Cov Yixalayees Tus Cawmseej – 27/1/2024 

1283

 

 

Yelemis 50:33-46

Nqe cim:

Tiamsis tus uas yuav tso lawv dim muaj zog heev, nws lub npe hu ua tus TSWV uas muaj hwjchim loj kawg nkaus. Nws yuav los txiav lawv rooj plaub thiab coj kev thajyeeb los rau lub ntiajteb no, tiamsis cov Npanpiloos yuav raug kev ntxhov siab” (Yelemis 50:34)

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

–       Lus cogtseg txog tus Cawmseej nyob nrog cov Yixalayees zoo li cas?

–       Tus Cawmseej rab ntaj yuav los raug cov tibneeg twg?

–       Koj tau kev txhawb zog licas thaum raug luag tsimtxom, tsis muaj kev ncajncees nyob rau tiam no?

Tus duab ntawm tus yaj uas raug tsov ntxhuav caum tom, piv tau meej heev rau cov Yixalayees raug cov Axilias thiab cov Npanpiloos quab yuam caij tsuj. Lawv tsis muaj nplooj siab hlub, tsis zam ib qhov li, tiamsis lawv “tsimtxom hnyav kawg, lawv zov nruj heev, tsis pub mus qhov twg li” (nqe 33). Thaum nyob hauv cov yeebncuab muaj zog thiab nyaum heev tes, tus Tswv haivneeg tsis muaj peevxwm kom yeej kom tau dim rov los. Tiamsis tus Tswv haivneeg yuav tsis tas kev cia siab thaum muaj tus Cawmseej nyob nrog lawv. Nws yog tus “…muaj zog heev, Nws lub npe hu ua tus Tswv” (nqe 34a), muaj tseeb li tus Tswv tau coglus tseg, Nws yuav tuaj Nws haivneeg tog.

Vajtswv haivneeg tau kev txhawb zog kawg nkaus thaum paub hais tias Vajtswv tseem hlub lawv, thiab nyob hauv ntu Vajluskub no, tus Tswv haivneeg tau kev txhawb zog thaum paub tias tus Tswv yuav rho Nws rab ntaj los rau txim rau cov neeg ua phem rau lawv. Lolus “rab ntaj” tau hais txog tsib zaug hauv ntu Vajluskub no yuav los raug rau cov Npanpiloos, cov nomtswv, cov neeg txawj ntse, cov neeg khavtheeb, cov neeg muaj zog, tej tsheb nees thiab tag nrho tej pejxeem, tej txhab nyiaj los yuav puastsuaj tas. Tej no yog tus duab hais txog qhov uas tus Cawmseej yuav los rau txim rau cov neeg ua phem vim tej kev phem lawv ua. Tom qab kev rau txim, Npanpiloos yuav hloov ua tiaj suab puam, tsis muaj neeg yuav mus nyob li lawm, tsis txawv Xaudoos thiab Kaumaulas (nqe 39-40). Tus Tswv muaj lub siab ntev heev, tiamsis yog txog Nws lub sijhawm lawm, cov neeg txhaum tsis tso kev txhaum, Nws yuav hov Nws rab ntaj, caws Nws rab hneev tos rawv hnub txiav txim.

Peb yog Vajtswv tus uas yog tus Cawmseej cov menyuam, Nws niaj hnub saib ntsoov peb txhua lub sijhawm thiab Nws rab ntaj npaj txhij tawmtsam cov neeg uas ua phem rau peb. Tshaj qhov ntawd, Nws txoj koobhmoov niaj hnub muaj pub rau peb txawm tias peb yeej tsis tsimnyog li. Vajtswv haivneeg tus Cawmseej hnub thaud yeej yog peb tus Cawmseej niaj hnub nimno tib yam, Nws yeej tsis hloov li, Nws lub siab zoo yuav nyob mus ib txhis. Qhov no yog txojkev cia siab kom peb tuav kev ntseeg ruaj khov, tsis poob siab thaum txomnyem, tiamsis tsuas muaj kev zoo siab tos rawv tus Cawmseej uas yog peb tus Tswv txojkev pab cawm rau yav tom ntej.

 

Thov Vajtswv

Thov txhawb nqa Vajtswv tus uas yog nyuam yaus tus Cawmseej, yog tus Tswv! Thov pab nyuam yaus kom txawj cia sia ntsoov rau Koj lub hwjchim pab cawm uas zoo kawg nkaus, nyuam yaus thiaj muaj kev zoo siab, cia siab rau Koj txhua sijhawm. Nyuam yaus tuav Tswv Yexus Khetos lub npe thov, Amees.

 

Nyob hauv txhua lub tsam thawj, peb puas tau tas siab ntseeg tus Cawmseej tias Nws yuav pab peb lawm tau?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Chivkeeb 27

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcLâm Đồng: Lễ Khởi Công Xây Dựng Nhà Thờ Đa Lơnghịt
Bài tiếp theoPô Bi Tui Israel – 27/1/2024