Gia Đình A-qui-la Và Bê-rít-sin

3294

HTTLVN.ORG – Kế hoạch sử dụng người phục vụ cho vương quốc Chúa thật là độc đáo. Thông thường Chúa dùng những cá nhân, nhưng đôi khi Chúa cũng dùng cả một gia đình phục vụ Chúa; như gia đình Môi-se trong Cựu ước hay gia đình Chấp sự Phi-líp, gia đình tín hữu A-qui-la và Bê-rít-sin trong Tân ước. Điều kỳ diệu là khi Chúa dùng người nào, gia đình nào thì Ngài đào luyện cá nhân hay những con người trong gia đình đó từ chỗ bình thường, đôi khi là tầm thường trở nên phi thường, để họ làm những công việc vĩ đại cho Đức Chúa Trời và Hội Thánh Ngài. Hôm nay chúng ta học gương tin kính hầu việc Chúa của gia đình A-qui-la và Bê-rít-sin.

“Rồi đó, Phao-lô đi khỏi thành A-thên, mà tới thành Cô-rinh-tô. Tại đó, người gặp một người Giu-đa, tên là A-qui-la, quê ở xứ Bông, mới từ nước Y-ta-li đến đây với vợ mình là Bê-rít-sin, bởi vì vua Cơ-lốt có chỉ truyền mọi người Giu-đa phải lánh khỏi thành Rô-ma; Phao-lô bèn hiệp với hai người. Vì đồng nghề, nên Phao-lô ở nhà hai người mà làm việc chung nhau; vả, nghề các người đó là may trại…  Hãy chào Bê-rít-sin và A-qui-la, kẻ cùng làm việc với tôi trong Đức Chúa Giê-xu Christ” (Công vụ 18:1-3, Rô-ma 16:3)

I. Lai lịch A-qui-la và Bê-rít-sin

Tên A-qui-la có nghĩa là chim đại bàng và Bê-rít-sin có nghĩa là người cao tuổi. Tên Bê-rít-sin là đọc trại của Bơ-rít-ca, là tên riêng của phụ nữ (II Ti-mô-thê 4:19). Vợ chồng nầy là người Do Thái, quê ở Bông là một vùng đất nằm phía bắc Tiểu Á, chạy từ phía tây Bi-thi-ni đến cao nguyên Ác-mê-ni ở phía đông. Ông bà nầy tin Chúa từ khi nào Thánh Kinh không nói rõ. Tuy nhiên, họ rất tin kính Chúa. Theo Công vụ 18:1-3, họ đang ở thành Rô-ma thì hoàng đế Cơ-lốt (4-54 S.C.) có lệnh trục xuất Cơ Đốc nhân, nên ông bà đi qua Cô-rinh-tô, một thành phố mang đậm văn hóa Hy Lạp.

Tại Cô-rinh-tô, A-qui-la và Bê-rít-sin gặp sứ đồ Phao-lô, vì cùng nghề nên họ hợp tác may trại sinh sống hầu việc Chúa. Sau khi sứ đồ Phao-lô rời Cô-rinh-tô về Giê-ru-sa-lem, trên đường đi họ ghé qua thành Ê-phê-sô. Tại đây Phao-lô để A-qui-la và Bê-rít-sin ở lại Ê-phê-sô lo công việc Chúa, còn Phao-lô đi Sê-sa-rê, sau đó lên Giê-ru-sa-lem (Công vụ 18:22).

Tại Ê-phê-sô, A-qui-la và Bê-rít-sin gặp A-bô-lô, là một thầy giảng đạo lưu động, rất có tài trong việc giảng dạy và hiểu Thánh Kinh. Tuy nhiên, A-bô-lô chỉ biết phép báp têm của Giăng, nên vợ chồng A-qui-la và Bê-rít-sin đem A-bô-lô về nhà dạy dỗ thêm (Công vụ 18:26). Từ đó A-bô-lô đi đến A-chai được sự giới thiệu của A-qui-la, các tín hữu tiếp đãi A-bô-lô và ông bắt đầu giảng dạy, giới thiệu Chúa Giê-xu là Mết-si-a cho nhiều người Do Thái.

