Bước Đi Trong Sự Sáng – 10/10/2017

747

 

Ê-phê-sô 5:8-14

8 Vả, lúc trước anh em đương còn tối tăm, nhưng bây giờ đã nên người sáng láng trong Chúa. Hãy bước đi như các con sáng láng; 9 vì trái của sự sáng láng ở tại mọi điều nhân từ, công bình và thành thật. 10 Hãy xét điều chi vừa lòng Chúa, 11 và chớ dự vào công việc vô ích của sự tối tăm, thà quở trách chúng nó thì hơn; 12 vì dầu nói đến điều mà những người đó làm cách kín giấu, cũng đã là hổ thẹn rồi. 13 Nhưng hết thảy mọi sự đã bị quở trách đều được tỏ ra bởi sự sáng; phàm điều chi đã tỏ ra thì trở nên sự sáng vậy. 14 Cho nên có chép rằng: Ngươi đương ngủ, hãy thức, hãy vùng dậy từ trong đám người chết, thì Đấng Christ sẽ chiếu sáng ngươi. 

Câu gốc: “Vả, lúc trước anh em đương còn tối tăm, nhưng bây giờ đã nên người sáng láng trong Chúa. Hãy bước đi như các con sáng láng” (câu 8).

Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao các tín hữu tại Ê-phê-sô phải “bước đi như các con sáng láng”? Đời sống bước đi trong sự sáng được bày tỏ thế nào? Làm sao để có thể bước đi trong sự sáng? Bước đi trong sự sáng đem đến những kết quả nào?

Sứ đồ Phao-lô kêu gọi những người thuộc Chúa Giê-xu bước đi trong sự sáng vì họ đã được biến đổi từ chỗ “tối tăm” trở nên “người sáng láng trong Chúa” (câu 8). Trong nguyên văn, Sứ đồ Phao-lô không nói: “trước anh em ở trong sự tối tăm, nhưng bây giờ anh em ở trong sự sáng”, nhưng ông nói: “trước anh em  tối tăm, nhưng bây giờ anh em  sự sáng”. Điều đó có nghĩa là sự đổi mới hình thành từ bên trong đời sống người tín hữu cho dù môi trường chung quanh không thay đổi. Sự đổi mới này được diễn ra “trong Chúa”. Chính sự liên hiệp với Chúa đã thay đổi đời sống người tín hữu. Người không tin Chúa bị thống trị bởi sự tối tăm, còn người tin Chúa được thống trị bởi sự sáng. Và khi thuộc về sự sáng thì hành vi của chúng ta phải phù hợp với địa vị mới của mình. Hành vi mới đó chính là “trái của sự sáng láng” (câu 9) hay là kết quả của một đời sống được sự sáng thống trị, bao gồm: Thứ nhất, là sự “nhân từ”. Từ ngữ này chỉ về sự lương thiện, tốt đẹp. Hơn thế nữa, “nhân từ” còn có nghĩa là yêu thương bằng hành động. Thứ hai,“công bình”, nghĩa là sống ngay thẳng, phải lẽ trước Đức Chúa Trời và với người khác, không thể bỏ qua điều nào cả. Khi con người không sống đúng với Đức Chúa Trời thì không thể sống đúng với nhau. Kế đến,“thành thật”. Một người bước đi trong sự sáng cần phải thành thật trong cả lời nói, hành động; thành thật với Chúa, người khác, và chính mình.

Để có thể bước đi trong sự sáng chúng ta phải “xét điều chi vừa lòng Chúa” (câu 10). Tâm trí chúng ta bị sai lệch bởi bản chất hư hoại, giáo dục của xã hội, môi trường, bạn bè… Do đó, chúng ta phải quyết định và hành động dựa trên tiêu chuẩn của Lời Chúa. Đồng thời cũng phải tránh xa những “công việc vô ích của sự tối tăm” (câu 11a). Các tín hữu không bị cấm tiếp xúc với những người xấu xa, nhưng là không tham dự với những việc làm xấu xa của họ. Hơn thế nữa, còn phải vạch trần điều ác (câu 11b) vì im lặng đôi khi đồng nghĩa với đồng lõa.

Bước đi trong sự sáng đem đến hai kết quả. Về phương diện tiêu cực, sự sáng chỉ ra sự tối tăm: “Nhưng hết thảy mọi sự đã bị quở trách đều được tỏ ra bởi sự sáng” (câu 13a). Về phương diện tích cực sự sáng làm cho sự tối tăm trở nên sự sáng: “phàm điều chi đã tỏ ra thì trở nên sự sáng vậy” (câu 13b).

Bạn xét mình đã thực sự bước đi trong sự sáng chưa?

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin dùng cuộc đời con như muối của đất và ánh sáng của thế gian để người khác nhận biết Chúa qua của con.

 

 Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Gióp 9.

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện