Dăp Pruê̆ Klei Wah Lač – 10/8/2022

1104

 

Klei Aê Diê Blŭ: Y‑Đaniel 9:4-19

Êlan kliăng: “Snăn wah lač bĕ msĕ snei:‘Ơ Ama hmei, dôk hlăm adiê ơi, akâo kơ anăn Ih mâo klei mpŭ doh jăk. Akâo kơ ƀuôn ala mtao Ih truh; akâo kơ klei Ih čiăng srăng jing ti lăn ala msĕ si hlăm adiê.” (Y‑Mathiơ 6:9‑10).

Klei êmuh ksiêm mĭn: Si pruê̆ dăp klei khua pô hưn êlâo Y‑Đaniel wah lač? Si knuih ñu bi êdah hlăm grăp pruê̆ ñu wah lač? Si pruê̆ dăp klei drei khăng wah lač? Si ngă drei čiăng mâo klei bi mlih mơ̆?

Hlăk lŏ ƀuh klei hưn mơ̆ng khua pô hưn êlâo kơ klei Khua Yang srăng lŏ bi kgŭ phung ƀuôn sang arăng mđuê̆ jing mnă, klei khua pô hưn êlâo Y‑Đaniel wĭt ngă êlâo hĭn wir ƀô̆ phă Khua Yang čiăng duah Ñu hŏng klei “wah lač, kwưh, kăm ƀơ̆ng huă” (êlan 3). Ñu amâo ik akâo kơ Khua Yang bi sĭt hnưm klei ƀuăn ôh, ƀiădah êlâo hĭn ñu mpŭ mni kơ Khua Yang jing “Aê Diê prŏng leh anăn năng kơ arăng huĭ” ƀiădah ăt “djă pioh klei bi mguôp leh anăn klei jăk” kơ phung khăp kơ Ñu (êlan 4). Êjai hưn mdah klei soh phung ƀuôn sang pô, ñu ăt lŏ hưn mdah Khua Yang jing Pô kpă ênô (êlan 7), Pô thâo pap leh anăn pap brei (êlan 9). Phung đăo kơ klei đăo mkăn knŏng akâo kơ yang diñu đru răng mgang diñu yơh, amâo mâo klei blŭ hrăm yăl dliê ôh, kyuadah yang diñu jing hơăi mang amâodah djiê leh. Klei khua pô hưn êlâo Y‑Đaniel wah lač brei drei ƀuh, hŏng ñu klei mpŭ mni kơ Khua Yang jing sa kdrêč yuôm amâo dưi kƀah ôh.

Kdrêč tal dua, jing kdrêč dlông hĭn hlăm klei ñu wah lač, khua pô hưn êlâo Y‑Đaniel amâo akâo klei lŏ bi kgŭ msĕ si klei Khua Yang ƀuăn ôh ƀiădah thâo kral sĭt hnơ̆ng kjham klei soh phung ƀuôn sang ñu. Ñu ƀuh sĭt klei phung ƀuôn sang Aê Diê khăng ai tiê, bi kdơ̆ng (êlan 5‑8). Hrô kơ klei đing kơ klei khăp Aê Diê, ñu yap ñu pô jing sa hŏng phung ƀuôn sang ngă klei bi kdơ̆ng leh anăn thâo săng kơ klei hêñ “hmei” tŭ hlăm anôk phung mnă năng sĭt hŏng klei soh “hmei” (êlan 10-13). Knư̆ thâo kral klei soh pô, drei knư̆ thâo hdơr knga kơ Khua Yang leh anăn thâo săng hĭn, êngao kơ Khua Yang drei amâo mâo klei hơêč hmưi, klei bi mtlaih mkăn ôh.

Leh mpŭ mni kơ Khua Yang leh anăn hưn klei soh hŏng ai tiê sĭt kpă, khua pô hưn êlâo Y‑Đaniel jih ai tiê kwưh akâo “brei Ih ñăk hĕ klei Ih ăl leh anăn klei Ih ngêñ mơ̆ng ƀuôn Ih, ƀuôn Yêrusalem” (êlan 16). “Ơ Yêhôwa hmư̆ bĕ; Ơ Yêhôwa pap brei bĕ; Ơ Yêhôwa hmư̆ leh anăn ngă bĕ ! ” (êlan 19). Ƀiădah lĕ, klei kwưh akâo anei êlâo hĭn myơr kơ Khua Yang hŏng ai tiê klei mĭn “amâo djŏ ôh kyua klei kpă ênô hmei pô” ƀiădah “kyua klei pap prŏng Ih” (êlan 18) leh anăn myơr “kyua Anăn Ih Pô” (êlan 17-19). Klei mtrŭt hlăm klei ñu kwưh akâo kơ Khua Yang lŏ bi kgŭ, êlâo hĭn kbiă mơ̆ng klei êpa mhao čiăng mpŭ mni kơ Khua Yang amâo djŏ klei mtrŭt pioh kơ ñu pô ôh.

Hlăm kdrêč kčưm dơ̆ng klei wah lač Khua Yang Yêsu mtô, Ñu kñăm kơ ai tiê klei mĭn mpŭ mni kơ Aê Diê, thâo kral klei soh pô leh anăn kwưh akâo kơ Anăn Khua Yang leh anăn ƀuôn ala mtao Ñu (Y‑Mathiơ 6:9‑10). Drei răk tuč klei wah lač anei ƀiădah lu blư̆ drei knŏng mâo sa pruê̆ dăp klei wah lač: kčưm dơ̆ng hŏng klei akâo, tui tluôn anăn lŏ akâo leh tuč ruê̆ ăt lŏ akâo mơh! Brei drei ksiêm mĭn klei wah lač Khua Yang mtô leh anăn ksiêm mĭn kơ ai tiê klei mĭn khua pô hưn êlâo Y‑Đaniel wah lač čiăng mă yua kơ drei pô.

Si ngă drei khăng mpŭ mni kơ Khua Yang mơ̆ tơdah wah lač? Si ngă diih bi mĭn mơ̆ kơ klei dăp pruê̆ hlăm klei wah lač?

Wah lač: Ơ Khua Yang, lu blư̆ kâo knŏng thâo akâo ƀiădah kƀah klei mpŭ mni kơ Khua Yang. Akâo kơ Khua Yang brei kâo nao giăm Ih msĕ si klei bi hmô mơ̆ng khua pô hưn êlâo Y‑Đaniel kâo hriăm hruê anei.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Klei Bi Hriêng 15:1‑33

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcTej Lus Thov Muaj Quas – 10/8/2022
Bài tiếp theoTrình Tự Lời Cầu Nguyện – 10/8/2022