Thứ Hai 11/12/2023
Trang chủ Bồi Linh – Thông Công Trung, Tráng Niên 02 Tỉnh Vĩnh Long và Trà Vinh 7. Ban hát Đôn Châu, Bình Minh, Song Phú, Thành Lợi tôn vinh Chúa

7. Ban hát Đôn Châu, Bình Minh, Song Phú, Thành Lợi tôn vinh Chúa

6. Ban hát Mỹ Lộc, Trà Ôn, Trà Vinh, Thành Trung, Vĩnh Long tôn vinh Chúa
8. Ban hát Giáo phẩm, BĐH các ban trung, tráng niên tôn vinh Chúa

BÀI VIẾT MỚI NHẤT