Êlan Atăt Kơ Klei Hdĭp Lă Lar – 19/9/2021

1055

 

Klei Aê Diê Blŭ: Klei Bi Hriêng 12:23-28

Êlan kliăng: “Hlăm êlan klei kpă ênô mâo klei hdĭp, hlăm êlan anăn amâo mâo ôh klei djiê.” (Klei Bi Hriêng 12:28).

Klei êmuh ksiêm mĭn: Hlăm trăn Klei Bi Hriêng anei, ya klei Mtao Y‑Salômôn bi hriăm anak? Ya jing ênoh yuôm hĭn mơ̆ng klei hdĭp phung đaŏ? Ya klei brei drei bi mlih čiăng klei hdĭp pô êđăp ênang leh anăn dưi mâo klei hdĭp mơ̆ng Aê Diê?

Mtao Y‑Salômôn lŏ dơ̆ng bi hriăm anak mđing kơ klei hdĭp jăk hlăm 3 mta. Tal sa, brei thâo răng hlăm bruă ruah ƀĭng găp (êlan 23,26). Hrô kơ hmư̆ klei hiu hưn mơ̆ng phung mluk mgu, brei tui hriăm klei thâo mĭn mơ̆ng phung thâo mĭn. Sa klei mklăk jing phung mluk mgu khăng blŭ lu, khăp hiu hưn, ƀiădah phung thâo mĭn, săng êlam snăn blŭ ƀiă leh anăn luă gŭ. Phung kpă ênô srăng atăt anak truh kơ klei hdǐp, bi phung ƀai srăng atăt anak kơ klei soh čhuai. Tal dua, brei anak kriăng mă bruă (êlan 24,27). Klei kriăng srăng mjing anak jing pô mâo kơhưm, mâo klei dưi kiă kriê leh anăn jing mdrŏng sah. Mklăk wĭt, tơdah alah anak srăng jing hlŭn, lĕ hlăm klei ư̆ êpa. Čiăng ƀơ̆ng čĭm, brei anak ăm čĭm, gĭr mă bruă kơh mâo mnơ̆ng ƀơ̆ng. Tal tlâo, brei anak ruah klei hdĭp kpă ênô (êlan 25, 28). Hdĭp kpă ênô ba kơ anak klei hdĭp êbeh dlai, ai tiê bŏ hŏng klei mơak. Ƀiădah tơdah anak nao hlăm êlan soh, klei ênguôt hnĭng, huĭ hyưt srăng bi rai klei hdĭp anak leh anăn ba anak djiê.

Khua ƀĭng kna Y‑Pôl bi hriăm, “Phung mah jiăng jhat bi rai knuih jăk.” (I Kôrantô 15:33b). Grăp phung amĭ ama čiăng sơaĭ kơ anak pô mâo ƀĭng găp jăk čiăng êbat hlăm êlan kpă. Phung jăk ăt čiăng mâo lu ƀĭng găp bi yăl dliê, đru pô tơdah tuôm hŏng klei truh, lač kơ pô sĭt ngă soh. Klei hdĭp phung đaŏ kơ Krist amâo djŏ knŏng gĭr čiăng tui duah klei kpă ênô, klei tŭ dưn hlăm klei hdĭp đuič ôh, ƀiădah yuôm bhăn hĭn jing mâo klei hdĭp hlŏng lar. Khua Yang Yêsu lač: “Kâo jing klei mngač kơ lăn ala. Hlei pô tui hlue kâo amâo srăng êbat hlăm klei mmăt ôh, ƀiădah srăng mâo klei mngač kơ klei hdĭp” (Y‑Yôhan 8:12). “Kâo jing êlan, klei sĭt nik, leh anăn klei hdĭp; amâo mâo pô dưi nao kơ Ama, knŏng hŏng kâo” (Y‑Yôhan 14:6). Tui hluê Khua Yang Yêsu jing êlan klei mngač, êlan kpă ênô, êlan klei hdĭp lă lar. Êlan anei jing êlan điêt, êbat nao dleh dlan, ƀiădah phung êbat ti êlan anei srăng mâo klei êđăp ênang mơak mñai hlăm djăp klei mâo leh anăn mâo klei hdĭp lă lar hlăm ƀuôn ala mtao. Êngao kơ-anăn, brei drei mâo phung ƀĭng găp kpă ênuah hlăm klei đaŏ čiăng bi đru hlăm klei hdĭp leh anăn bi mđĭ ai hlăm ktuê êlan kpă ênuah. Khua ƀĭng kna Y‑Pôl mñă: “Snăn êjai hruê găl, brei drei ngă jăk kơ jih jang mnuih, boh nik nak kơ phung ayŏng adei hlăm klei đăo” (Galati 6:10).

Drei dôk êbat leh anăn bi đru mơ̆ hlăm ktuê êlan êbat atăt kơ klei hdĭp lă lar?

Wah lač: Ơ Khua Yang, kâo bi mni lač jăk kơ Ih brei leh kơ kâo klei hdĭp lă lar. Akâo kơ Ih đru kâo hdĭp jăk, kriăng mă bruă leh anăn bi êdah klei kpă ênô, klei khăp Ih kơ grăp čô mnuih. Akâo kơ Ih brei kâo klei mơak, klei êđăp ênang hlăm djăp boh klei leh anăn ba êlan kâo truh kơ klei hdĭp lă lar.

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đaŏ Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: I Y‑Samuel 10:17-11:15

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trước‘Vững Tin Nơi Chúa’ – Hội Đồng Bồi Linh Tỉnh Hậu Giang Tháng 09/2021
Bài tiếp theoCon Đường Dẫn Đến Sự Sống – 19/9/2021