Chúa Thay Đổi Ý Định – 22/7/2020

4721

 

Giê-rê-mi 18:5-11

“Cũng có lúc nào ta sẽ nói về một dân một nước kia đặng dựng nó, trồng nó; nếu nước ấy làm điều ác trước mắt ta và không nghe tiếng ta, thì ta sẽ đổi ý ta đã định xuống phước cho nó” (câu 9-10).

Câu hỏi suy ngẫm: Lời phán của Đức Giê-hô-va cho thấy quyền tể trị của Ngài trên việc thay đổi ý định ban phước hay giáng họa trên các nước như thế nào? Chúng ta cần sống như thế nào để luôn nhận được phước hạnh Chúa ban?

Những lời phán của Đức Giê-hô-va trong chương 18 đã được nói đến trong lời Ngài kêu gọi ông Giê-rê-mi bước vào chức vụ tiên tri cho Đức Chúa Trời (1:10). Và cũng chính trong lời kêu gọi này, Đức Giê-hô-va cho biết rằng chức vụ của Tiên tri Giê-rê-mi không phải chỉ dành riêng cho tuyển dân Y-sơ-ra-ên nhưng cho “các dân, các nước”. Nói cách khác, không phải Tiên tri Giê-rê-mi nhưng chính là Đức Giê-hô-va sẽ bày tỏ quyền tể trị của Ngài trên mọi dân tộc, đó là Ngài sẽ “hoặc nhổ, hoặc phá, hoặc diệt, hoặc đổ, hoặc dựng, hoặc trồng”. Rõ ràng hơn trong câu 7-10, dù rằng với những nước Đức Giê-hô-va sẽ định sự đoán phạt trên họ bằng cách “nhổ đi, hủy đi, diệt đi”, nhưng nếu nước ấy ăn năn, lìa bỏ những việc ác mình đã làm thì Ngài cũng sẽ thay đổi ý định không giáng tai họa xuống họ. Ngược lại, đối với những nước đã được Ngài định “dựng nó, trồng nó”, nhưng nước ấy vẫn tiếp tục miệt mài trong sự gian ác mình, không chịu từ bỏ con đường xấu thì Ngài cũng sẽ thay đổi ý định để ngừng xuống phước cho họ.

Đức Giê-hô-va dùng Tiên tri Giê-rê-mi để rao ra lời cảnh cáo cho tuyển dân Y-sơ-ra-ên, là dân được Đức Chúa Trời tuyển chọn làm dân thánh thuộc riêng về Ngài cùng với những lời hứa ban phước, bảo vệ. Nhưng nếu họ không chuyên lòng làm theo điều răn của Đức Giê-hô-va phán dặn mà vẫn cứ miệt mài trong tội lỗi thì chắc chắn họ sẽ phải bị “nhổ, hoặc phá, hoặc diệt, hoặc đổ”. Và lời cảnh báo từ Đức Giê-hô-va không chỉ dành riêng cho tuyển dân Y-sơ-ra-ên, nhưng cũng dành cho muôn dân muôn nước, tức toàn thể nhân loại. Vì thế, không một cá nhân nào hay đất nước nào là trường hợp được ngoại lệ vì Đức Chúa Trời đã công bố quyền tể trị của Ngài trên toàn thế giới, như người thợ gốm được trọn quyền quyết định đối với đất sét trong tay mình.

Đức Chúa Trời nhân từ hay thương xót, nhưng Ngài cũng là Đấng thánh khiết, công bình. Dù dân Y-sơ-ra-ên là dân tộc chọn lựa của Ngài, nhưng nếu họ trở lòng làm ác, không vâng lời Chúa thì Ngài cũng rút lại những phước lành đã định cho họ. Ngược lại, khi họ biết ăn năn từ bỏ con đường ác thì Ngài cũng từ bỏ ý định giáng họa trên họ. Vậy nên mỗi chúng ta cần phải cẩn thận về cách sống của mình, vì Đức Chúa Trời có quyền thay đổi ý định ban phước hoặc xuống tai vạ tùy theo cách sống vâng lời hay không vâng lời Chúa của chúng ta.

Khi nghe Lời Chúa nhắc nhở, bạn có quyết định vâng theo tiếng Ngài hay không?

Kính lạy Đức Chúa Trời Quyền Năng! Con xưng nhận Ngài là Chúa của con, Đấng có quyền tuyệt đối trên cuộc đời con. Xin giúp con cẩn thận sống theo điều răn của Ngài để luôn được Ngài ban phước.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Mác 1.

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org

Bài trướcKhai Giảng Khóa Thánh Kinh Căn Bản Đầu Tiên Tại Tây Ninh
Bài tiếp theoBài 122: Sách Ê-sai – Tổng Quan Về Các Tiên Tri (tt)