Dưi Hĭn Kyua Klei Pap Khua Yang – 15/7/2021

389

 

Klei Aê Diê Blŭ: Klei Mtô Mñă Klei Bhiăn 9:1-6

Êlan kliăng: “Snăn brei diih thâo, amâo djŏ ôh kyua klei kpă ênô diih Yêhôwa Aê Diê diih brei diih mă bha čar jăk anei; kyuadah diih jing sa phung ƀuôn sang khăng kŏ.” (Klei Mtô Mñă Klei Bhiăn 9:6).

 

Klei êmuh ksiêm mĭn: Mơ̆ng mâo klei dưi hĭn kơ phung Israel bi blah hŏng phung ƀuôn sang prŏng dlông Y-Anakim?  Ya ngă Aê Diê brei čar Kanaan kơ phung Israel? Si mblang kơ klei anei? Si drei srăng ngă čiăng kơ drei thâo ƀuh nanao klei pap Aê Diê kơ klei hdĭp drei?

Hlăm kdrêč 9 anei, Y-Môis lŏ sa bliư̆ dơ̆ng, kñăm brei phung Israel thâo, phŭn knhal klei diñu dưi bi blah hŏng phung ƀuôn sang prŏng dlông leh anăn mă bha ala čar Kanaan, kluôm dhuôm amâo djŏ ôh mơ̆ng klei ktang diñu (Klei Mtô Mñă Klei Bhiăn 8:17) amâodah kyua klei kpă ênô diñu (êlan 6). Brei drei mđing, anei jing bruă ka truh ôh, ƀiădah jing klei hưn êlâo kơ klei mă bha Čar Aê Diê Ƀuăn ti hruê êdei anăp dih. Hlăm klei bi blah anăn, Aê Diê rơ̆ng hŏng phung ƀuôn sang Ñu, Ñu srăng nao êlâo ti anăp diñu čiăng đru diñu dưi bi blah hŏng phung djuê ana prŏng dlông anei. Khă snăn dưn, Aê Diê amâo srăng ngă klei anăn hrô brei kơ diñu ôh, kyuadah brei diñu ăt ngă bi leh hĕ kdrêč bruă klam kơ diñu, anăn jing klei bi blah. Ƀiădah lĕ, Aê Diê ƀuăn srăng mă bruă hlăm diñu leh anăn găn hŏng diñu čiăng mâo klei dưi hĭn hŏng phung djuê ana hlăm čar. Dơ̆ng mơ̆ng êlan 4 truh kơ êlan 6 jing klei kñăm ktang tĭt hŏng phung Israel kơ klei diñu dưi, kluôm dhuôm kbiă hriê mơ̆ng Aê Diê brei.

         Phŭn knhal klei Aê Diê brei kơ phung ƀuôn sang Ñu msĕ snăn, kyua klei Ñu ƀuăn leh hŏng phung aê aduôn đưm phung Israel, leh anăn kyua klei soh jhat ƀai phung găp djuê anei lar êbeh. Amâodah blŭ mdê hĭn, phung Israel dưi mă tŭ ala čar Kanaan jing ngăn dưn kyua klei pap prŏng mơ̆ng Aê Diê, amâo djŏ ôh kyua klei kpă ênô phung ƀuôn sang Ñu. Klei kñăm ktang kơ klei pap, čiăng đru phung ƀuôn sang Aê Diê brei thâo ƀuh klei jăk Aê Diê amâo mâo knhal pioh brei kơ diñu, kơ phung mnuih amâo mâo klei năng ôh, mbĭt hŏng čiăng đru diñu brei thâo luă gŭ, myơr klei guh kơang kơ Aê Diê tơdah mŭt hlăm Čar Aê Diê Ƀuăn.

         Phung mnuih drei khăng hung kơ klei čiăng bi êdah asei pô yơh, hŏng lu ênhă êlan mdê mdê. Klă sĭt tơdah lŏ dlăng wĭt đa đa klei dưi hlăm klei hdĭp, sa nah tĭng drei ƀuh klei pap yuôm bhăn Aê Diê pioh kơ drei, ƀiădah sa nah tĭng dih drei ăt lač mơh kyuadah drei jing jăk hĭn kơ pô mkăn yơh Aê Diê brei kơ drei mta anei klei anăn. Msĕ si phung Israel, grăp čô drei brei ngă hĕ bi leh bruă klam Aê Diê jao kơ pô, ƀiădah brei thâo klă klei dưi amâodah hơăi kluôm dhuôm amâo djŏ ôh drei pô dưi ksiêm amâodah mơ̆ng klei gĭr ktĭr drei pô. Klei anăn kbiă hriê kluôm dhuôm mơ̆ng klei čiăng, klei jăk leh anăn hdră jăk Aê Diê pioh brei leh kơ grăp čô. Kyuanăn yơh, amâo mâo phŭn knhal ôh kơ klei myưng mơang hưn ktưn kơ pô kyua mâo hĕ klei dưi hĭn hlăm klei hdĭp. Kyuadah jih jang klei jăk jĭn drei mă tŭ hlăm klei hdĭp anei, kluôm dhuôm hriê mơ̆ng klei pap Aê Diê pioh kơ mnuih amâo mâo ôh klei năng msĕ si drei anei.

Si ngă ih tuôm mĭn mơ̆, kyua mơ̆ng klei drei pô năng yơh, Aê Diê brei kơ drei mta anei klei anăn?

 

Ơ Khua Yang, bi mni lač jăk kơ Ih kyua klei pap amâo mâo knhal Ih pioh brei leh kơ sa čô mnuih soh năng djiê msĕ si kâo. Akâo kơ Ih đru kâo thâo ƀuh nanao klei pap Ih, dôk hdĭp luă gŭ leh anăn myơr jih klei guh kơang kơ Khua Yang.

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đaŏ Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Klei Mtô Mñă Klei Bhiăn 29

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/channel/UCaSY8ebjVfMKhPups5jZ9yw

Bài trướcHiệp Nguyện Giáo Phẩm Tỉnh Quảng Nam Tháng 7/2021
Bài tiếp theoChiến Thắng Bởi Ơn Chúa – 15/7/2021