II. Đặc điểm gia đình A-qui-la và Bê-rít-sin

Đặc điểm của gia đình A-qui-la và Bê-rít-sin được Thánh Kinh cho biết:

  1. Làm việc chung cùng sứ đồ Phao-lô

 “Vì đồng nghề nên Phao-lô ở nhà hai người mà làm việc chung nhau. Vả, nghề của các người đó là may trại” (18:3). Trong thời gian Chúa Giê-xu tại thế, Ngài cùng các sứ đồ đi đây đó trên khắp đất nước Do Thái để công bố Phúc Âm, chúng ta không thấy nguồn tài trợ của Chúa đến từ đâu. Khi đọc Lu-ca 8:3, chúng ta biết có những mệnh phụ phu nhân, trong đó có cả người nhà của vua Hê-rốt đã dâng hiến của cải giúp Chúa Giê-xu và các sứ đồ đi giảng đạo: “Gian-nơ vợ Chu-xa, là quan nội vụ của vua Hê-rốt, Su-xan-nơ và nhiều người khác nữa giúp của cải cho Ngài”.

Đến thời các sứ đồ, rất nhiều con cái Chúa và Hội Thánh hỗ trợ cho sứ đồ Phao-lô và đoàn truyền giáo của ông. Các Hội Thánh cũng vậy, chính sứ đồ Phao-lô đã nói với Hội Thánh Phi-líp rằng: “Hỡi người Phi-líp, anh em cũng biết rằng lúc tôi khởi giảng Tin lành, trong khi lìa xứ Ma-xê-đoan, thì ngoài Hội Thánh của anh em, chẳng có hội nào khác hiệp với tôi để lập thành sự trao đổi trong chúng ta cả; vì tại Tê-sa-lô-ni-ca, anh em đã một hai lần gởi đồ cung cấp về sự cần dùng cho tôi vậy. Ấy không phải tôi cầu lễ vật, nhưng cầu sự kết quả nhiều bởi lễ vật đến cho anh em. Vậy, tôi đã nhận được hết, và đương dư dật; tôi được đầy dẫy vì đã nhận đồ nơi Ép-ba-phô-đích mà anh em gởi cho tôi, như một thứ hương có mùi thơm, tức là một của lễ Đức Chúa Trời đáng nhận, và đẹp lòng Ngài. Đức Chúa Trời tôi sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em y theo sự giàu có của Ngài ở nơi vinh hiển trong Đức Chúa Giê-xu Christ” (Phi-líp 4:15-19).

Nhờ sự giúp đỡ của các mệnh phụ phu nhân mà Chúa Giê-xu và các sứ đồ có thể đi đây đó công bố Phúc Âm suốt hơn ba năm. Đoàn truyền giáo của sứ đồ Phao-lô cũng vậy, nhờ sự giúp đỡ của các Hội Thánh và các gia đình tín hữu như A-qui-la và Bê-rít-sin v…v. nên đoàn truyền giáo đã truyền bá Phúc Âm cho toàn thế giới chỉ trong một thời gian ngắn, ngay trong thế kỷ thứ nhất.

Hội Thánh ngày nay cũng vậy nhờ lòng dâng hiến rộng rãi của con cái Chúa mà công việc Chúa được phát triển rực rỡ. Sự hỗ trợ của con cái Chúa còn giúp cho các tôi tớ Chúa có đủ phương tiện và điều kiện hoàn thành các công việc lớn cho nhà Chúa. Thật vậy, nếu không có những tấm lòng rộng rãi như các mệnh phụ phu nhân đối với Chúa Giê-xu hay như gia đình A-qui-la và Bê-rít-sin đối với Phao-lô, chắc chắn Hội Thánh sẽ không được như ngày nay.

Ước ao Hội Thánh Tin Lành Việt Nam sẽ có nhiều gia đình như gia đình A-qui-la và Bê-rít-sin, cùng làm công việc Chúa với tôi tớ Chúa. Dĩ nhiên cả sứ đồ Phao-lô lẫn vợ chồng A-qui-la đều làm nghề may trại, nhưng chắc chắn vợ chồng A-qui-la may nhiều hơn và tiền thu được cũng khá hơn, nhưng họ vui lòng chia sẻ với đầy tớ Chúa, hầu cho đầy tớ Chúa có nhiều thì giờ hơn để giảng đạo.

