Đăm Jing Msĕ Si Hđeh Ôh – 21/6/2021

333

 

Klei Aê Diê Blŭ: I Kôrantô 14:20-23

 

Êlan kliăng: Ơ phung ayŏng adei, đăm lŏ mĭn msĕ si phung hđeh ôh. Brei diih jing msĕ si hđeh hlăm klei thâo ngă jhat, ƀiădah hlăm klei thâo săng brei diih jing mnuih khua leh.” (I Kôrantô 14:20)

 

Klei êmuh ksiêm mĭn: Khua ƀĭng kna Y- Pôl mtô kơ drei đăm msĕ hŏng phung hđeh hlăm ya mta bruă ngă leh anăn čiăng mâo klei thâo săng kơ ya mta bruă? Si klei yuôm Khua ᵬǐng kna Y Pôl mă yua klei yăl dliê kơ phung ᵬuôn sang Aê Diê čuăn ruah leh hlăm êlan 21? Ya mta trăn Klei Aê Diê Blŭ anei đru drei thâo săng thiăm kơ klei brei thâo blŭ klei tue?

         Hŏng dŭm klei dưi mblang klă mngač leh anăn lač kơ jih jang mnuih kơ klei brei thâo blŭ klei tue leh anăn klei hưn êlâo hlăm êlan 1-19, Khua ƀĭng kna Y- Pôl klah čŭn hlăm êlan 20 jing phung đăo ti Kôrantô brei mâo klei thâo săng msĕ si mnuih prŏng hlăm klei brei thâo blŭ klei tue. Ñu čang hmăng digơ̆ amâo lŏ srăng bi mĭn klei klei brei thâo blŭ klei tue jing mnơ̆ng mkă klei đĭ hriê kơ prŏng hlăm mngăt ôh, ngă kơ grăp čô tui duah mơ̆ng êla ƀuh čiăng bi êdah kơ asei pô, tơdah mâo sa čô dôk bi mĭn snăn mnuih anăn ăt jing dôk hđeh.

         Ñu lŏ dơ̆ng bi hmô klei hƀuê ênuk phung ƀuôn sang Aê Diê ruah dưi čih hlăm hdruôm hră klei hưn êlâo Y-Êsai 28:1-29, hlăm ênuk mâo klei êđăp ênang Aê Diê tiŏ nao leh dĭng buăl ñu bi lar klei anei čiăng kơ phung anak čô Aê Diê kmhal klei soh pô ngă leh, tơdah diñu amâo kmhal srăng tŭ klei bi kmhal, ƀiădah diñu ăt dôk khăng ai tiê. Kyuanăn Aê Diê yua mnuih djuê ana Asiri čiăng bi kmhal diñu, phung mnuih anei blŭ klei tue hŏng diñu čiăng hưn brei răng kơ klei Aê Diê bi kmhal giăm truh leh ƀiădah kyua ai tiê diñu khăng anăn ăt diñu hngah kơ dŭm klei Aê Diê bi êdah leh. Mơ̆ng klei bi hmô anăn, Khua ƀĭng kna Y-Pôl čiăng kơ phung đăo Kôrantô thâo kơ bruă blŭ klei tue srăng ngă kơ anak čô Aê Diê amâo mâo thâo săng ôh leh anăn mngăt amâo dưi hriê kơ prŏng, bi kơ phung ka đaŏ srăng dlăng msĕ si diñu dôk blŭ klei jing khŏ (êlan 23).

         Klei thâo săng brei jing msĕ si mnuih khua asei leh čiăng đru kơ drei mâo klei bi mklă djŏ kơ klei drei akâo, ya bruă drei bi êdah ti anôk lu mnuih, ăt msĕ bruă kñăm leh anăn boh tŭ dưn mơ̆ng dŭm bruă drei ngă leh. Jih jang srăng ba klei mđĭ ai kơ lu mnuih. Klei hmăng hmưi srăng mâo dŭm klei hơêč hmưi yuôm bhăn jing klei năng djŏ, ƀiădah tơdah amâo kñăm kơ dŭm bruă mkŏ mjing Sang Aê Diê, snăn klei hmăng hmưi anăn jing msĕ si hđeh điêt čiăng mâo kơ dŭm mta mnơ̆ng dhơ̆ng pô čiăng ƀiădah amâo mâo mđing ôh klei anăn jăk amâo dah hmăi amâo jăk kơ pô leh anăn phung riêng gah. Brei drei mđing kơ klei iêu mthưr mơ̆ng Khua ƀĭng kna Y-Pôl hlăm bruă hmăng hmưi kơ klei blŭ hưn êlâo čiăng mđĭ ai phung mkăn jing jăk hĭn kơ bruă blŭ klei tue čiăng bi êdah asei pô, čiăng arăng mđing kơ pô.

        

         Drei mâo leh mơ̆ klei thâo săng klă kơ klei brei thâo blŭ klei tue msĕ hŏng klei thâo săng mơ̆ng mnuih prŏng amâo dah ka?

 

         Ơ Khua Yang, Kâo bi mni lač jăk kơ Ih kyua klei Ih brei Myang mơng Yang Mngăt Jăk brei leh kơ phung ᵬuôn sang Ih, čiăng kơ hmei dưi mkŏ mjing Sang Aê Diê, ai tiê kâo mơak kyua Ih brei kơ kâo sa bruă hlăm sang Ih. Akâo kơ Ih brei kơ kâo đăm msĕ hŏng phung hđeh ôh ƀiădah mâo klei thâo săng msĕ hŏng mnuih prŏng čiăng kâo dưi ngă bruă tŭ dưn kơ Ih.

 

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đaŏ Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Klei Mtô Mñă Klei Bhiăn 2:24-3:20

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/channel/UCaSY8ebjVfMKhPups5jZ9yw

Bài trướcTánh Hạnh Trọn Vẹn – 20/6/2021
Bài tiếp theoChớ Nên Như Trẻ Con – 21/6/2021