Dôk Mĭn Kơ Klei Aê Diê Blŭ Hruê Mlam – 5/3/2024

1890

 

Klei Aê Diê Blŭ: Klei Mmuñ Hđăp 1:1-3

Êlan kliăng: “Jăk mơak yơh mnuih amâo êbat ôh tui si klei phung ƀai kčĕ, kăn dôk rei hlăm êlan phung soh, kăn dôk gŭ rei mbĭt hŏng phung mưč. Ƀiădah ñu mơak hlăm klei bhiăn Yêhôwa, leh anăn ñu dôk mĭn kơ klei bhiăn anăn hruê mlam” (Klei Mmuñ Hđăp 1:1-2)

Klei êmuh ksiêm mĭn: Ya klei trăn Klei Aê Diê Blŭ anei mtô kơ phung anak ƀuôn sang Aê Diê? Si čiăng lač dôk mĭn kơ Klei Aê Diê Blŭ hruê leh anăn mlam? Ya klei diih čuăn ngă leh ksiêm hriăm klei hriăm anei?

Klei Mmuñ Hđăp 1:1-3 mtô kơ phung ƀuôn sang Aê Diê tlâo mta kơ klei bi hriăm mjuăt klei hdĭp mngăt čiăng dưi mâo klei jăk mơak. Tal sa, bi hriăm mjuăt klei hdĭp mngăt hlăm knhuah hdĭp phung đăo kơ Krist. Pô čih hră kčưm pŏk hŏng klei kñăm kơ boh hră “jăk mơak”. Jăk mơak kơ mnuih “amâo êbat ôh tui si klei phung ƀai kčĕ, kăn dôk rei hlăm êlan phung soh, kăn dôk gŭ rei mbĭt hŏng phung mưč” (êlan 1). “Êbat”, “dôk”, “dôk gŭ” jing bruă phung mnuih ngă nanao grăp hruê. Čiăng mâo klei jăk mơak, phung anak ƀuôn sang Aê Diê brei thâo ruah ti anôk nao, ti anôk dôk leh anăn ti anôk dôk gŭ bi djŏ guôp hŏng klei đăo kơ Krist. Êngao kơnăn, ăt brei gưt ngă hlue Klei Aê Diê Blŭ leh anăn hngah tui hlue amâodah mđing hmư̆ klei phung amâo đăo mưč.

Tal dua, bi hriăm mjuăt klei hdĭp mngăt amâo djŏ jing ênông ktrŏ ôh. “Ƀiădah ñu mơak hlăm klei bhiăn Yêhôwa” (êlan 2a). Klei bhiăn Aê Diê brei amâo djŏ ôh pioh mđua bi ktrŏ kơ phung ƀuôn sang Ñu, ƀiădah čiăng đru drei thâo ƀuh klă klei kƀah, klei êdu awăt pô čiăng akâo kơ Khua Yang bi mlih klei hdĭp drei, mâo ai tiê huĭ mpŭ khăp kơ Khua Yang leh anăn klei bi mguôp hŏng Khua Yang êlam hĭn êjai, mđrăm mbĭt anăn klei hdĭp mngăt dưi mdei êđăp ênang hlăm Ñu.

Tal tlâo, bi hriăm mjuăt klei hdĭp mngăt hlăm bruă ksiêm mĭn Klei Aê Diê Blŭ hruê mlam. Klei hdĭp phung anak ƀuôn sang Aê Diê hơ̆k mơak dôk mĭn kơ klei bhiăn Khua Yang hruê mlam srăng msĕ si ana kyâo pla giăm êa hnoh, mtah mda mboh lu. Jih jang bruă mâo Khua Yang hơêč hmưi, čăt jing đĭ kyar. Anei jing klei ƀuăn bŏ hŏng klei bi mđĭ ai čiăng kơ phung anak ƀuôn sang Aê Diê kriăng ksiêm mĭn kơ Klei Aê Diê Blŭ hruê leh anăn mlam. Anei ăt jing hdră êlan hgăm čiăng kơ phung đăo kơ Krist mă tŭ klei jăk mơak hlăm êlan tui hlue Khua Yang msĕ mơh.

Hruê mlam dôk mĭn kơ Klei Aê Diê Blŭ amâo djŏ ôh knŏng răk dlăng, hriăm ƀiădah wăt ksiêm mĭn bi nik grăp pruê̆ êlan Klei Aê Diê Blŭ jêñ jêñ leh anăn nanao. Boh blŭ “dôk mĭn” mblang jing tĭng yap ksiêm mĭn hŏng klei răng, bi mĭn, ksul êlam leh anăn čuăn ai tiê mă yua hlăm klei hdĭp grăp hruê, amâo djŏ ôh êdu čhut “hmư̆ knga anei leh anăn kbiă knga adih”. Jing klei ênguôt êdi mâo lu phung đăo kơ Krist hing nao bi kƀĭn ti Sang Aê Diê mơ̆ng thŭn anei kơ thŭn adih, ƀiădah klei đăo kăn hriê kơ prŏng rei, ăt adôk jing “hđeh mda” nanao hlăm Khua Yang kyuadah diñu amâo tuôm “dôk mĭn” kơ Klei Aê Diê Blŭ hruê mlam ôh, leh anăn diñu ka tuôm ôh ngă tui si klei sĭt nik amâodah hdră bhiăn hdĭp hlue si Klei Aê Diê Blŭ. Klei hdĭp bŏ hŏng lu klei mplư jŭm dar drei, klei duah mnơ̆ng ƀơ̆ng huă čiêm rông klei hdĭp ăt jing sa klei lông dlăng ngă kơ drei dlăng kơ Klei Aê Diê Blŭ amâo jing yuôm ôh hlăm klei hdĭp. Akâo kơ Khua Yang brei drei dưi găn gao klei lông dlăng hlăm klei hdĭp čiăng djă pioh klei bi hriăm mjuăt klei hdĭp mngăt ksiêm mĭn Klei Aê Diê Blŭ hruê leh anăn mlam čiăng dưi mâo klei jăk mơak Aê Diê brei.

Si ngă drei dưm êlâo hĭn leh anăn jêñ jêñ dôk ksiêm mĭn kơ Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆?

Wah lač: Ơ Khua Yang, akâo Ih đru kâo mbĭt hŏng gŏ sang kâo djă pioh klei bi hriăm mjuăt klei hdĭp mngăt khăp kơ Klei Aê Diê Blŭ, hruê mlam ksiêm mĭn Klei Aê Diê Blŭ, leh anăn hdĭp hlue si Klei Blŭ Ih mtô, čiăng kơ klei hdĭp kâo dưi mâo klei jăk mơak leh anăn hdĭp bi mơak kơ Khua Yang. Kâo wah lač hlăm Anăn Khua Yang Yêsu Krist, Amen.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Klei Kbiă 11

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: elankleisitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcKawm Tus Tswv Txojlus Nruab Hnub Hmo Ntuj – 5/3/2024
Bài tiếp theoNgày Đêm Suy Ngẫm Lời Chúa – 5/3/2024