Hlub Thiab Hmov Tshua – 3/6/2023 

7477

 

 

Xalumoos Tej Nkauj 1:15-17

Nqe cim:

Tus uas kuv hlub, ua cas koj yuav zoo nkauj ua luaj; koj muaj sais muag ntxim hlub kawg li! (Xalumoos Tej Nkauj 1:15).

Lus nug rau sawvdaws xav:

–       Vajntxwv Xalumoos thiab tus ntxhais Sulas siv cov lus twg los ib leeg hais rau ib leeg?

–       Tus hluas nraug qhia tawm nws txojkev tshua tus hluas nkauj zoo li cas?

–       Peb muaj feem qhia tawm yus txojkev tshua tus txijnkawm los ntawm tej lus thiab tes haujlwm twg?

Thaum txhim tsa tej kev sib raug zoo hauv tsevneeg, tshwjxeeb yog txojkev sib raug zoo nyob hauv kev txijnkawm, yuav tsum ua tib zoo ceevfaj tej menyuam hma; rau qhov lawv muaj feem rhuav tau lub vaj txiv hmab (Xalumoos Tej Nkauj 2:15). Hais tau hais tias, txijnkawm pib ntawm tej yam uas me qhia tawm txojkev hlub, ib leeg tshua ib leeg, thiab kuj yuav raug rhuav los ntawm tej yam ntawd thiab. Qhov uas qhia tawm lub siab hlub, hmov tshua yoojyim thiab zoo tshaj yog tej lus hais. Hauv nqe 15, Vajntxwv Xalumoos twb hais ob zaug lo lus qhuas tus hluas nkauj qhov zoo nkauj: koj yuav zoo nkauj ua luaj; ntxim hlub kawg li!Qhov no tsis yog tej lus lam hais tiamsis yog hais ntawm lub siab hlub, vim tus hluas nraug pom ntxim hlub kawg li, qhov zoo ntxim hlub ntawm tus hluas “qhov muag zoo li tej nquab taug”. Lub qhov muag yog lub teeb ci rau pom kev (Mathais 6:22), thiab nquab taug piv txog siab mos muag, dawbhuv (Mathais 10:16). Vajntxwv Xalumoos ntsia lub qhov muag, qhia paub qhov tus hluas nraug ntshaw yog tus hluas nkauj lub siab, thiab thaum muab tus hluas nkauj lub qhov muag piv rau nquab lub qhov muag, qhia paub tus hluas nraug nyiam tus hluas nkauj muaj lub siab dawb, siab mos siab muag. Teb tus hluas tej lus hlub, tus hluas nkauj Sulas kuj hais rau tus hluas nraug “koj yuav zoo nraug tas npaud; ua rau kuv zoo siab ua luaj!Tsis muaj leejtwg lossis ib yam dabtsi ua rau tus hluas nkauj txaus siab npaum li Vajntxwv Xalumoos.

Twb tau hov ntev peb cov txijnkawm ib leeg tsis hais tej lus hlub rau ib leeg lawm? Tej zaum vim kev ua neej khwv khwv ua rau ntau leej hais tias qhov no yog haujlwm me, lossis xav hais tias twb ua neej nyob ua ke ntev xyoo, hais tej lus sib hlub tsis cheemtsum. Tsis yog li ntawd, kev txijnkawm cheemtsum niaj hnub rhaub kom kub thiab ua kom tshiab dua los ntawm tej lus hais sib hlub hauv lub siab tuaj. Tiamsis tej lus hais tsuas muaj qab hau thaum nqis tes ua haujlwm hlub tshua. Vajntxwv Xalumoos paub Sulas yog ib tug ntxhais nyob tojsiab, yuav nyob tsis swm hauv nroog Yeluxalees, yog li tus hluas nraug thiaj siv tej lus hais phim rau tej chaw nyob tojsiab rau tus hluas nkauj xws li “nroj ntsuab ua chaw pw”, “nqaj tsev” uas muab “ntoo ciab ua”, thiab ntoo thuv ua daim vuas nthab.Ntoo ciab thiab ntoo thuv yog yam ntoo muaj nqis rau lub sijhawm ntawd, qhov no qhia paub Vajntxwv Xalumoos ua tagnrho txhua yam zoo kom tus hluas nkauj Sulas muaj kev zoo siab.

Ib hauv tej uas yuav rhuav tau lub neej txijnkawm sai heev yog tsis muaj kev hlub tshua, ib leeg hais lus zoo rau ib leeg. Cia kom sib totaub peb cheemtsum muaj sijhawm, kev hlub, ua siab ntev, thiab tshwjxeeb yog sib tham kom nkag siab. Ib leeg cia li siv sijhawm pub rau ib leeg. Cia li hais tej lus hlub thiab qhia tawm txojkev tshua tus txijnkawm rau nws txhua hnub.

 

Thov Vajtswv,

Tus Tswv, Koj pub nyuam yaus muaj ib tug txijnkawm nyob ntawm ib sab. Thov Koj pab kom nyuam yaus nkawm niamtxiv muaj kev sib hlub thiab ib leeg txhawb ib leeg hauv lub neej txijnkawm uas Koj pub. Amees.

Neb nkawm niamtxiv puas niaj hnub qhia tawm txojkev hlub thiab lub siab tshua los ntawm tej lus hais thiab tej haujlwm neb ua?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Malakaus 8:1-9:1

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcCần Thơ: Cảm Tạ Chúa và Công Nhận Hội Thánh Đông Lợi Là Chi Hội Tự Lập
Bài tiếp theoKhăp Hơiêng Leh anăn Uêñ Mĭn – 3/6/2023