  1. A-qui-la và Bê-rít-sin ở lại Ê-phê-sô

“Kế đó, ba người tới thành Ê-phê-sô, Phao-lô để đồng bạn mình lại đó” (Công vụ 18:19). Trước khi Mục sư trẻ Ti-mô-thê được bổ nhiệm lo cho Hội Thánh Ê-phê-sô, thì sứ đồ Phao-lô đã đặt để vợ chồng A-qui-la ở Ê-phê-sô để lo chăm sóc Hội Thánh. Dầu Ê-phê-sô là thành phố sào huyệt của nữ thần Đi-anh, nhưng vợ chồng A-qui-la không vì sợ mà từ chối. Họ gây dựng Hội Thánh Ê-phê-sô vững mạnh, chuẩn bị cho sự hầu việc Chúa của Mục sư trẻ Ti-mô-thê. Xin nhớ vợ chồng A-qui-la chỉ là một tín hữu bình thường, nhưng họ đã hầu việc Chúa rất tận tâm và có kết quả. Họ vì tin thờ Chúa mà bị trục xuất khỏi Rô-ma, bị mất tất cả, nhưng họ vẫn vui vẻ theo Chúa, cộng tác hầu việc Chúa với sứ đồ Phao-lô. Chắc chắn tên họ sáng chói trên thiên đàng.

Các bạn đã làm gì cho nhà Chúa, đã cộng tác như thế nào với tôi tớ Chúa để gây dựng và phát triển Hội Thánh? Nếu các bạn cứ mải mê với đời nầy và ôm chặt lấy những gì các bạn có với hi vọng sẽ tận hưởng nó, thì đời sống các bạn sẽ không có ý nghĩa gì và rất là buồn chán. Vì giá trị của đời người chính là những gì các bạn cống hiến và phục vụ. Khi đứng trước tòa án Đấng Christ (II Cô-rinh-tô 5:10), nhiều người sẽ vô cùng hối tiếc về những cơ hội bỏ lỡ, nhất là toàn bộ của cải mà các bạn đã bỏ lại cho đời.

III. A-qui-la và Bê-rít-sin chia sẻ Lời Chúa

“Bê-rít-sin và A-qui-la nghe (A-bô-lô) giảng bèn đem người về với mình, giải bày Đức Chúa Trời cho càng kỹ lưỡng hơn” (Công vụ 18:26). A-bô-lô là một nhà truyền đạo lưu động, khéo nói, tức là có khẩu tài, và hiểu Thánh Kinh (Công vụ 18:24). Dầu A-bô-lô giảng rất sốt sắng, nhưng ông chưa hề trải nghiệm sự đầy dẫy Đức Thánh Linh. Vợ chồng Bê-rít-sin và A-qui-la nghe thì biết ngay, nên họ đem A-bô-lô về nhà dạy dỗ thêm. A-bô-lô cũng khiêm nhường chịu khó học hỏi. Chắc chắn từ đó về sau A-bô-lô giảng lời Chúa sâu nhiệm và đầy ơn hơn.

Đây là một đặc điểm độc đáo khác nữa của vợ chồng người tín hữu nầy. Họ nghe giảng và nhận biết người giảng chưa trải nghiệm đời sống đầy dẫy Đức Thánh Linh. Chúng ta biết A-bô-lô vốn là một nhà hùng biện, giảng rất là sắc bén, vì ông có học Lời Chúa: “Người đã học lời Chúa nên lấy lòng sốt sắng mà giảng và dạy kỹ càng những điều về Đức Chúa Giê-xu” (Công vụ 18:25). Thế nhưng ông bà A-qui-la và Bê-rít-sin nghe giảng thì nhận biết sự thiếu sót của đầy tớ Chúa và vui vẻ giúp đỡ cho đầy tớ Chúa. Sự hợp tác hài hòa tốt đẹp giữa vợ chồng A-qui-la và Bê-rít-sin với A-bô-lô quả là một mẫu mực đáng cho các tôi con Chúa noi theo khi cộng tác hầu việc Chúa với nhau. Ước ao Hội Thánh Chúa khắp nơi trên đất nước nầy sẽ có nhiều gia đình tin kính Chúa giống như gia đình A-qui-la và Bê-rít-sin vậy. Amen!

Doulos (BTMV 37 – Tháng 09/2013)

Bài trướcCà Mau: Hiệp Nguyện Giáo Phẩm Sau Thời Gian Giãn Cách Xã Hội Do Covid-19
Bài tiếp theoĐi Tìm Vua Dân Giu-đa – 16/5/2020