Dưi Hŏng Klei Djiê – 24/11/2021

361

Klei Aê Diê Blŭ: I Kôrantô 15:50-57

Êlan kliăng: “Ơ klei djiê, ti klei ŏng dưi? Ơ klei djiê, ti ênuč ŏng?” Ƀiădah bi mni kơ Aê Diê, Pô brei kơ drei klei dưi hlăm Khua Yang drei Yêsu Krist” (I Kôrantô 15:55, 57).

Klei êmuh ksiêm mĭn: Ya dua klei mâo leh asăp ki knhal tuč mơ̆ng Aê Diê kwang? Ya ngă asei mlei brŭ rai brei bi mlih mrâo hlăm hruê Khua Yang lŏ hriê? Ya jing Klei dưi knhal tuč khua ƀĭng kna Y‑Pôl mñă hlăm trăn Klei Aê Diê Blŭ anei? Ya klei drei ksiêm mĭn tơdah bi mĭn kơ dŭm hruê knhal tuč klei hdĭp pô?

Leh mblang kơ asei mlei mlih mrâo mơ̆ng phung đaŏ kơ Krist leh dưi kbiă lŏ hdĭp, Khua ƀĭng kna Y‑Pôl lŏ brei thâo amâo djŏ jih jang phung đaŏ găn sơaĭ ôh klei djiê tal sa, kyua ăt adôk lu mnuih dôk hdĭp leh anăn ƀuh klei Khua Yang Yêsu lŏ hriê, ƀiădah sa klei sĭt nik srăng truh hŏng jih jang phung đaŏ kơ Yang Krist jing, wăt tơdah djiê leh amâodah dôk hdĭp, diñu srăng dưi mlih mrâo (êlan 51). Ti mmông ênai asăp ki knhal tuč mơ̆ng Aê Diê kwang srăng mâo dua klei hlăm wưng pral msĕ sa kđhĭt ală, tal sa jing klei hdĭp phung djiê leh, leh anăn tal dua jing klei asei mlei mlih mrâo, “kyuadah asei mlei thâo brŭ rai anei srăng hơô asei mlei amâo thâo brŭ rai ôh; leh anăn asei mlei thâo djiê anei srăng hơô asei mlei amâo thâo djiê ôh” (êlan 52-53).

Leh anăn ăt hlăm mông anei, klei djiê dlưh rai, amâodah lŏ pia mkăn, Khua Yang Yêsu Krist mâo klei tŭ dưi kluôm dhuôm (Y‑Êsai 25:8, Y‑Ôsê 13:14). Klei dưi anăn ăt dưi brei kơ phung jing dŏ Aê Diê, jing phung srăng dưi mlih mrâo čiăng dưi mâo sa asei mlei amâo brŭ rai hlăm hruê Yang Krist lŏ hriê. Khua ƀĭng kna Y‑Pôl bi êdah klei anei leh anăn bi mklă hŏng phung đaŏ Kôrantô ăt msĕ mơh kơ jih jang phung mđing kơ Ƀuôn ala mtao Aê Diê snei, “kđeh leh anăn êrah amâo dưi dưn ƀuôn ala mtao Aê Diê ôh, kăn mnơ̆ng thâo brŭ rai dưi dưn klei amâo thâo brŭ rai rei.” (êlan 50). Kyua anăn, dưi mlih mrâo hlăm hruê knhal tuč jing hlăk asăp ki knhal tuč kwang jing klei năng mâo kơ jih jang phung jing dŏ Yang Krist.

Sĭt amâo mâo klei čang hmăng kơ klei hdĭp ênuk êdei snăn klei djiê ăt jing klei huĭ hyưt, kyua mnuih dơ̆ng djiê amâo thâo ôh ti anôk pô srăng nao. Ƀiădah Khua ƀĭng kna Y‑Pôl brei drei thâo, jing phung dôk hlăm Yang Krist sa klei čang hmăng klă sĭt, sa klei dưi jăk siam hlăm Anăn Khua Yang Yêsu Krist (êlan 57). Wăt tơdah asei mlei dưi hrô hŏng ƀruih lăn leh anăn ênưih ƀrŭ rai anei tlă anăp hŏng klei djiê amâodah dôk hdĭp, snăn msĕ si asăr mjeh djiê leh pla hlăm lăn, asei mlei drei ăt srăng bi mlih čiăng tŭ dưi hŏng klei djiê kyua Anăn Khua Yang Yêsu Krist drei. Bi mni lač jăk kơ Aê Diê kyua grăp čô drei dưi kjăp ai tiê êbat hŏng Khua Yang leh anăn amâo lŏ huĭ ôh kơ klei djiê. Wăt tơdah dôk hdĭp amâodah djiê leh, phung ƀuôn sang Aê Diê ăt mâo klei mơak tŭ dưi.

       Drei mơak mơ̆ hdĭp tŭ dưi ti krah klei hdĭp kyua Anăn Khua Yang Yêsu Krist?

Wah lač: Ơ Khua Yang Yêsu Krist Khăp hơiêng! Kâo čang hmăng hruê jăk mơak leh Ih lŏ hriê, tŭ drông, mlih mrâo, dŏng mtlaih kâo mơ̆ng klei djiê.

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đaŏ Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: I Bruă Mtao 16:29-17:24

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcThỏa Lòng và Cảm Tạ
Bài tiếp theoĐắc Thắng Sự Chết – 24/11/2021