Chọn Phước Lành hay Rủa Sả –  7/12/2017

1657

 

Phục Truyền 11:26-28

 26 Kìa, ngày nay ta đặt trước mặt các ngươi sự phước lành và sự rủa sả: 27 sự phước lành, nếu các ngươi nghe theo các điều răn của Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, mà ta truyền cho ngày nay; 28 sự rủa sả, nếu các ngươi không nghe theo các điều răn của Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, nhưng xây bỏ đường ta chỉ cho ngày nay, đặng đi theo các thần khác mà các ngươi không hề biết. 

Câu gốc: “Kìa, ngày nay ta đặt trước mặt các ngươi sự phước lành và sự rủa sả” (câu 26).

Câu hỏi suy ngẫm: Dân Y-sơ-ra-ên đứng trước hai sự lựa chọn nào? Điều kiện để nhận được phước lành là gì? Trong trường hợp nào họ phải nhận sự rủa sả? Chúng ta cần làm gì để chính mình, gia đình và Hội Thánh nhận được phước lành?

Từ khi Đức Chúa Trời kêu gọi ông Áp-ra-ham và lập giao ước với ông để từ đó Chúa chọn ra một dân tộc thuộc về Ngài, mục đích của Chúa là muốn ban phước cho họ. Một trong những điều mà Ngài muốn họ phải cam kết, được nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần đó là phải vâng giữ các điều răn của Chúa đã phán truyền. Cả chương 11 này, ông Môi-se tập trung kêu gọi dân Y-sơ-ra-ên phải kính yêu Chúa và vâng lời Ngài. Đến câu 26, một lần nữa ông thách thức họ với hai sự lựa chọn: phước lành hay rủa sả. Ông khẳng định rõ với họ rằng nếu họ muốn nhận được phước lành từ nơi Chúa thì phải “nghe theo các điều răn của Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, mà ta truyền cho ngày nay” (câu 27). Phước hạnh gần nhất mà họ sẽ nhận được là sẽ được vào Đất Hứa, hưởng được đất và mùa màng dư dật, đuổi được kẻ thù và họ sẽ sống ở đó mãi mãi nếu họ làm theo điều Chúa phán bảo. Ngày nay, lời hứa ấy vẫn đúng với mỗi con dân Chúa. Một người tiếp nhận Chúa sẽ nhận được những phước hạnh thiêng liêng từ các nơi trên trời như Lời Chúa hứa (Ê-phê-sô 1:3-6), nhưng với điều kiện người đó phải tuân giữ Lời Chúa.

Ông Môi-se cảnh báo trước cho dân chúng biết rằng nếu họ không nghe theo điều răn của Chúa và xây bỏ đường lối Ngài thì họ sẽ bị rủa sả (câu 28). “Sự rủa sả” ở đây có nghĩa là vì cớ họ phá vỡ cam kết giao ước với Đức Chúa Trời nên hậu quả tất yếu là đánh mất sự ban phước của Chúa, có thể mùa màng thất thu, bị kẻ thù xâm chiếm, bị lưu đày… Chính ông Giô-suê cũng nhắc lại những lời cảnh báo này trước toàn dân Chúa (Giô-suê 8:34). Nhìn lại lịch sử của tuyển dân Y-sơ-ra-ên, chúng ta thấy Đức Chúa Trời liên tục nhắc lại giao ước của Ngài với họ: họ sẽ nhận được phước khi làm theo Lời Chúa, và bị rủa sả khi không vâng theo lời Chúa. Tuy nhiên, dân Y-sơ-ra-ên, cũng như chúng ta ngày nay, vẫn luôn quên Lời Chúa, không sống hầu việc Ngài, không làm lợi ra những ta-lâng Chúa giao cho mỗi người mà cứ đi theo con đường riêng của mình, cho nên dù vẫn theo Chúa nhưng không thể kinh nghiệm những phước hạnh mà Chúa hứa ban cho.

Phước lành Chúa hứa ban cho chính mình, gia đình và Hội Thánh ngày nay không phải chỉ là một đời sống hanh thông, sung túc mà quan trọng hơn hết đó là kinh nghiệm được sự bình an, niềm vui và sự thỏa lòng trong mọi hoàn cảnh (Gia-cơ 1:12).

Bạn có đang kinh nghiệm được những phước hạnh Chúa ban trong đời sống mình không?

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban cho con năng lực để làm theo Lời Chúa dạy hầu cho con kinh nghiệm được những phước hạnh thiêng liêng từ các nơi trên trời Chúa hứa ban cho.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Thi Thiên 146-147.

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.