Hdră Mĭn Mơ̆ng Mnuih, Klei Jing Mơ̆ng Adiê – 15/5/2022

751

 

Klei Aê Diê Blŭ: Klei Bi Hriêng 16:1-9

Êlan kliăng: “Hdră mĭn kbiă hriê mơ̆ng mnuih, ƀiădah klei lŏ wĭt lač kbiă hriê mơ̆ng Yêhôwa.” (Klei Bi Hriêng 16:1).

Klei êmuh ksiêm mĭn: Mtao Salômôn mtô anak boh klei tŭ jing kbiă hriê mơ̆ng hlei pô? Si klei ñu mtô anak kơ hdră mĭn leh anăn kơ klei tŭ jing? Ya mta klei drei čiăng bi mlih hlăm klei hdĭp čiăng dưi mâo klei Aê Diê hơêč hmưi leh anăn tŭ jing?

Lu hlăm phung drei hmư̆ leh klei duê “Hdră mĭn mơ̆ng mnuih, klei jing mơ̆ng adiê.” Anak mnuih mâo êtuh êbâo hdră mĭn mdê mdê hlăm klei hdĭp, ƀiădah diñu ăt thâo mơh klei tŭ jing tui si klei Aê Diê čuăn. Klei Aê Diê Blŭ hlăm trăn Klei Aê Diê Blŭ hruê anei brei drei thâo săng klă klei kiă kriê mơ̆ng Aê Diê.

Tal sa, mtao Salômôn mtô anak thâo huĭ mpŭ kơ Aê Diê kyua thâo săng jih jang klei tŭ jing hlăm klei hdĭp jing kyua Aê Diê brei. Ñu kčưm mŭt kdrêč 16 hŏng êlan: “Hdră mĭn kbiă hriê mơ̆ng mnuih; ƀiădah klei lŏ wĭt lač kbiă hriê mơ̆ng Yêhôwa”. Ñu čih klă hĭn hlăm Klei Bi Hriêng 19:21: “Ai tiê mnuih mâo lu hdră čiăng ngă; ƀiădah klei Yêhôwa čuăn srăng dưi.” Aê Diê hrih mjing mnuih drei mâo kŏ dlô čiăng thâo tĭng yap, mkra hdră bruă. Hdĭp mâo klei kñăm čiăng, thâo mkra hdră bruă jing klei yuôm čiăng mâo leh anăn jing djŏ. Ƀiădah Khua Yang ăt čoh čuăn brei drei thâo huĭ mpŭ kơ Ñu, hdĭp luă gŭ, tui hriăm klei thâo mĭn mơ̆ng Aê Diê hŏng jih ai tiê, tui duah klei Khua Yang čiăng hlăm grăp mta hdră bruă. Brei thâo snei mâo klei tŭ jing kyua mơ̆ng klei pap Aê Diê.

Tal dua, brei anak jao jih hdră bruă anak kơ Khua Yang leh anăn myơr jih boh tŭ knhal tuč kơ Ñu. Mtao Salômôn mtô anak: “Jao bĕ bruă ih kơ Yêhôwa, leh anăn hdră ih čiăng ngă srăng jing” (êlan 3). Tơdah hdră bruă drei ngă tui si klei čiăng doh jăk Khua Yang, Ñu srăng brei kơ drei klei tŭ jing. Jao jih bruă drei kơ Khua Yang jing bi êdah klei drei đăo knang kơ Khua Yang leh anăn ăt čiăng lač kơ hdră bruă ngă hŏng klei kpă ênô, êbat hlăm êlan doh jăk Khua Yang, kyuadah “klei hdĭp sa čô mnuih bi mơak kơ Yêhôwa” Ñu srăng brei klei pap (êlan 7).

Tal tlâo, Aê Diê srăng ktrâo mtô êlan kpă ênô čiăng dưi mâo klei tŭ jing. Hlăm êlan klei hdĭp, tăp năng kyua kƀah klei thâo mĭn, tăp năng kyua amâo mđing uêñ snăn anak êbat hlăm êlan soh wê. Ƀiădah tơdah anak thâo luă gŭ, tui duah klei Khua Yang atăt gai, Ñu srăng atăt anak êbat djŏ êlan truh kơ klei tŭ jing: “Klei mĭn mnuih ruah êlan ñu čiăng ngă; ƀiădah Yêhôwa atăt gai knhuah ñu” (êlan 9). Brei anak knang kơ Khua Yang, myơr jih jang hdră bruă klei hdĭp anak kơ Khua Yang, Ñu srăng ktrâo mtô anak êbat djŏ êlan.

Akâo kơ Khua Yang đru drei thâo huĭ mpŭ kơ Khua Yang hŏng jih ai tiê, thâo myơr jih jang hdră bruă leh anăn klei tŭ jing drei kơ Khua Yang, leh anăn thâo mmuñ bi mni, mpŭ mni kơ Ñu nanao.

Si ngă drei myơr hdră bruă kơ Khua Yang leh anăn thâo klă hdră bruă anăn jing kpă ênô leh anăn bi mơak kơ Khua Yang mơ̆?

Wah lač: Ơ Khua Yang, bi mni kơ Khua Yang mñă kơ anak thâo klă klei tŭ jing anak kbiă hriê mơ̆ng Khua Yang. Akâo Khua Yang brei kâo thâo ksiêm wĭt hdră bruă, hdră mĭn kâo jing kpă ênô, bi mơak kơ Khua Yang amâodah ka. Akâo Khua Yang ktrâo mtô kâo êbat djŏ êlan kpă ênô Ih.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Klei Mmuñ Hđăp 21:8-31; 22:1-26

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcNeeg Npaj Siab, Ntuj Ua Tiav – 15/5/2022
Bài tiếp theoMưu Sự Tại Nhân, Thành Sự Tại Thiên – 15/5/2022