Cơ Nghiệp Riêng Của Đức Chúa Trời – 28/5/2020

1977

 

Xuất Ê-díp-tô Ký 19:1-6

“Vậy, bây giờ, nếu các ngươi vâng lời ta và giữ sự giao ước ta, thì trong muôn dân, các ngươi sẽ thuộc riêng về ta, vì cả thế gian đều thuộc về ta” (câu 5).

Câu hỏi suy ngẫm: Sự kiện dân Y-sơ-ra-ên đã về đến hoang mạc Si-na-i, và những lời của Đức Chúa Trời bày tỏ với ông Môi-se cho biết gì về Ngài? Là cơ nghiệp riêng của Chúa, dân Y-sơ-ra-ên nhận hưởng những đặc ân nào? Bài học này có liên hệ gì đến bạn?

Sự kiện dân Y-sơ-ra-ên đã về đến hoang mạc Si-na-i, đóng trại đối diện núi Si-na-i (câu 1-2) cho thấy Đức Chúa Trời đầy yêu thương, năng quyền và thành tín. Ngài đã thấu hiểu nỗi khổ của họ dưới ách nô lệ ở Ai Cập. Ngài làm nhiều phép lạ để họ được ra khỏi xứ Ai Cập, Ngài bảo vệ và cung cấp mọi nhu cầu cho họ trong suốt cuộc hành trình về đến hoang mạc Si-na-i. Chúa đã làm ứng nghiệm lời tiên tri phán cùng tổ phụ Áp-ra-ham của họ (Sáng Thế Ký 15:13-14) và hoàn thành lời hứa cùng ông Môi-se trong bụi gai cháy rằng: Ngài sẽ đưa dân Y-sơ-ra-ên về và họ sẽ phụng sự Ngài tại hòn núi này (Xuất Ê-díp-tô Ký 3:12).

Đức Chúa Trời tôn trọng quyền tự do chọn lựa của dân Y-sơ-ra-ên. Dù cả thế gian và mọi dân tộc đều thuộc về Chúa và chính Ngài vừa cứu họ ra khỏi ách nô lệ tại Ai Cập (câu 5-6), nhưng Ngài không áp đặt họ phải phục sự Ngài. Chúa đặt giao ước với họ, Vậy, bây giờ, nếu các ngươi vâng lời ta và giữ sự giao ước ta, thì trong muôn dân, các ngươi sẽ thuộc riêng về ta, vì cả thế gian đều thuộc về ta. Các ngươi sẽ thành một nước thầy tế lễ, cùng một dân tộc thánh cho ta (câu 5-6). Thật tuyệt vời, nếu dân Chúa đồng ý giữ giao ước, Ngài sẽ trân quý họ như cơ nghiệp riêng của Ngài, bảo vệ họ như con ngươi của mắt Ngài. Ngài còn ban cho dân Chúa địa vị thầy tế lễ, có đặc ân tương giao với Ngài, thay mặt cho muôn dân nhận lãnh ý chỉ và sứ mạng từ nơi Ngài. Dân Chúa sẽ trở nên một dân tộc thánh, làm sứ giả cho vương quốc Đức Chúa Trời. Thật không có phước hạnh nào lớn hơn khi được làm cơ nghiệp riêng của Chúa và nhận hưởng mọi ơn phước từ Ngài.

Sau khi Chúa Giê-xu hoàn thành sứ mạng cứu chuộc nhân loại, lời mời gọi bước vào giao ước này được mở rộng cho mọi dân trên đất. Nếu ai đáp ứng lời kêu gọi của Chúa, tin nhận Chúa Giê-xu làm Chúa và làm Chủ của đời sống mình, người ấy sẽ thuộc về dân tộc được tuyển chọn, là chức tế lễ hoàng gia, là dân tộc thánh, là dân thuộc riêng về Đức Chúa Trời, để rao truyền công đức vĩ đại của Đấng đã gọi mình ra khỏi nơi tối tăm của tội lỗi và đưa vào vùng ánh sáng diệu kỳ của Ngài (I Phi-e-rơ 2:9).

Bạn đáp ứng lời mời gọi của Chúa như thế nào?

Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa về đặc ân được làm tuyển dân thuộc linh của Ngài. Con đã được Chúa yêu thương, trân quý, bảo vệ và tin dùng làm đại sứ nước trời. Xin giúp con trung tín ở trong giao ước của Ngài, sốt sắng rao truyền ơn cứu rỗi của Chúa cho đến cuối cùng.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Khải Huyền 18.

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org