Fij Ncaig Taws Tsis Dawbhuv – 9/1/2022 

717

 

Levis Kevcai 10:1-7

Nqe cim: 

“Aloos ob tug tub, Nadas thiab Anpihus nkawd ib leeg nqa ib laujkaub ncaig taws uas muaj thee cig ntsaj thuav, muab hmoov tshuaj tsw qab tso rau, thiab coj mus fij rau tus Tswv. Tiamsis cov ncaig ntawd tsis dawbhuv, rau qhov tus Tswv tsis tau kom nkawd coj cov khoom ntawd mus fij.” (Levis Kevcai 10:1).

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

  • Ncaig taws tsis dawbhuv yog dabtsi?
  • Nadas thiab Anpihus tau ua dabtsi thiab raug teebmeem dabtsi?
  • Vim licas tus Tswv rau txim rau nkawd hnyav npaum li ntawd?
  • Zaj no qhuab ntuas cov uas ua tus Tswv haujlwm thiab peb txog yam dabtsi hauv kev pehawm Vajtswv?

Lub thaj uas muab tooj ua nyob hauv lub Tsevntaub uas siv los hlawv tsiaj fij rau tus Tswv yuavtsum rauv taws cia cig tsis pub tuag. Thaum hlawv hmoov tshuaj tsw qab, tus povthawj yuavtsum muab cov ncaig taws uas cig ntsaj thuav ntawm lub thaj no yawm los rau hauv lub yias rau ncaig taws thiab yawm hmoov tshuaj tsw qab nqa mus hauv Chav Dawbhuv kawg nkaus (Levis Kevcai 16:12-13), coj mus hlawv rau saum lub thaj, ua li ntawd ib hnub ob zaug. Txhua yam ncaig taws uas nqa sab nraud los rau hauv lub Tsevntaub puavleej yog ncaig taws tsis dawbhuv. Ob tug povthawj Nadas thiab Anpihus, yog tus Povthawj Hlob Aloos ob tug tub, tau siv cov ncaig taws tsis dawbhuv li tus Tswv qhia, yog li ntawd tus Tswv thiaj rau txim rau nkawd hnyav heev, hluav taws thiaj kub nkawd tuag rau hauv lub Tsevntaub.

Vim licas Nadas thiab Anpihus raug rau txim hnyav npaum li ntawd? Nkawd yog tus Povthawj Hlob Aloos ob tug tub, nkawd tau ua tes haujlwm povthawj nyob hauv Tsevntaub ntev lawm, tsimnyog nkawd yuavtsum totaub thiab ua tib zoo ua raws li tus Tswv tej kevcai thaum pehawm Nws. Tiamsis nkawd saib tsis taus tej uas tus Tswv qhia, nkawd ua raws li nkawd siabnyiam coj cov ncaig taws uas tsis dawbhuv mus fij rau tus Tswv. Thaum uas Mauxes qhuab qhia tus Tswv haivneeg txhob pe mlom, nws hais tias: “Nej yuav tsum nco ntsoov tus Tswv uas yog nej tus Vajtswv tej lus uas nws cog tseg rau nej lawm. Nej yuav tsum mloog tus Tswv tej lus uas qhia rau nej hais tias, nej tsis txhob puab ib yam mlom dabtsi rau nej pe hlo rau qhov tus Tswv uas yog nej tus Vajtswv khib nej heev, nws zoo ib yam li tej nplaim taws uas cig laim lias.” (II.Kevcai 4:23-24). Aloos ob tug tub tau saib tsis taus tus Tswv, fij cov ncaig taws tsis dawbhuv, nkawd thiaj raug Vajtswv cov hluav taws hlawv tuag lawm.

Ua raws Vajtswv tej lus tuag nthi yog ib txojcai tswjhwm sab ntsujplig uas yuavtsum muaj nyob hauv kev pehawm, yuav nrhiav tsis tau ib txojhau kev twg rau peb pehawm Vajtswv raws li peb lub siabnyiam. Tshwjxeeb yog cov neeg uas tau tus Tswv muab cob haujlwm ua tus coj, saibxyuas tus Tswv pab yaj, haj yam yuavtsum coj cai pehawm kom zoo, tsis txhob ua qauv tsis zoo rau Vajtswv Pawg Ntseeg thiab ua rau pab yaj yuamkev. Txhua tes haujlwm ua raws li yus lub siab xav hais tias yog zoo tiamsis tej ntawd yog tsis raws li tej uas tus Tswv qhia ces puavleej yog yam txhaum tabmeeg tus Tswv. Twb yog vim li ntawd, Tswv Yexus thiaj ceebtoom hais tias, thaum txog hnub kawg yuav muaj ntau leej hais rau tus Tswv hais tias, peb twb tuav koj lub npe ua yam ub yam no… tiamsis raws li tus Tswv saib mas tej uas lawv ua tsuas zoo li cov “ncaig taws tsis dawbhuv” xwb, lawv tsuas txais tau lo lus teb hais tias: “Cov neeg siab phem, cia li khiav mus, kuv tsis paub nej!” (Mathais 7:23). Thov Vajtswv pab peb niaj hnub muaj kev ceevfaj nyob hauv kev pehawm tus Tswv.

 

Puas muaj yam ncaig taws tsis dawbhuv twg uas peb tabtom muab fij rau tus Tswv?

Thov Vajtswv:

Tus Tswv, thov Vaj Ntsujplig qhia nyuam yaus zeem paub yam dabtsi tsis dawbhuv, yam dabtsi thiaj yog yam dawbhuv kom nyuam yaus pehawm Koj ntawm kev dawbhuv. Amees.

 Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: I.Xwmtxheej Vajntxwv 9:1-34

Phab Xa Suab Lus nrog rau Phab Cob Qhia Tus Ntseeg koom tes txhim muaj.

Txhua yam kev pab tswvyim txhim kho, thov nej sau ntawv xa rau lub chaw: kawmvajluskubtxhuahnub@gmail.com

Tshooj Youtube BHKTHN: https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcDiễn thơ sách Ru-tơ đoạn 2
Bài tiếp theoMyơr Pui Mơ̆ng Anôk Mkăn – 9/1/2022