Hdră Mnuih Kriăng – 18/2/2

2587

 

Klei Aê Diê Blŭ: Klei Bi Hriêng 21:5

Êlan kliăng: “Hdră mnuih kriăng atăt kơ klei bŏ dlai, ƀiădah ngă hŏng klei jêč srăng atăt kơ klei kƀah” (Klei Bi Hriêng 21:5).

Klei êmuh ksiêm mĭn: Si ngă “mnuih kriăng” ngă bruă?  Kơ ya dua rup bi klăk bi êdah hlăm êlan Klei Bi Hriêng ti dlông leh anăn si boh knhal tč jing? Si knuih ngă bruă Khua Yang čiăng kơ ih mâo?

“Mnuih kriăng” hlăm êlan klei bi hriêng anei čiăng lač kơ sa čô mnuih thâo răng snăk leh anăn mâo ai tiê kpă hlăm bruă knuă leh anăn bruă arăng jao kơ ñu ngă. Anei jing sa čô mnuih mă bruă mâo klei gĭr, kriăng leh anăn hur har. Pô hriăm êlam Klei Aê Diê Blŭ M.Lyon mblang snei, mnuih kriăng jing “sa čô mnuih kpă ênô êbat hlăm klei sĭt nik leh anăn mâo klei ksiêm mkă klă mngač”. Snăn yơh, “mnuih kriăng” amâo djŏ jing knŏng sa čô mnuih hur har kơ bruă ôh ƀiădah jing mnuih thâo mĭn mơh, thâo răng hlăm klei mkra hdră leh anăn ngă bi jăk hdră mkra leh hŏng ai tiê kpă doh leh anăn klei dôk dơ̆ng ƀơ̆ng huă kpă ênô. Klei Bi Hriêng 21:5a lač, hdră “mnuih kriăng” atăt kơ klei “bŏ dlai”.

Klei Bi Hriêng 21:5b bi êdah kơ sa čô mnuih mâo knuih bi klăk hŏng “mnuih kriăng”, anăn jing mnuih “ngă hŏng klei jêč”. Pruê̆ blŭ anei čiăng lač kơ mnuih ngă bruă hŏng klei bi kdjhưng ai, amâo mâo mkra hdră bi jăk ôh. Boh blŭ “jêč” lač kơ knuih sa čô “mnuih mluk”, kƀah klei thâo săng, amâo tliêr kơ bruă kyuanăn ênưih ngă soh, bruă ñu ngă khăng amâo jing ôh (Klei Bi Hriêng 19:2). Kơ prăk kăk, amâo uêñ kơ sa mta klei ôh čiăng djăl jing mdrŏng (Klei Bi Hriêng 28:20). Boh tŭ mơ̆ng dua knhuah hdĭp anei bi klăk kluôm dhuôm. Mnuih mă bruă mâo hdră leh anăn kriăng srăng mâo boh tŭ bŏ dlai, čăt jing, bi mnuih ngă hŏng klei jêč srăng mâo klei kƀah.

Brei phung đăo kơ Krist thâo, êlan Aê Diê dlông hĭn kơ êlan leh anăn klei mĭn anak mnuih: “Kyuadah msĕ si phung adiê dlông hĭn kơ lăn ala, snăn mơh êlan Kâo dlông hĭn kơ êlan diih, leh anăn klei Kâo mĭn dlông hĭn kơ klei diih mĭn” (Y-Êsai 55:9). Kyuanăn yơh, êlâo kơ drei mkra sa mta hdră, brei drei akâo kơ Khua Yang atăt gai. Tơdah ngă hdră, brei drei răng čiăng kơ bruă drei ngă jing bruă kpă ênô, bi mơak kơ Khua Yang snăn kơh drei dưi mâo klei êđăp ênang leh anăn bruă drei ngă srăng jing. Đăm ôh kyua tluh kơ klei tŭ dưn ti anăp snăn ngă hŏng klei jêč leh anăn ngă lu klei wê, srăng tŭ boh jhat kơ êdei. Ti djiêô anăn, brei drei gưt mơh kơ klei Khua Yang mtă: “Ya mta bruă diih ngă, ngă bĕ hŏng jih ai tiê, msĕ si mă bruă kơ Khua Yang, amâo djŏ kơ mnuih ôh” (Kôlôs 3:23). Amâo djŏ drei knŏng ngă hŏng klei kriăng, jih ai tiê čiăng mâo klei êbeh dlai ôh, ƀiădah wăt bi guh kơang kơ Anăn Khua Yang mơh, kyuadah phung riêng gah srăng ƀuh Khua Yang hlăm knuih drei ngă bruă.

Mâo mơ̆ bruă drei akâo kơ Khua Yang đru drei ngă hŏng klei kriăng hĭn?

Wah lač: Ơ Khua Yang, pap brei kơ kâo đa kyuadah mâo lu blư̆ kâo ngă hŏng klei jêč, kƀah mĭn kyuanăn bruă amâo jing ôh. Akâo Khua Yang đru kâo thâo răng hĭn hlăm hdră ngă bruă leh anăn ngă djăp mta bruă hŏng jih ai tiê nanao. Kâo wah lač hlăm Anăn Khua Yang Yêsu Krist. Amen.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Klei Mphŭn Dơ̆ng 49

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: elankleisitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcTus Neeg Nquag Tej Homphiaj – 18/2/2024
Bài tiếp theoKế Hoạch Của Người Cần Mẫn – 18/2/2024