Boh Mơ̆ng Knhuah Hdĭp Wơr Bĭt Aê Diê – 14/7/2021

471

 

Klei Aê Diê Blŭ: Klei Mtô Mñă Klei Bhiăn 8:17-20.

 

Êlan kliăng: “Leh anăn tơdah ih wơr bĭt Yêhôwa Aê Diê diih leh anăn tui hlue yang mkăn mă bruă kơ diñu leh anăn kkuh mpŭ kơ diñu, kâo hưn ktang tĭt hruê anei, sĭt nik diih srăng rai tuč.” (Klei Mtô Mñă Klei Bhiăn 8:19).

 

Klei êmuh ksiêm mĭn: Mơ̆ng kbiă hriê ngăn dưn pioh kơ phung Israel? Ya boh klei srăng truh kơ klei hdĭp bliư̆ blêč amâo thâo hdơr knga kơ Aê Diê? Si klei Y-Môis hưn êlâo kơ phung ƀuôn sang Aê Diê brei thâo kơ boh mơ̆ng klei hdĭp wơr bĭt Aê Diê? Si drei ngă čiăng dôk hdĭp hŏng ai tiê klei mĭn thâo hdơr knga kơ Aê Diê nanao?

Tơdah hlăm dŭm kdrêč tal êlâo Y-Môis khăng mñă kơ phung ƀuôn sang Israel brei hdơr kơ lu mta klei, tơdah diñu mŭt dôk hlăm lăn čar Aê Diê Ƀuăn, tinei, hlăm kluôm jih kdrêč 8 anei, ñu mtă mtăn lu bliư̆ kơ phung ƀuôn sang Aê Diê amâo dưi wơr bĭt ôh klei pap Aê Diê. Dưi pia, anei jing klei blŭ hưn kñăm phŭn hlăm kdrêč anei. Tơdah klei hdĭp mâo leh klei mdrŏng sah đĭ kyar, êbeh dlai hlăm lăn čar bŏ hŏng êa ksâo leh anăn êa hnue, phung ƀuôn sang Aê Diê tlă anăp amâo djŏ knŏng hŏng klei wơr bĭt Aê Diê ôh, ƀiădah mbĭt hŏng dua mta klei huĭ hyưt mkăn srăng bi rai klei hdĭp mngăt myang diñu, anăn jing klei krưh mgao leh anăn klei kkuh kơ rup yang. Klei “wơr bĭt” Aê Diê atăt phung ƀuôn sang Israel kơ klei hdĭp lui wir Aê Diê, kjham hĭn dơ̆ng jing klei diñu krưh mgao. Diñu lač jih jang mnơ̆ng mnuă ngăn drăp diñu mâo, kbiă hriê mơ̆ng klei myang leh anăn klei ktang kngan diñu pô (êlan 17). Amâo mjưh tăp anăn ôh, phung ƀuôn sang Aê Diê wăt hlŏng lui jih djăp mta klei Aê Diê mtô lač, ngă tui si klei ai tiê diñu čiăng, tui hlue klei phung ƀuôn sang tue mplư diñu brei kkuh mpŭ kơ phung yang mkăn. Boh mơ̆ng klei hdĭp “wơr bĭt” Aê Diê srăng atăt kơ klei hdĭp bi kdơ̆ng hŏng Aê Diê yơh, leh anăn boh huĭ hyưt hĭn mơ̆ng klei hdĭp bi kdơ̆ng anăn srăng jing klei rai luč.

          Klei sĭt brei ƀuh, mâo đa đa phung đăo hlăk klei hdĭp mda ƀrư̆ mâo klei đĭ kyar hĭn, snăn klei hdĭp mngăt myang diñu jing hĕ hrŏ trŭn hĭn. Klei hdĭp khăp kơ mnơ̆ng mnuă ngă kơ diñu amâo lŏ mđing uêñ ôh kơ klei hdĭp mngăt myang diñu dôk jing ƀun ƀin. Klei hdĭp “wơr bĭt” Aê Diê amâo djŏ ôh knŏng jing klei wơr bĭt klei jăk Aê Diê brei kơ drei, ƀiădah wăt jing klei hngah kơ klei jăk Aê Diê ngă kơ pô mơh. Y-Yôhan pô ngă baptem lač: “Gơ̆ srăng jing prŏng hĭn, ƀiădah kâo srăng jing điêt hĭn” (Y-Yôhan 3:30). Amâo mâo ôh klei ngă jing jhat hĭn kơ klei bi mdlưh Khua Yang ti gŭ leh anăn bi mđĭ pô ti dlông, măng ai si čiăng si hdĭp yơh. Boh mơ̆ng knhuah hdĭp anăn yơh jing klei bi kmhal arăng mă mđuê̆ diñu mơ̆ng lăn čar Aê Diê ƀuăn Kanaan, ba kơ čar Ƀaƀilôn jing hlŭn mnă, msĕ si drei ƀuh leh hlăm klei hƀuê ênuk ênguôt êưn phung ƀuôn sang Israel. Klei hriăm hruê anei êrâo bi mdih hlei pô dôk hlăm klei “wơr” Khua Yang, mbĭt hŏng klei mñă grăp čô drei brei hdơr wĭt kơ jih klei jăk Aê Diê brei leh kơ klei hdĭp pô, kñăm čiăng đru drei dôk hdĭp hŏng ai tiê klei mĭn thâo hdơr knga nanao kơ klei pap Khua Yang.

 

Si drei bi êdah klei thâo hdơr knga kơ Khua Yang sĭt êmĭt?

Ơ Khua Yang, akâo kơ Ih brei kâo hdơr nanao kơ klei jăk jĭn Khua Yang brei leh kơ klei hdĭp kâo. Akâo kơ klei Ih Blŭ mtrang atăt kâo êbat hlăm êlan huĭ mpŭ kơ Aê Diê leh anăn thâo hdơr knga kơ djăp mta klei Ih brei kơ kâo.

 

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đaŏ Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Klei Mtô Mñă Klei Bhiăn 28:36-68

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/channel/UCaSY8ebjVfMKhPups5jZ9yw

Bài trướcThư gửi con: Sống Sung Mãn
Bài tiếp theoHậu Quả Của Nếp Sống Quên Chúa – 14/7/2021