Dĭng Buăl Dôk Răng – 7/12/2023

6116

 

Klei Aê Diê Blŭ: Y‑Markôs 13:32-37

Êlan kliăng: “Snăn răng bĕ, kyuadah diih amâo thâo ôh hbĭl khua sang srăng truh, thâodah ti tlam, amâodah ti krah mlam, amâodah ti mnŭ kdjô̆, amâodah ti aguah,” (Y‑Markôs 13:35)

Klei êmuh ksiêm mĭn: Ya klei bi knăl kơ hruê Khua Yang Yêsu lŏ hriê? Si knhuah hdĭp Khua Yang mtô drei brei mâo, tơdah thâo kơ hruê Khua Yang lŏ hriê jing bhiâo riâo rit? Si knhuah hdĭp brei diih mâo hŏng bruă klam Khua Yang jao kơ diih?

Čiăng mtô kơ phung ƀĭng kna kơ klei brei dôk răng, Khua Yang Yêsu yăl dliê klei bi hriêng kơ sa čô khua sang srăng đuĕ hiu kbưi, jao bruă kơ phung dĭng buăl leh anăn mtă kơ pô gak ƀăng jang brei dôk răng kăp guôn khua sang wĭt. “thâodah ti mlam amâodah ti krah mlam, amâodah ti mnŭ kdjô̆ amâodah ti aguah” (êlan 35b), tlam mmăt hlăk 9 mmông mlam, krah mlam hlăk 12 mông, mnŭ kdjô̆ hlăm 3 mông aguah, leh anăn aguah ưm hlăm 6 mông, anei jing mông hlăk phung dĭng buăl kreh êgah êmăn, ênưih pĭt wơr hĭn, leh anăn jing mông khua sang năng ai srăng wĭt bhiâo riâo rit.

Mơ̆ng klei bi hriêng anei, Khua Yang Yêsu brei ƀuh amâo mâo sa čô thâo ôh hruê Ñu lŏ hriê êngao kơ Aê Diê Ama (êlan 32), kyuanăn, jing sa čô dĭng buăl Khua Yang, mta bruă brei drei ngă amâo djŏ tui duah hbĭl hruê mông Khua Yang lŏ hriê, ƀiădah brei “Răng bĕ, dôk kăp dlăng” (êlan 33) dôk guôn hruê bi tuôm hŏng Khua Yang leh anăn bi leh bruă klam Ñu jao. Dôk răng đru drei bi klă dăp pruê̆ êlâo êdei hlăm klei hdĭp, mơak bi leh bruă Khua Yang jao, hur har hiu hưn Klei Mrâo Mrang Jăk. Brei mđing, klei dôk răng lač tinei amâo djŏ tuôm hŏng klei bi mtlaih ôh, kyuadah drei mâo klei bi mtlaih knŏng kyua klei đăo kơ Khua Yang Yêsu. Blŭ djŏ hĭn, dôk răng đru drei hmiêt mkăp kơ hruê Khua Yang lŏ hriê, hmư̆ klei Ñu mni bŏ hŏng klei khăp leh anăn mă tŭ klei mưn mơ̆ng Ñu (I Kôrantô 3:12-15).

Khua ƀĭng kna Y‑Pêtrôs mtô leh hdră êlan dưi dôk răng leh bruă klam drei hlăm hră čih mơĭt I Y‑Pêtrôs 4:7-11, brei drei mâo “ai tiê klei mĭn mngač leh anăn thâo răng kơ klei wah lač” (êlan 7 Bản Dịch Mới 2002). Brei drei mâo ai tiê klei mĭn mngač kyuadah hlăm ênuk knhal tuč pô roh srăng ksŭng drŭng bi kdơ̆ng hŏng drei hŏng lu mnêč êlan (I Y‑Pêtrôs 4:1-6), boh nik phung khua pô mtô soh srăng mŭt hlăm Phung Sang Aê Diê. Brei drei mâo klei thâo răng, boh nik ksiêm dlăng klei hdĭp drei pô, dôk djŏ hnơ̆ng, kpĭ mjuăt pô čiăng kơ đăm klei jhat bi hmăi kơ klei hdĭp mngăt drei pô ôh. Brei drei wah lač kyuadah amâo mâo pô dưi ôh bi blah hjăn păn pô hlăm kdrăn mblah klei hdĭp mngăt ƀiădah brei knang nanao kơ klei ktang myang Khua Yang. Leh anăn klei yuôm hĭn brei drei ngă bi leh dŭm klei Khua Yang iêô mthưr hŏng drei, anăn jing dôk hdĭp hŏng klei khăp, yua bi jăk jih klei pap Khua Yang brei pioh bi đru hdơ̆ng drei, leh anăn tui tiŏ kơ anôk bi kčah jing klei bi guh kơang kơ Aê Diê (I Y‑Pêtrôs 4:8-11).

Tơdah drei dôk răng leh anăn bi leh bruă klam Khua Yang jao, Khua Yang srăng yua drei pioh đru mguôp kdrêč mbĭt duh kơ Phung Sang Aê Diê hlăm bruă bi hriăm mjuăt phung dĭng buăl kpă ênô sĭt suôr lŏ čuê hrô bruă Khua Yang hŏng ai tiê klei mĭn thâo dôk răng msĕ si drei mơh.

Hŏng ai tiê klei mĭn thâo dôk răng, si drei mĭn kơ bruă bi hriăm mjuăt mnuih lŏ čuê hrô?

Wah lač: Ơ Khua Yang, akâo Ih brei kâo dôk hdĭp hŏng ai tiê klei mĭn čang guôn hruê Ih lŏ hriê hŏng jih ai tiê bi leh bruă klam Khua Yang jao, hŏng klei anăn Khua Yang dưi yua kâo dưi mtô Klei Aê Diê Blŭ leh anăn bi hriăm mjuăt phung dĭng buăl kpă ênô sĭt suôr kơ Ƀuôn Ala Mtao Adiê. Kâo wah lač hlăm Anăn Khua Yang Yêsu Krist, Amen.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: I Y‑Pêtrôs 3:8-4:11

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: elankleisitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcTus Tubtxib Zov Tos – 7/12/2023
Bài tiếp theoĐầy Tớ Thức Canh – 7/12/2023