Fij Yam Zoo Tshajplaws Rau Tus Tswv – 16/7/2022

637

 

 

II Kevcai 15:19-23

Nqe cim:

“Nej yuav tsum tau xaiv thawj tug menyuam nyuj thiab menyuam yaj uas yog tus txiv tshwj rau ib cag cia fij rau tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv; tsis txhob siv cov menyuam nyuj ntawd ua haujlwm, thiab tsis txhob muab cov menyuam yaj ntawd txiav plaub” (II Kevcai 15:19).

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

  • Vajtswv txoj kevcai hais licas txog pab tsiaj thawj tug menyuam?
  • Tus Tswv haivneeg raug txwv tsis pub ua dabtsi rau thawj tug menyuam tsiaj?
  • Txoj kevcai no qhuab ntuas tus Tswv haivneeg txog yam dabtsi?
  • Zaj kawm no qhuab ntuas peb licas txog nplooj siab fij khoom rau tus Tswv?

Vajtswv tau cawm cov Yixalayees thawj tus menyuam dim ntawm kev tuag thaum Nws tso lawv dim nram tebchaws Iziv los, yog li ntawd Nws hais kom tus Tswv haivneeg yuav tsum xaiv thawj tug menyuam hauv lawv pab tsiaj uas yog tus txiv muab tshwj rau ib cag fij rau tus Tswv. Lawv tau cai siv lwm tus tsiaj los ua haujlwm lossis txiav plaub. Tiamsis thawj tug menyuam hauv pab tsiaj siv tsis tau li ntawd. Thawj tug menyuam tsiaj yuav tsum tau coj mus rau qhov chaw pehawm tus Tswv, thiab fij ua khoom theej txhoj, thaum kawg lawv tsevneeg thiaj tau noj tej nqaij ntawd tabmeeg tus Tswv zoo li noj ib pluag mov zoo siab. Yog tus menyuam tsiaj ntawd muaj ib yam dabtsi twg tsis zoo, ces tsis txhob muab fij rau tus Tswv, tiamsis muab tua noj tom vaj tom tsev li lwm tus tsiaj, tiamsis yuav tsum muab tus tsiaj ntawd cov ntshav hliv povtseg raws li txojcai.

Txoj kevcai no zoo li ib txojkev qhuab ntuas tus Tswv haivneeg txog qhov uas yuav tsum fij yam zoo tshajplaws rau Tus Tswv, thiab kuj pab tus Tswv haivneeg zeem paub qhov tseemceeb ntawm lub tsevneeg thiab kev pehawm tus Tswv. Vim cov tsiaj theej txhoj tomqab uas fij rau tus Tswv lawm tej nqaij yuav tsum tau tsevneeg noj tabmeeg tus Tswv los ntawm kev ua tus Tswv tsaug txog tej koobhmoov uas Nws pub rau lawv tsevneeg.

Zaj kawm no kuj qhuab ntuas peb kom nco ntsoov hais tias, txhua yam peb fij rau tus Tswv yuav tsum yog yam zoo tshajplaws, tau muab xaiv tseg fij rau tus Tswv. Nplooj siab fij rau tus Tswv zoo li no, qhia tshwm peb kev nco tus Tswv txiaj ntsig thiab qhuab ntuas peb nco ntsoov hais tias, txhua yam uas peb muaj txij li sab nqaij tawv mus rau sab ntsujplig puavleej yog tus Tswv ua tus pub. Tiamsis kuj tshuav coobleej tseem siv txhua yam rau lawv tus kheej ua ntej, tomqab ntawd mam fij tej yam seem rau tus Tswv xwb. Muaj coob leej xav hais tias, tej yam lawv muaj yog lawv khwv tau ces yog lawv tug thiab lawv muaj cai siv raws lawv siabnyiam. Lossis muaj coobleej tsis muaj kev ntseeg, lawv txhawj nyob tsam fij rau tus Tswv lawm, ces yuav tsis txaus siv hauv lawv lubneej. Txhob hnov qab hais tias Vajtswv yog tus pub txhua yam rau peb thiab Nws yuav foom koobhmoov rau txhua tus uas cia Nws ntaus thawj haus lubneej.

Thov Vajtswv,

Vajtswv, Koj yog  Tus pub nyuam yaus txais tau txhua yam zoo, thov Koj pab nyuam yaus paub xaiv yam zoo tshajplaws fij rau Koj los ntawm nyuam yaus nplooj siab nco Koj txiaj ntsig. Amees.

Ib tsoom cov mloog uas hmov thiab tshua,

Peb puas xaiv yam zoo tshajplaws tuaj fij rau tus Tswv lawm tau?

 

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoos: Phau Ntawv Nkauj 121:1-124:8

Bài trướcThông Báo & Thư Mời – Kỷ Niệm 100 Năm Thành Lập HTTL Sài Gòn
Bài tiếp theoMyơr Klei Jăk Hĭn Kơ Aê Diê – 16/7/2022