Đăm Huĭ Ôh ! – 21/7/2021

468

 

Klei Aê Diê Blŭ: Y-Yêrêmi 26:10-24

Êlan kliăng: “… Đăm huĭ ôh, ƀiădah blŭ leh anăn đăm dôk ñăt ôh; 10kyuadah kâo dôk mbĭt hŏng ih, leh anăn amâo mâo ôh sa čô srăng ngă jhat kơ ih. Kyuadah kâo mâo lu mnuih hlăm ƀuôn anei.” (Bruă Phung Khua Ƀĭng Kna 18:9b-10).

Klei êmuh ksiêm mĭn:  Hlei jing phung khua pô hưn êlâo? Si ngă klei diñu ngă leh hmư̆ phung khua ngă yang leh anăn phung ƀuôn sang kčŭt kơ Khua pô hưn êlâo Y-Yêrêmi? Si ngă klei Aê Diê mgang dĭng buăl Ñu? Ya klei mđĭ ai drei mơ̆ng klei Khua pô hưn êlâo Y-Yêrêmi găn leh?

 Drei thâo leh Khua pô hưn êlâo Y-Yêrêmi hiu hưn Klei Aê Diê Blŭ hlăm wăl Sang yang, snăn phung khua ngă yang, phung khua pô hưn êlâo leh anăn wăt phung ƀuôn sang nao mă kơ̆ng ñu hŏng klei čhal lač ñu jhŏng blŭ hưn êlâo mgưt bi kdơ̆ng hŏng ƀuôn prŏng Yêrusalem leh anăn Sang Aê Diê, anăn tui si klei bhiăn pô hưn êlâo anăn srăng djiê (Klei Mtô Mñă Klei Bhiăn 18 :20). Leh hmư̆ klei anăn, phung khua Yuđa mơ̆ng sang mtao nao leh ti Sang Yêhôwa leh anăn čhuak hlăm bruă anăn. Diñu jing phung klam bruă hluê ngă dŭm klei mtrŭn djŏ hdră bhiăn kơ klei bi mmiă mâo hlăm Sang yang. Leh hmư̆ klei hưn mdah leh anăn hmư̆ Khua pô hưn êlâo Y-Yêrêmi yăl dliê (êlan 10-15), phung khua pô hưn êlâo lač, Êkei anei amâo năng kơ klei bi kmhal tơl djiê ôh, kyuadah ñu blŭ leh kơ drei hlăm anăn Yêhôwa Aê Diê drei.” (êlan 16b). Amâo djŏ knŏng dŭm năn ôh, mâo đa đa phung khua mduôn hlăm phung ƀuôn sang Aê Diê mâo leh asăp mgang Khua pô hưn êlâo Y-Yêrêmi hŏng klei lŏ bi hdơr klei Khua pô hưn êlâo Y-Mika hlăm ênuk mtao Y-Hêsêkia kơ Sang yang Yêrusalem dlưh rai (êlan 18). Leh anăn Y-Ahikam anak êkei Y-Saphan đru mgang Y-Yêrêmi. Jih jang phung anei čang hmăng dưi đru mtlaih Khua pô hưn êlâo Y-Yêrêmi čiăng amâo lĕ ôh hlăm kngan phung ƀuôn sang, jing phung hlăk dôk čiăng ngă jhat kơ ñu.

  Drei dôk bi mĭn msĕ si grăp čô mnuih bi kdơ̆ng sơaĭ hŏng Khua pô hưn êlâo Y-Yêrêmi leh anăn hjăn păn ñu bi kdơ̆ng; ƀiădah leh jhŏng leh anăn kpă ênuah hiu hưn Klei Blŭ hmư̆ leh mơ̆ng Yêhôwa, Khua pô hưn êlâo Y-Yêrêmi thâo klei mgang mơ̆ng phung Yêhôwa mprăp leh. Êngao anăn, mơ̆ng bruă sĭt suôr hiu hưn Klei Aê Diê Blŭ, Khua pô hưn êlâo Y-Yêrêmi lŏ dơ̆ng đru kơ lu mnuih hlăm phung ƀuôn sang Aê Diê lŏ hdơr kơ dŭm klei hưn êlâo diñu hmư̆ leh êlâo dih. Klei anei đru diñu thâo săng klă hĭn kơ klei soh diñu mbĭt hŏng klei bi kmhal giăm truh čiăng hmao kmhal klei soh.

 Klei Mrâo Mrang Jăk dưi hiu hưn wăt tơdah arăng hngah, ƀiădah hlăm djăp anôk, Aê Diê ăt mprăp mnuih, ai tiê êdu êun tŭ mă Klei Hơ̆k Mơak. Klei anei mđĭ ai phung drei amâo êdu ai ôh sĭt tlă anăp hŏng klei bi kdơ̆ng, hŏng phung mâo ai tiê khăng hngah kơ Klei Mrâo Mrang Jăk. Khua ƀĭng kna Y-Pôl mtô: mtô klei Aê Diê blŭ, brei ih gĭr thâodah mông găl amâodah amâo găl ôh, mblang bi klă, ƀuah, mđĭ ai, đăm kƀah ôh klei gĭr leh anăn klei mtô.(II Y-Timôthê 4:2).  Kyua anăn drei đăm huĭ hyưt ôh ƀiădah brei dôk kjăp, sĭt suôr hưn Klei Mrâo Mrang Jăk čiăng kơ lu mnuih thâo kral Aê Diê hmao kmhal klei soh čiăng mâo klei bi mtlaih.

Drei tuôm thâo leh mơ̆ klei Aê Diê mgang hlăm klei dleh dlan amâo dah ka ?

 Ơ Khua Yang jing Pô Sĭt Suôr! Kâo đaŏ knang kơ Ih, leh anăn amâo srăng huĭ hyưt ôh ƀiădah srăng sĭt suôr hiu hưn Klei Mrâo Mrang Jăk kyua kâo thâo Ih mprăp leh ai tiê kăp mđing hmư̆ leh anăn tŭ mă Klei Mrâo Mrang Jăk, leh anăn mprăp phung jing dŏ Ih čiăng đru kâo hlăm dŭm klei dleh dlan.

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đaŏ Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Klei Mtô Mñă Klei Bhiăn 33:20-34:12

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/channel/UCaSY8ebjVfMKhPups5jZ9yw

Bài trướcKêu gọi cầu nguyện cho Viện Thánh Kinh Thần Học với nhiều ca nghi nhiễm Covid-19
Bài tiếp theoĐừng Sợ Chi! – 21/7/2021