Hdră Êlan Aê Diê Mkra – 23/1/2024

2212

 

Klei Aê Diê Blŭ: Rôm 3:21-31

Êlan kliăng: “Jing klei kpă ênô Aê Diê hŏng klei đăo kơ Yêsu Krist brei kơ jih jang hlei pô đăo. Kyuadah amâo mâo klei yap mdê mdê ôh.” (Rôm 3:22)

Klei êmuh ksiêm mĭn: Ya klei mrâo mrang jăk Khua ƀĭng kna Y-Pôl hưn? Si ñu ƀư̆ mkra klei mĭn soh čhuai lu mơ̆ng anak mnuih ?Si diih ngă čiăng thâo kral sa klei hdĭp jăk mơak, tŭ dưn leh anăn bi mơak kơ Aê Diê ?

Leh lač kơ boh klei anak mnuih amâo dưi ngă ôh hlăm bruă djă pioh klei bhiăn, Khua ƀĭng kna Y-Pôl hưn klei mrâo mrang jăk jing Aê Diê mâo sa hdră msir čiăng kơ anak mnuih dưi tlaih kyua klei đăo. Anei jing klei mâo klei bhiăn leh anăn phung khua pô hưn êlâo, jing Klei Bi Mguôp Hđăp, bi mklă amâo djŏ kyua ñu bi mĭn ôh (êlan 21-22). Kyua knuih jing doh jăk, Aê Diê srăng bi kmhal phung mnuih bi kdơ̆ng. Ƀiădah kyua knuih thâo khăp, Ñu amâo hơĭt ôh brei jih jang anak mnuih rai luč kyuanăn Ñu ruah leh hdră msir bi tui, Khua Yang Yêsu Aê Diê Pô Dua trŭn hriê jing mnuih, dôk ti anôk phung soh leh anăn tŭ klei arăng bi mdjiê ti kyâo bi kal hrô kơ phung mnuih soh. Êrah Khua Yang Yêsu tuh leh čiăng ngă djŏ tui si klei bhiăn kčah leh (êlan 23-25).

Leh Khua Yang Yêsu tŭ klei djiê leh anăn kbiă lŏ hdĭp, Aê Diê yap kpă ênô kơ hlei pô đăo kơ Khua Yang Yêsu, amâo dlăng mdê phung Yuđa amâodah phung ƀuôn sang mkăn ôh (êlan 22). Mơ̆ng klei anei, Khua ƀĭng kna Y-Pôl đru kơ phung dlăng hră ti Rôm leh anăn grăp čô phung đăo ƀuh sĭt klei kpă ênô leh anăn klei khăp Aê Diê, mbĭt anăn ƀư̆ mkra klei mĭn soh čhuai dôk mâo lu hlăm anak mnuih.

Êlâo hĭn, klei pap Khua Yang Yêsu amâo djŏ knŏng brei kơ phung ƀuôn sang Aê Diê ruah ôh ƀiădah kơ jih jang hlei pô đăo. Aê Diê jing Khua Yang kơ phung Yuđa ƀiădah ăt jing Khua Yang kơ djăp djuê ana mkăn. Kyua grăp čô mnuih hrih mjing tui si rup Khua Yang leh anăn Ñu khăp msĕ sơăi. Tal dua, grăp čô čiăng sơăi kơ klei bi tui mơ̆ng Khua Yang, “Kyuadah jih jang mnuih soh leh sơăi leh anăn amâo tơl mâo klei guh kơang Aê Diê ôh.” Phung Yuđa ktưn hưn kyua diñu mâo klei bhiăn pioh gưt asăp, čiăng lač diñu hdĭp jăk hĭn kơ phung ƀuôn sang mkăn. Khădah snăn, djăp klei soh ngă kơ anak mnuih jing phung soh soăi; jih jang mnuih soh bi ktlah kbưi sơăi hŏng Aê Diê jing klei djiê hlăm mngăt, leh anăn jih jang klei soh čiăng sơăi dưi mâo klei Aê Diê pap brei. Tal tlâo, knŏng hjăn sa mta klei čuăn čiăng dưi mâo klei Aê Diê yap jing kpă ênô jing “Klei Đăo”. Dưi tlaih kyua klei đăo snăn amâo mâo ôh hlei pô dưi hưn kơ ñu pô kyua mơ̆ng bruă ngă, ƀiădah jih ai tiê bi mni kơ klei pap Aê Diê. Tal pă, klei đăo bi kjăp klei bhiăn kyua klei Yang Krist djiê ngă djŏ tui si klei bhiăn kčah leh jing phung soh brei tŭ klei bi kmhal.

Phung đăo mâo klei bi mtlaih amâo djŏ kyua bruă ngă ôh kyuadah amâo mâo ôh hlei pô dưi djă pioh kluôm ênŭm klei bhiăn. Drei dưi mâo klei bi mtlaih kyua klei đăo, hŏng klei myang Yang Mngăt Jăk snăn kơh drei dưi tui hlue hnơ̆ng čuăn knuih hdĭp Aê Diê čiăng thâo kral sa klei hdĭp jăk mơak, tŭ dưn leh anăn bi mơak kơ Aê Diê.

Si ngă drei khăng hưn ktưn drei pô kyua bruă mă mơ̆?

Wah lač: Bi mni kơ Aê Diê Tlâo Yang yap leh kâo jing kpă ênô, hưn kâo jih leh klei soh kyua klei pap mơ̆ng Khua Yang Yêsu, lŏ kơrŭ wĭt klei bi mguôp luč leh anak mnuih hŏng Ih. Akâo kơ Yang Mngăt Jăk đru kâo hdĭp hlue si hnơ̆ng čuăn knuih hdĭp Aê Diê. Kâo wah lač hlăm Anăn Khua Yang Yêsu Krist, Amen.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Klei Mphŭn Dơ̆ng 23

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: elankleisitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcVajtswv Txojkev Xav – 23/1/2024
Bài tiếp theoGiải Pháp Của Đức Chúa Trời – 23/1/2024