Bước Đi Trong Thánh Linh – 12/10/2017

1058

 

Ê-phê-sô 5:18-21

18 Đừng say rượu, vì rượu xui cho luông tuồng; nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh. 19 Hãy lấy ca vịnh, thơ thánh, và bài hát thiêng liêng mà đối đáp cùng nhau, và hết lòng hát mừng ngợi khen Chúa. 20 Hãy thường thường nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, vì mọi sự tạ ơn Đức Chúa Trời, là Cha chúng ta. 21 Hãy kính sợ Đấng Christ mà vâng phục nhau.

Câu gốc: “Đừng say rượu, vì rượu xui cho luông tuồng; nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh” (câu 18).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô so sánh sự tương phản giữa say rượu và đầy dẫy Đức Thánh Linh như thế nào? Đời sống đầy dẫy Đức Thánh Linh bày tỏ những dấu hiệu nào? Bạn đã và đang kinh nghiệm những ảnh hưởng của Thánh Linh trên đời sống bạn thế nào?

Trong các nghi lễ ngoại giáo tại Ê-phê-sô, người ta uống rượu cho say để được thần Dionysius, là thần Rượu chiếm hữu và bởi đó người thờ phượng có thể làm theo ý muốn của thần linh. Tương tự với một người say rượu hành động dưới tác động của rượu, một người đầy dẫy Thánh Linh hành động dưới tác động của Đức Thánh Linh. Tuy nhiên, trong khi “rượu xui cho luông tuồng”, khiến cho người ta mất tự chủ và đem đến sự bất khiết, thì ngược lại, tự chủ là bông trái của Thánh Linh (Ga-la-ti 5:22-23) và công việc của Thánh Linh là thánh khiết. Rượu làm cho người ta cư xử “luông tuồng” không kiểm soát được hành vi của mình, nhưng Đức Thánh Linh giúp cho người ta cư xử như con người vì Ngài làm cho chúng ta trở nên giống với Con Người Toàn Hảo Giê-xu. Rượu tác động trên người ta trong một thời gian ngắn và hậu quả sau cơn say là mệt mỏi chán chường, còn đầy dẫy Đức Thánh Linh đem lại sự bình an trọn vẹn và một đời sống vui mừng ca ngợi Chúa trong sự hiệp một với anh em cùng niềm tin (câu 19). Để làm rõ hơn ý tưởng này, Sứ đồ Phao-lô nói trong Cô-lô-se 3:16 rằng, người thuộc về Chúa sẽ dùng Lời Ngài không những để tôn vinh Chúa nhưng cũng để “dạy và khuyên nhau”. Chính những đời sống trưởng thành trong đức tin và trong sự hiểu biết Lời Chúa sẽ làm vinh hiển Danh Ngài và sống cuộc đời vui mừng trong Chúa cũng như trong cộng đồng đức tin.

Sự đầy dẫy Đức Thánh Linh cũng khiến cho Cơ Đốc nhân sống với lòng biết ơn Chúa (câu 20), không chỉ trong thuận cảnh nhưng là “thường thường”, có nghĩa là “luôn luôn”, và trong “mọi sự”. Sự tạ ơn đó hướng đến “Đức Chúa Trời, là Cha”. Ở đây, Sứ đồ Phao-lô muốn nhấn mạnh đến lòng biết ơn của Cơ Đốc nhân xuất phát từ kinh nghiệm yêu thương, gần gũi với Cha chúng ta là Đức Chúa Trời. Hơn thế nữa, sự tạ ơn còn phải được thực hiện trong “Danh Đức Chúa Giê-xu Christ”. Mọi sự chúng ta có được là trong Danh của Chúa Giê-xu, và mọi sự chúng ta tạ ơn phải xứng hiệp với Danh của Ngài. Câu 21 cho biết khi một người được đầy dẫy Đức Thánh Linh thì kính sợ Chúa, và những người kính sợ Chúa thì vâng phục nhau. Cơ Đốc nhân vâng phục nhau vì nhận biết mọi người đều là tạo vật mang hình ảnh của Chúa, và khiêm cung nhận biết ý muốn tốt đẹp và khôn ngoan của Chúa khi đặt mỗi người ở những vị trí, vai trò khác nhau.

Những dấu hiệu nào cho thấy bạn đầy dẫy Đức Thánh Linh khi sống đạo giữa đời?

Cầu nguyện:  Lạy Chúa, xin chiếm hữu đời sống con trọn vẹn khiến con sống một cuộc đời ca ngợi, vui mừng, biết ơn và thuận phục để chính con luôn đem ánh sáng của Chúa đến cho đời.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Gióp 11.

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện