Dường Như Không Lối Thoát – 13/3/2019

2731

 

Ê-xơ-tê 4:4-11

4 Các nàng hầu bà Ê-xơ-tê và những hoạn quan bà đều đến thuật lại sự ấy cho bà; hoàng hậu bèn buồn rầu lắm, gởi quần áo cho Mạc-đô-chê mặc, để lột bao khỏi mình người; nhưng người không khứng nhận. 5 Bấy giờ bà Ê-xơ-tê gọi Ha-thác, một hoạn quan của vua, mà vua đã đặt hầu chực bà, rồi biểu người đi đến Mạc-đô-chê hỏi cho biết có việc gì, và nhân sao đã có vậy. 6 Ha-thác bèn đi ra đến Mạc-đô-chê tại nơi phố thành ở trước cửa vua. 7 Mạc-đô-chê thuật lại mọi điều đã xảy đến mình, và số bạc Ha-man đã hứa đóng vào kho vua đặng có phép tuyệt diệt dân Giu-đa. 8 Người cũng đưa cho hoạn quan một bổn sao lục chiếu chỉ đã truyền ra tại Su-sơ đặng tuyệt diệt dân Giu-đa, để hoạn quan chỉ cho bà Ê-xơ-tê xem và biết, cùng biểu người khuyên bà vào cùng vua, trước mặt vua nài xin ơn vua và cầu khẩn giùm cho dân tộc mình. 9 Ha-thác bèn trở về thuật lại cho bà Ê-xơ-tê mọi lời của Mạc-đô-chê. 10 Bấy giờ bà Ê-xơ-tê nói với Ha-thác, và sai người nói lại với Mạc-đô-chê rằng: 11 Các thần bộc và dân chúng các tỉnh của vua đều biết rằng hễ ai, bất luận nam hay nữ, vào cùng vua tại nội viện, mà không được lịnh vời thì ai đó theo luật đã định tất phải bị xử tử đi, miễn là được vua giơ cây phủ việt vàng ra, thì mới sống; nhưng đã ba mươi ngày rày tôi không được vời vào cung vua. 

Câu gốc: “Các thần bộc và dân chúng các tỉnh của vua đều biết rằng hễ ai, bất luận nam hay nữ, vào cùng vua tại nội viện, mà không được lịnh vời thì ai đó theo luật đã định tất phải bị xử tử đi, miễn là được vua giơ cây phủ việt vàng ra, thì mới sống; nhưng đã ba mươi ngày rày tôi không được vời vào cung vua” (câu 11).

Câu hỏi suy ngẫm: Hoàng hậu Ê-xơ-tê đã làm gì khi biết tin ông Mạc đô-chê xé áo, mặc áo bao và phủ tro? Ông Mạc-đô-chê đã khuyên bà Ê-xơ-tê làm gì? Hoàng hậu Ê-xơ-tê trả lời ra sao? Chúng ta nên làm gì khi gặp hoàn cảnh dường như không lối thoát?

Lúc bấy giờ, dẫu chiếu chỉ về việc tiêu diệt toàn dân Giu-đa đã được ban bố khắp nơi. Nhưng Hoàng hậu Ê-xơ-tê vẫn chưa hay biết chuyện gì đang xảy ra với dân tộc mình. Thế nên, khi nghe các nàng hầu thuật lại ông Mạc-đô-chê mặc bao, phủ tro và khóc lớn tiếng ở giữa thành, Hoàng hậu Ê-xơ-tê chỉ gửi quần áo để ông Mạc-đô-chê mặc. Nhưng hành động khước từ của ông Mạc-đô-chê khiến Hoàng hậu Ê-xơ-tê đoán rằng đã có điều không hay xảy ra. Một lần nữa, bà sai phái vị hoạn quan thân tín của bà đến gặp ông Mạc-đô-chê để hỏi cho biết sự tình. Ông Mạc-đô-chê đã thuật lại toàn bộ âm mưu của ông Ha-man, lại cũng gửi một bản sao chiếu chỉ cho bà Ê-xơ-tê xem, đồng thời khuyên bà hãy vào yết kiến và cầu xin vua A-suê-ru thương xót dân tộc bà. Với cương vị là hoàng hậu, bà Ê-xơ-tê hẳn sẽ có lợi thế hơn bất kỳ ai trong việc cầu xin nhà vua. Thế nhưng Hoàng hậu Ê-xơ-tê chỉ được phép gặp nhà vua khi có lệnh truyền hay được sự đồng ý của vua, nếu không bà sẽ bị xử tử, mà cả một tháng nay Vua A-suê-ru chưa hề vời Hoàng hậu Ê-xơ-tê vào hầu vua. Đối diện với luật lệ nghiêm khắc này, bà thấy dường như tia hy vọng cuối cùng của dân Giu-đa đã bị dập tắt, trong khi đó ngày tiêu diệt dân Giu-đa đã gần kề, cơ hội để cho dân Giu-đa lật ngược thế cờ là điều không thể.

Có những giai đoạn khó khăn trong cuộc đời, chúng ta cũng như dân Giu-đa, đi từ tuyệt vọng này đến tuyệt vọng khác. Đến nỗi những nỗi khó khăn ấy tưởng chừng như không lối thoát. Những lúc như thế, chúng ta hãy nhớ đến những gương trong Kinh Thánh, những người cũng từng trải qua vô vàn khó khăn như ông Gióp, ông Giô-sép để có thêm đức tin mà tiến bước. Đức Giê-hô-va phán: Ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối ta. Vì các từng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu” (Ê-sai 55:8-9). Chúng ta không hiểu hết đường lối của Đức Chúa Trời, nhưng chúng ta tin chắc rằng những điều với con người là không thể, nhưng với Chúa, không có gì là không thể.

Khi cảm thấy tuyệt vọng trước những nan đề của chính mình, việc đặt lòng tin hoàn toàn nơi Chúa Toàn Năng giúp bạn những gì?

Lạy Chúa, có những lúc con phải đối diện với nan đề tưởng chừng như không lối thoát và tuyệt vọng hoàn toàn. Xin cho con đừng nhìn vào giới hạn của mình, mà cứ tin cậy nơi sự giải cứu năng quyền của Ngài.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: I Các Vua 9.

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org

Bài trước“Nét Đẹp Bị Lãng Quên” – Cuộc Thi Ảnh Thiếu Niên Cơ Đốc 2019
Bài tiếp theoUBKT: Thư Ngỏ Hội Nhánh Đại Hòa, Quảng Nam