Đăm Bi Hrŏ Sa Boh Blŭ Ôh – 19/6/2021

285

 

Klei Aê Diê Blŭ: Y-Yêrêmi 26:1-3

 

Êlan kliăng: Đăm diih lŏ thiăm ôh kơ klei blŭ kâo mtă kơ diih, kăn bi hrŏ gơ̆ rei; čiăng kơ diih dưi djă pioh klei Yêhôwa Aê Diê diih mtă, klei anăn kâo mtă kơ diih.” (Klei Mtô Mñă Klei Bhiăn 4:2).

 

Klei êmuh ksiêm mĭn: Ti anôk Yêhôwa brei Khua pô hưn êlâo Y-Yêrêmi dôk čiăng hưn klei Aê Diê mtă? Ya klei Yêhôwa mtă hjăn kơ ñu pô êjai mtô klei mtă anei? Ya ngă? Si knuih ih mâo êjai ngă bruă mtô mblang klei mtă mơ᷃ng Aê Diê kơ pô mkăn?

Ênuk Khua pô hưn êlâo Y-Yêrêmi hmư̆ klei Yêhôwa mtă jing Hlăm ênuk mphŭn dơ̆ng klei Y-Jêhôyakim anak êkei Y-Jôsia mtao Yuđa kiă kriê…” (êlan 1). Klei Aê Diê Blŭ hlăm kdrêč 26 mâo Yêhôwa hưn kơ Khua pô hưn êlâo Y-Yêrêmi brei lŏ hưn “…kơ jih jang phung ƀuôn sang čar Yuđa hriê kkuh mpŭ hlăm sang Yêhôwa jih jang klei blŭ kâo mtă brei ih blŭ kơ diñu…” (êlan 2), leh anăn anôk dôk brei ngă bruă anei jing hlăm wăl sang Yêhôwa. Klei yuôm bhăn Yêhôwa lač kơ Khua pô hưn êlâo Y-Yêrêmi sĭt ngă bruă klam anei jing brei sĭt suôr lŏ hưn djăp boh boh blŭ Yêhôwa mtă leh, đăm kƀah ôh sa boh blŭ Ñu mtă leh (êlan 3).

Năng ai kdlưn hǐn kơ pô mkăn, hlăk Khua Pô Hưn Êlâo Y -Yêrêmi pô bi tuôm mă tŭ klei mtô mơ᷃ng Yêhôwa ñu thâo klă dŭm mta klei ñu srăng blŭ hŏng phung ᵬuôn sang Khua Yang jing mta diñu amâo čiăng hmư᷃ ôh, tăp năng dŭm klei mtô mtă anăn srăng bi dleh kơ gơ᷃ pô. Klă sĭt srăng mâo lu phung bi mĭn ñu dôk bi kdơ̆ng hŏng ala čar pô kyua amâo mtrŭt djuê ana ñu bi kdơ̆ng hŏng phung roh hriê plah mmiă ôh, ƀiădah brei digơ᷃ kdŭn leh năn tŭ tŭ klei nao jing hlŭn ti čar Dưr, amâodah ñu hlăk dôk hjăn čiăng bi kdơ̆ng hŏng djuê ana pô kyuadah amâo lač, amâo ngă msĕ si digơ̆. Dŭm mta phŭn anei ênưih jing klei mplư ngă kơ dĭng buăl Aê Diê amâo jhŏng sĭt suôr hưn djăp ênŭm klei Aê Diê mtă, ƀiădah năng ai srăng čŏng bi hrŏ hĕ amâodah dêč amâo lač ôh kơ klei ngă amâo jăk kơ pô. Ƀiădah klei hdĭp leh anăn hdră hluê ngă bruă klam mơ̆ng Khua pô hưn êlâo Y-Yêrêmi brei ƀuh ñu klă sĭt jing dĭng buăl sĭt suôr kơ Yêhôwa leh ñu jhŏng hưn djăp ênŭm Klei Blŭ hmư̆ leh mơ̆ng Aê Diê.

 Hruê anei, tơdah kyua čiăng bi êđăp ênang klei phung drei hưn klei Aê Diê bi mtlaih knŏng čiăng bi mơak kơ phung dôk hmư̆, klei anăn amâo srăng bi mơak kơ Aê Diê ôh. Êngao kơ anăn, klei anăn lŏ ba klei jhat kyua phung dôk hmư̆ amâo thâo săng klă ôh klei Aê Diê mtă čiăng kmhal klei soh, anăn srăng truh kơ klei jhat jing digơ̆ tŭ klei Aê Diê bi kmhal. Kyua anăn, klei yuôm bhăn hĭn jing drei hưn djŏ klă Klei Aê Diê Blŭ wăt tơdah tuôm hŏng klei găl amâodah amâo găl.

 

Ya klei kpĭ drei tuôm tŭ leh tơdah sĭt suôr hưn Klei Aê Diê Blŭ? Leh anăn si ngă diih tŭ dưi leh?

 

Ơ Khua Yang Pô mâo klei myang ti dlông hĭn! Kâo klă sĭt ktư̆ yơ̆ng ti anăp djăp Klei Ih Blŭ akâo kơ Ih đru kâo thâo săng leh anăn mâo klei ktang tŭ dưi djăp klei huĭ hyưt čiăng sĭt suôr hưn Klei Ih Blŭ, kyua thâo sĭt Klei Blŭ anăn tal êlâo wăt tơdah ba klei ruă êka ƀiădah êdei anăp klă sĭt srăng ba klei bi hlao leh anăn lŏ bi mrâo yuôm bhăn kơ phung gưt asăp.

 

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đaŏ Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Klei Mtô Mñă Klei Bhiăn 1:26-46

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/channel/UCaSY8ebjVfMKhPups5jZ9yw

Bài trướcĐức Giê-hô-va Đoán Xét – 18/6/2021  
Bài tiếp theoChớ Bớt Một Lời Nào – 19/6/2021