Dôk Hdĭp Hlăm Klei Ƀuăn Rơ̆ng – 14/9/2021

577

 

Klei Aê Diê Blŭ: Klei Mtô Mñă Klei Bhiăn 10:12-16

Êlan kliăng: “Ară anei, Ơ Israel, ya klei Yêhôwa Aê Diê ih čiăng brei ih ngă, knŏng huĭ mpŭ kơ Yêhôwa Aê Diê ih, êbat hlăm jih jang êlan ñu, khăp kơ ñu, leh anăn mă bruă kơ Yêhôwa Aê Diê ih hŏng jih ai tiê leh anăn hŏng jih mngăt ih,” (Klei Mtô Mñă Klei Bhiăn 10:12).

Klei êmuh ksiêm mĭn: Si knhuah dôk hdĭp hŏng Aê Diê, Y‑Môis iêu mthưr brei phung aê aduôn ƀuôn sang Israel bi mâo hĕ? Ya čiăng mblang kơ klei anăn? Si ngă ti krah lu găp djuê ti lăn ala, Aê Diê ruah hĕ găp djuê phung Israel? Ya klei ih ƀuăn rơ̆ng leh hŏng Aê Diê, leh anăn si ih dôk hdĭp hŏng klei ƀuăn rơ̆ng anăn?

Hlăm kdriêk adôk mơ̆ng kdrêč 10, Y‑Môis iêu mthưr phung aê aduôn ƀuôn sang Israel brei dôk sĭt suôr hŏng klei bi mguôp mrâo lŏ bi wĭt leh msĕ êlâo hŏng Aê Diê. Snăn yơh hlăm êlan 12-13, ñu lŏ mñă wĭt kơ phung ƀuôn sang Aê Diê brei hdơr kơ klei mtă prŏng, jing hŏng jih ai tiê huĭ mpŭ kơ Aê Diê, djă pioh klei mtă leh anăn klei bhiăn, leh anăn hŏng jih ai tiê mă bruă kơ Ñu. Klei iêu mthưr anei brei drei ƀuh, amâo djŏ ôh kyuadah Aê Diê pap brei leh klei soh diñu, snăn diñu hdĭp tui si čiăng yơh. Klăk wĭt, phung ƀuôn sang Israel brei dôk hdĭp tui si klei ƀuăn rơ̆ng leh hlăm klei bi mguôp ti krah Aê Diê hŏng diñu.

Amâo msĕ si phung găp djuê mkăn ôh, klei bi mguôp ti krah Aê Diê hŏng phung ƀuôn sang Israel jing mơ̆ng Aê Diê Pô mkŏ mjing. Lu anôk hlăm Hdruôm Hră Klei Aê Diê Blŭ čih wĭt, klei bi mguôp ti krah Aê Diê hŏng phung ƀuôn sang Israel mkŏ mjing ti dlông klei Aê Diê khăp pioh kơ diñu (êlan 15). Dưi lač, anei jing sa klei kdrưh kơang prŏng êdimima kơ phung ƀuôn sang Israel. Kyuadah klei khăp Aê Diê pioh kơ phung ƀuôn sang Ñu yơh, Y‑Môis lŏ sa bliư̆ iêu mthưr phung ƀuôn sang brei bi mâo knhuah dôk hdĭp năng hŏng klei khăp Aê Diê pioh kơ diñu, bi êdah hŏng bruă ngă sĭt êmĭt anăn jing “brei diih bi khăt klĭt ai tiê pô, leh anăn đăm lŏ jing khăng kŏ ôh” (êlan 16). Amâodah blŭ mdê, dôk hdĭp hlăm klei ƀuăn rơ̆ng hŏng Aê Diê mâo ênoh mngăt myang kjăp rơ̆ng hĭn kơ klei knŏng djă pioh gưt ngă tui si klei bhiăn Aê Diê.

Lu mnuih mĭn čhuai msĕ snei, kyuadah klei pap Aê Diê lu êbeh pioh kơ anak mnuih, snăn yơh diñu dưi ngă soh nanao đrông, leh êbuh lĕ kơ klei soh anei lŏ lĕ kơ klei soh mkăn. Brei drei thâo, knhuah dôk hdĭp msĕ snei, kluôm dhuôm amâo djŏ hŏng Klei Blŭ Khua Yang čiăng mtô lač ôh. Tơdah kyua hŏng klei pap drei mâo leh klei pap brei klei soh, snăn kyuadah hŏng klei thâo săng kơ klei pap Aê Diê pioh brei kơ drei jing prŏng đei, sĭt yơh drei mâo klei mtrŭt čiăng ƀuăn rơ̆ng dôk hdĭp năng hŏng klei pap Aê Diê. Dôk hdĭp hlăm klei ƀuăn rơ̆ng hŏng Aê Diê, amâo djŏ ôh knŏng jing klei ngă hlue si klei bhiăn amâo mâo hŏng klei thâo săng, ƀiădah jing sa knhuah dôk hdĭp bi êdah bruă ngă hung nanao kơ klei huĭ mpŭ kơ Aê Diê, lăm bi doh jih klei čhŏ mrŏ hlăm ai tiê, ngă hlue si Klei Blŭ Khua Yang, leh anăn hŏng jih ai tiê mă bruă kơ Khua Yang. Amâodah blŭ klă hĭn, čiăng dưi dôk hdĭp hlăm klei ƀuăn rơ̆ng hŏng Aê Diê, brei drei thâo kpĭ mjuăt klei hdĭp mngăt drei pô, brei êlâo hĭn pioh mmông grăp hruê răk dlăng leh anăn ksiêm mĭn Klei Blŭ Khua Yang, čiăng kơ Klei Blŭ Khua Yang hram kma hlăm klei hdĭp drei, leh anăn mơ̆ng anăn bliư̆ mjing bruă ngă hlăm knhuah dôk hdĭp grăp hruê. Snăn kơh, klei drei kkuh mpŭ leh anăn klei gưt ngă hlue si klei bhiăn dưi mâo ênoh yuôm ti anăp Aê Diê.

Si ngă drei dôk hdĭp hlăm klei bluh ai amâodah dôk hdĭp hlăm klei ƀuăn rơ̆ng hŏng Khua Yang?

Wah lač: Ơ Khua Yang, bi mni kơ Ih Kyuadah Ih ruah leh kâo brei jing anak Ih. Akâo Ih brei kâo thâo bi wĭt kơ klei khăp anăn hŏng klei dôk hdĭp hlăm klei ƀuăn rơ̆ng hŏng Khua Yang nanao.

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đaŏ Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: I Y‑Samuel 3:19-5:5

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcGiao Ước Được Phục Hồi – 13/9/2021 
Bài tiếp theoSống Trong Cam Kết – 14/9/2021