Dôk Dơ̆ng Kpă Amâodah Buôn Kkuh? – 12/10/2021

537

Klei Aê Diê Blŭ: Y‑Đaniel 3:1-12

Êlan kliăng: “Đăm ih ngă ôh kơ ih pô rup krah… Đăm ih buôn kkuh ti anăp mnơ̆ng anăn ôh, kăn mă bruă kơ diñu rei” (Klei Kbiă 20:4a,5a).

Klei êmuh ksiêm mĭn: Ya ngă mtao Y‑Nebukatnetsar iêu jih jang phung khua leh anăn phung ƀuôn sang brei buôn kkuh kơ rup tuh ñu mdơ̆ng? Ya ngă tlâo čô Hêbrơ amâo buôn kkuh ôh ti anăp rup tuh? Ya mta “rup tuh” hlăk dôk mplư drei “buôn kŭp ƀô̆ leh anăn kkuh mpŭ”?

Leh klei êpei dưi mblang leh, mtao Y-Nebukatnetsar amâo hơưi ôh klei blŭ bi mni kơ Aê Diê. Ƀiădah êdei tinăn, ñu mdơ̆ng sa boh rup tuh hŏng mah leh anăn mtă kơ jih jang jang mnuih brei “buôn kŭp ƀô̆ leh anăn kkuh mpŭ” kơ rup tuh anăn. Klei blŭ “rup tuh mtao Nebukatnetsar mdơ̆ng leh” mñă wĭt mñă nao truh kơ kjuh bliư̆ knŏng hlăm 12 êlan Klei Aê Diê Blŭ (êlan 1,2,3,5,7,12), msĕ si čiăng kñăm ktang klei čŏng čiăng leh anăn klei krưh ang mtao anei. Bruă mtao mgô̆ jih jang phung khua phung ƀuôn sang buôn kkuh kơ rup tuh, năng ai kbiă mơ̆ng klei čiăng bi mguôp sa kluôm jih ala čar hŏng klei đăo, amâodah čiăng ksiêm dlăng thâodah phung khua phung ƀuôn sang sĭt suôr hŏng ñu mơh amâodah hơăi.

Hruê leh tuh rup, mtao mkŏ mkra sa knăm klei đăo prŏng snăk, mtao iêu brei jih jang phung khua, dơ̆ng mơ̆ng khua prŏng hĭn truh kơ điêt hĭn hriê bi kƀĭn sơăi hlăm hruê knăm anăn (êlan 2‑3). Mtao ăt thâo yua wăt êpul đing mmuñ prŏng snăk, mâo “asăp ki, asăp đĭng, asăp brô̆, đĭng buôt, đĭng kliă, leh anăn djăp mta klei mmuñ” (êlan 5,7,10) čiăng mtrŭt mčhur arăng bluh ai tiê, kăp hmiêt mprăp đup gưt hĭn kơ klei mtao mtă mtrŭn. Mtao ăt čiăng rơ̆ng kơ klei ñu mtă ba truh kluôm dhuôm kơ jih jang phung ƀuôn sang: brei jih jang “kŭp ƀô̆” leh anăn “kkuh mpŭ” kơ rup tuh anăn, tơdah hlei pô amâo ngă srăng “hwiê ñu hlăm kpur pui” (êlan 5‑11).

Si klei phung khua phung ƀuôn sang wĭt ngă? “jih jang phung ƀuôn sang, phung găp djuê mnuih, leh anăn phung mnuih blŭ klei mdê mdê buôn kŭp ƀô̆ leh anăn kkuh mpŭ kơ rup tuh hŏng mah” (êlan 7). Hŏng phung kkuh mpŭ kơ lu yang, ară anei lŏ kkuh thiăm kơ rup tuh mtao mdơ̆ng snăn, kăn mâo klei mdê hĭn rei, boh nik nak hlăk klei hdĭp diñu dôk arưp aram tơdah ngă bi klăk hŏng klei mtao čiăng. Pô mblang Klei Aê Diê Blŭ Warren Wiersbe lač snei, klei mdê hĭn ti krah sa čô đăo sĭt hŏng sa čô amâo mâo đăo, amâo djŏ kơ anôk mâo klei đăo amâodah hơăi ôh, ăt kăn djŏ kơ klei sĭt, klei săn asei myơr jih rei, ƀiădah kơ PÔ ñu dưm klei ñu đăo. Kyuanăn, khă dôk mbĭt hŏng jih jang phung khua, mtao iêu brei truh hlăm hruê knăm bi leh rup tuh, kyuadah diñu jing phung khua krĭng (2:49), tlâo čô Yuđa anei “amâo mpŭ kơ phung yang ih ôh, kăn kkuh mpŭ rei kơ rup mah ih mdơ̆ng leh” (êlan 12). Diñu khut khat amâo mâo kkuh mpŭ ôh, kyuadah amâo djŏ PÔ diñu kkuh mpŭ. Diñu khut khat dôk dơ̆ng kpă ti krah phung lu dôk kŭp ƀô̆ kkuh mpŭ. Diñu djă pioh klei bhiăn Aê Diê, “Đăm ih ngă ôh kơ ih pô rup krah… Đăm ih buôn kkuh ti anăp mnơ̆ng anăn ôh, kăn mă bruă kơ diñu rei”. Diñu amâo ruah klei ư ai mbĭt kyua čiăng mâo klei êđăp ênang kơ diñu pô ôh, amâodah čiăng dưi krơ̆ng pioh “mdhô̆” diñu, ƀiădah diñu hmiêt mprăp tlă anăp hŏng klei lông dlăng, čiăng răng mgang klei đăo diñu.

Hruê anei, yang jhat bŏ hŏng mnêč, yua lu ênhă êlan mdê mdê, dơ̆ng mơ̆ng klei anôk bruă, klei khăp, klei kưt mmuñ, klei hdĭp,… ngă kơ drei hlue mbĭt tui si klei ñu čiăng, snăn kbưi hŏng Aê Diê hdĭp. Răng bĕ čiăng dưi dôk dơ̆ng kpă ti krah phung lu dôk kŭp ƀô̆ kkuh mpŭ.

Si ngă drei dôk hlue mbĭt hŏng phung lu amâo mâo đăo, amâodah jhŏng luê đĭ mklăk hŏng hnoh êa đoh?

Wah lač: Ơ Khua Yang, akâo Ih đru kâo dôk sĭt suôr hŏng Ih, kyuadah kâo thâo knŏng hjăn Ih yơh jing Yang Sĭt nik, năng kơ kâo kkuh mpŭ.

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đaŏ Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: II Y‑Samuel 3

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trước“Sống và Chết” – Bồi Linh Tráng Niên Tỉnh Hậu Giang 2021
Bài tiếp theoĐứng Thẳng Hay Cúi Mình? – 12/10/2021