Êpa Mhao Ƀuh Klei Guh Kơang Aê Diê – 30/11/2022

831

 

 

Klei Aê Diê Blŭ: Klei Kbiă 33:18-23

Êlan kliăng: “Y‑Môis lač, “Kâo akâo kơ Ih, bi êdah bĕ kơ kâo klei guh kơang Ih.” (Klei Kbiă 33:18)

Klei êmuh ksiêm mĭn: Ya klei Y‑Môis akâo kơ Aê Diê brei ñu ƀuh? Si Aê Diê wĭt lač klei ñu akâo? Ya klei hriăm drei mâo kơ Aê Diê mơ̆ng klei hriăm hruê anei? Ya klei brei drei bi mlih hlăm knuih hdĭp pô wah lač?

Leh Aê Diê ƀuăn srăng hrăm mbĭt hŏng phung ƀuôn sang Ñu hlăm krĭng Kanaan, Y‑Môis lŏ dơ̆ng wah lač akâo kơ ñu dưi thâo ƀuh klei guh kơang Aê Diê (êlan 18). Hlăm wang anak mnuih, knŏng mâo Y‑Môis dưi mâo klei pap mdê hjăn jing dưi bi tuôm hŏng Aê Diê êlah pui ti krah sa bĭt ƀur, mâo Aê Diê dôk mbĭt mbŏ pă pluh hruê mlam ti čư̆ Sinai, leh anăn lu blư̆ ñu dưi blŭ hrăm tlă anăp hŏng Aê Diê hlăm ktuê êlan kbiă mơ̆ng čar Êjip. Wăt tơdah snăn, Y‑Môis ăt êpa mhao čiăng ƀuh klei guh kơang Aê Diê bi êdah hĭn, amâo mâo knam guôm amâodah êlah pui bi hgăm hnơ̆ng dlăng. Mơ̆ng klei Aê Diê wĭt lač, drei ƀuh Ñu mơak ai tiê kơ klei Y‑Môis wah lač. Aê Diê brei kơ ñu ƀuh tlâo mta: Tal sa, ñu dưi mâo klei pap dưi thâo ƀuh klei pap Aê Diê. Tal dua, Aê Diê lač anăn Yêhôwa ti anăp Ñu. Anăn Yêhôwa jing klah čŭn kơ knuih leh anăn klei jăk siam Aê Diê, Pô Čŏng Mâo Dôk Lă Lar, Pô mâo leh, ară anei adôk leh anăn dôk truh lă lar. Ñu amâo jưh kơ hlei pô amâodah ya mta klei ôh. Ñu ăt jing Pô mâo jih klei myang mâo klei thâo ngă jih jang klei Ñu čiăng; kyua anăn, Ñu sĭt suôr djă pioh djăp klei bi mguôp. Leh anăn tal tlâo, Aê Diê brei kơ Y‑Môis thâo Ñu jing Pô thâo pap, Ñu pap brei kơ hlei pô čiăng pap brei. Anei jing klei pap Aê Diê amâo jưh kơ hlei pô tŭ klei pap brei ôh (êlan 19). Snăn, Aê Diê bi êdah leh klei guh kơang Ñu mơ̆ng Anăn Yêhôwa, knuih, klei jăk siam leh anăn bi mguôp hŏng mnơ̆ng Ñu hrih mjing leh.

Aê Diê lač hŏng Y‑Môis amâo dưi ƀuh ôh Ñu kyua amâo mâo hlei pô thâo ƀuh ƀô̆ mta Aê Diê ƀiădah ăt adôk hdĭp (êlan 20). Aê Diê lač kơ ñu dôk ti dlông boh tâo giăm Ñu. Ñu mă kngan guôm Y‑Môis sĭt găn leh anăn hrui mă kngan čiăng kơ Y‑Môis dưi thâo ƀuh klei guh kơang Aê Diê mơ̆ng nah tluôn (êlan 21-23). Sĭt Aê Diê amâo wĭt lač ôh kơ klei akâo, Ñu srăng brei klei jăk hĭn leh anăn tŭ dưn hĭn kơ drei. Bruă thâo kral hlei Ñu jing, knuih leh anăn klei jăk Aê Diê yuôm bhăn hĭn kơ ƀuh ƀô̆ mta Ñu hŏng ală anak mnuih.

Klei hriăm hruê anei brei drei thâo Aê Diê mơak sĭt drei êpa hmao čiăng ƀuh klei guh kơang Ñu. Aê Diê mơak mđing hmư̆ djăp klei drei akâo leh anăn Ñu brei nanao kơ drei klei jăk hĭn. Brei drei nao giăm Aê Diê čiăng thâo kơ klei Ñu wĭt lač klei drei akâo msĕ si Klei Ñu ƀuăn: “Akâo bĕ, leh anăn arăng srăng brei kơ diih; duah bĕ, leh anăn diih srăng ƀuh; khŏk bĕ, leh anăn arăng srăng pŏk brei kơ diih. Kyuadah grăp čô hlei pô akâo, mă tŭ; hlei pô duah, ƀuh; leh anăn arăng pŏk brei kơ hlei pô khŏk” (Y‑Mathiơ 7:7-8).

Sĭt wah lač hŏng Aê Diê, ya klei drei êpa hmao hĭn?

Wah lač: Bi mni lač jăk kơ Ih bi êdah leh Ih hŏng klei pap leh anăn klei pap Ih hlăm klei hdĭp kâo! Akâo kơ Ih brei kâo thâo mđing pioh hruê mmông bi mguôp hŏng Ih, hưn djăp klei kâo mâo kơ Ih, čiăng kâo thâo kral klei khăp leh anăn klei pap Ih ƀrư̆ hruê lu hĭn.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Y‑Yêrêmi 19:1–20:6

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcNtshaw Pom Tus Tswv Lub Tshwjchim – 30/11/2022
Bài tiếp theoKhao Khát Nhìn Thấy Vinh Quang Chúa – 30/11/2022