Blŭ Klei Kpă Ênô – 28/11/2021

614

Klei Aê Diê Blŭ: Klei Bi Hriêng 14:3-5

Êlan kliăng: “Đăm mčeh luar kơ pô riêng gah ih ôh.” (Klei Kbiă 20:16).

Klei êmuh ksiêm mĭn: Si Mtao Y‑Salômôn bi hriăm anak ñu blŭ klei kpă ênô? Ya klei khăng bi găn anak mnuih amâo jhŏng blŭ klei kpă ênô? Si ngă čiăng drei blŭ nanao klei kpă ênô?

Mtao Y‑Salômôn bi hriăm anak ñu blŭ klei kpă ênô. Dŭm klei anak ñu blŭ bi êdah klei huĭ mpŭ kơ Aê Diê leh anăn klei thâo mĭn mơ̆ng anak. Klei blŭ phung thâo mĭn răng mgang klei hdĭp diñu, mklăk wĭt klei blŭ phung mluk srăng ba thiăm klei ênguôt hnĭng, amâo mdê ôh hŏng sa ƀĕ giê čăm rŏng diñu (êlan 3, Klei Bi Hriêng 10:13). Hlăm êlan 4 Mtao Y‑Salômôn lač kơ klei bi hmô, sĭt dlăng sa hip rơ̆k huâng arăng thâo war êmô amâo mâo êmô ôh, ƀiădah tơdah mâo êmô hŏng ai ktang, srăng mâo lu boh mnga. Mnuih thâo mĭn brei kriê dlăng êmô pô čiăng mâo mnơ̆ng hrui êmiêt. Leh anăn hlăm êlan 5, ñu bi hriăm klei blŭ sa čô mnuih bi êdah ai tiê kpă ênô amâodah luar mơ̆ng pô anăn. Sa čô mnuih hưn bi sĭt thâo mĭn leh anăn kpă ênô brei răng kriê ƀăng êgei pô amâo blŭ klei luar ôh, kăn pia klei luar rei.

Aê Diê bi êmut kơ klei luar (Klei Bi Hriêng 6:17) kyua Ñu jing Aê Diê klei kpă ênô leh anăn sĭt nik (Klei Mtô Mñă Klei Bhiăn 32:4). Sa hlăm Pluh Mta Klei Bhiăn Aê Diê mtô phung ƀuôn sang Ñu jing: “Đăm mčeh luar kơ pô riêng gah ih ôh.” (Klei Kbiă 20:16). Aê Diê dlăng klei blŭ luar amâo djŏ knŏng klei bi mklă mơ̆ng sa čô mnuih ôh ƀiădah ti tluôn anăn lŏ jing klei mtrŭt, gĭt gai mơ̆ng yang jhat; sĭt blŭ luar, anak mnuih jing phung anak yang jhat kyua ñu jing phŭn kơ klei blŭ luar (Y‑Yôhan 8:44, Bruă Phung Khua Ƀĭng Kna 5:3). Kyua anăn, Klei Aê Diê Blŭ brei thâo boh jhat mơ̆ng klei blŭ luar ngă kơ mnuih jing hlăm war pui lă lar (Klei Bi Êdah 21:8, 27; dlăng hlăm II Y‑Têsalônik 2:10).

Lu mnuih kyua huĭ “blŭ sĭt bi ênguôt ai pô mkăn”, amâodah luč ƀĭng găp, amâodah tuôm hŏng klei dleh dlan hlăm bruă knuă, klei hdĭp, snăn lu blư̆ ƀuh soh ƀiădah ăt dôk kriêp čiăng êđăp ênang, ƀiădah dôk kriêp snăn ăt msĕ mơh mguôp mbĭt hŏng klei soh. Amâodah mâo mnuih čiăng mdăp klei soh pô anăn knŏng lač klei sĭt nik sa kdrêč đuč, ƀiădah mkrah wah klei sĭt ăt jing klei luar. Hruê anei, Yang Mngăt Jăk Aê Diê jing Yang Sĭt Nik (Y‑Yôhan 14:6, I Y‑Yôhan 5:7) dôk mbĭt nanao čiăng đru drei hdĭp doh jăk ti krah lăn ala soh jhat. Aê Diê drei jing doh jăk leh anăn bŏ hŏng klei khăp, anăn brei drei blŭ klei kpă ênô, klei khăp. Sĭt čiăng brei blŭ, brei knang kơ Yang Mngăt Jăk mtrang čiăng thâo blŭ klei êdu êun, djŏ mmông, djŏ anôk, leh anăn boh phŭn blŭ klă mngač, kpă ênô. Akâo kơ Aê Diê đru drei jing anak kơ klei mngač mơ̆ng Aê Diê hdĭp sa klei hdĭp mrâo hluê si klei ktrâo atăt mơ̆ng Yang Mngăt Jăk “Kyuanăn brei grăp čô diih lui klei luar, blŭ klei sĭt hŏng phung riêng gah ñu, kyuadah drei jing jơ̆ng kngan hdơ̆ng drei” (Êphêsô 4:25).

       Mâo mơ̆ ya klei drei blŭ amâo kpă ênô hŏng Aê Diê, hŏng pô mkăn ?

Wah lač: Ơ Khua Yang, kâo bi mni lač jăk kơ Ih kyua Klei Aê Diê Blŭ bi hriăm kâo klei blŭ kpă ênô. Akâo kơ Yang Mngăt Jăk Aê Diê bi hriăm kâo mâo klei thâo mĭn, kpă ênô leh anăn thâo bi khăp hlăm klei blŭ čiăng đru leh anăn bi mđĭ ai hdơ̆ng găp hlăm klei khăp Aê Diê.

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đaŏ Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: I Bruă Mtao 20:29-21:10

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcMạng Lưới Xây Dựng của Vua Sa-lô-môn – 27/11/2021
Bài tiếp theoNói Lời Ngay Thẳng – 28/11/2021