơh: dôk hdĭp ngă jăk, ênuah ênô hŏng mnuih mkăn, wăt kơ phung amâo thâo hdơr knga leh anăn ngă jhat ƀai kơ drei msĕ mơh.

Si drei khăng dôk dơ̆ng hŏng phung amâo thâo hdơr knga?

 

Ơ Khua Yang, dôk hdĭp ngă jăk, êmhač tui si Klei Aê Diê Blŭ mtô jing dleh êdi. Akâo kơ Ih đru kâo dlăng kơ Khua Yang nanao, hriăm mơ̆ng klei Khua Yang bi hmô čiăng kơ kâo dưi ngă jăk, êmhač hŏng pô mkăn.

 

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đaŏ Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Klei Mtô Mñă Klei Bhiăn 14:22-15:23

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/channel/UCaSY8ebjVfMKhPups5jZ9yw

Bài trướcThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Quả Phụ Võ Hoàng Anh
Bài tiếp theoHọc Theo Cha Nhân Từ – 3/7/2021