Cia Li Tso Plhuav – 17/11/2022

316

 

 

II Kauleethaus 6:16b – 7:1

Nqe cim:

Cov kwvtij uas kuv hlub, Vajtswv twb cog lus li no rau peb lawm. Yog li ntawd, peb yuav tsum ua neeg zoo kawg nkaus thiab paub ntshai Vajtswv. Peb yuav tsum tso plhuav tej kev txhaum uas peb ua thiab peb xav huv tibsi tseg (II Kauleethaus 7:1).

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

  • Vajtswv cog lus li cas rau cov uas yog Nws haiv neeg?
  • Tej lus cog tseg no txhawb tau peb ua lub neej zoo kawg nkaus li cas?
  • Peb ua raws li Vajtswv tej lus nqua hu li cas lawm?

 

 “Nej cia li tso plhuav lawv rau ib cag”, “tsis txhob kov tej uas qias” yog lo lus samfwm uas Vajtswv muab cob rau Nws haiv neeg hnub thaud. Vajtswv xav kom Nws haiv neeg tsis txhob pheej mus nrog lwm haiv neeg pe mlom thiab ua kev txhaum, thaum lawv tau ua “Vajtswv cov tub cov ntxhais” lawm (nqe 17-18). Muab tus cev lus Yaxayas tej lus los ntuas cov ntseeg hais tias: “…peb yuav tsum ua neeg zoo kawg nkaus thiab paub ntshai Vajtswv. Peb yuav tsum tso plhuav tej kev txhaum uas peb ua thiab peb xav huv tibsi tseg” (II Kauleethaus 7:1). Qhov uas txhauj kom peb ua neeg zoo kawg nkaus yog los ntawm Vajtswv tej lus cog tseg hais tias: “tsis txhob kov tej uas qias kuv thiaj yuav yuav nej”. Vajtswv yuav yog cov neeg ua zoo leej Txiv thiab lawv yuav yog Vajtswv tej tub tej ntxhais. Thaum tau los ua Vajtswv tej tub tej nxhais yog tau los txais ib lub meej mom tseemceeb, qhov ntawd ua rau cov ntseeg txiav txim siab tso plhuav kev txhaum uas yuav ua lub cev qias tseg thiab tsis mus nrog cov tsis ntseeg koom kwv ib tug quab, kom muaj lub neej zoo kawg nkaus.

Vajtswv ntshaw kom Nws haiv neeg muaj lub siab tuag nthi hlub Nws, Vajtswv thiaj pheej nqua hu kom Nws haiv neeg ua lub neej zoo kawg nkaus li Nws yog tus zoo kawg nkaus. Muab ua lwm seem los hais, tus uas fwm Vajtswv tas siab nws yeej nrhiav kev ua lub neej kom zoo kawg nkaus. Yog tsis fwm Vajtswv, peb yuav tsis qaij deb tej uas phem qias uas neeg ntiajteb ua thiab tsis muaj kev cais tawm ntawm lub neej ua kev txhaum. Qhov uas txhauj cov ntseeg lub siab kom ua neej zoo kawg nkaus yog nco ntsoov Vajtswv tej lus cog tseg paub lub meej mom uas tau los ua Vajtswv tej tub tej ntxhais lawm.

Ib qho muaj tseeb txaus tu siab uas qee tus ntseeg tsis quav ntsej txog lub meej mom tshiab hauv kev ntseeg thiab tsis nco txog Vajtswv tej lus cog tseg, thiaj tsis tso plhuav kev txhaum tseg thiab tseem mus nrog cov tsis ntseeg koom kwv ib tug quab. Thaum “tsis tau tso” tej uas qias tseg, peb yeej tsis paub peb lub meej mom tshiab uas tus Tswv muab pub thiab peb yeej tsis tas siab hlub tus Tswv li uas tsimnyog muaj. Yog muaj li ntawd peb cia li lees kev txhaum thiab tig rov los cuag tus Tswv hnub no ntag.

 

Thov Vajtswv,

Vajtswv tus uas zoo kawg nkaus thiab muaj kev hlub! Nyuam yaus ua Koj tsaug thaum los xav txog Koj txoj kev hlub loj kawg nkaus uas muab pub rau nyuam yaus. Thov Koj pab kom nyuam yaus txiav txim siab “tso plhuav lawv cov ntawd tseg mus nyob rau ibcag”, “tsis kov tej uas qias” kom muaj lub neej zoo kawg nkaus uas Koj muab pub rau Koj tej tub tej ntxhais. Amees.

Vajtswv txojlus ntuas kom peb yuav tsum tso plhuav yam kev txhaum dabtsi pov tseg thiab tsis kov yam qias twg?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Yelemis 6:13-30

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcBài giảng “KẾT HIỆP VỚI CHÚA” – Mục sư Y-Mah Liêng – UV.TLH – HTTLVN
Bài tiếp theoKbiă Bĕ! – 17/11/2022