Blŭ Ƀiă Ƀiă – 19/5/2024

469

 

Klei Aê Diê Blŭ: Klei Bi Hriêng 21:19

Êlan kliăng: “Jăk hĭn dôk hlăm anôk êhiŏ êyăng kơ dôk mbĭt hŏng sa čô mô̆ kreh bi mneh msao leh anăn ră ăl” (Klei Bi Hriêng 21:19)

Klei êmuh ksiêm mĭn: Pruê̆ blŭ “anôk êhiŏ êyăng” si ngă mblang? Boh jhat kơ klei bi mneh msao, klei bi blŭ duñ hlăm gŏ sang ya jing? Ya klei hriăm drei mâo hlăm klei bi blŭ hdơ̆ng drei?

Hlăm Klei Bi Hriêng 21:19, Mtao Y-Salômôn mtô anak thâo mĭn brei weh đuĕ kơ mniê “kreh bi mneh msao leh anăn ră ăl.” Jăk hĭn dôk hlăm “anôk êhiŏ êyăng” kơ dôk mbĭt hŏng sa čô mô̆ kreh bi mneh msao leh anăn ră ăl. Pruê̆ blŭ “anôk êhiŏ êyăng” hlăm klei blŭ phŭn klei Hêbrơ čiăng lač kơ kdrăn tač, amâodah kơ dliê. Êlan Klei Bi Hriêng anei čiăng kñăm kơ klei sa čô ung mâo mô̆ ră ăl dluh lĕ kjham êdimima čih leh hlăm Klei Bi Hriêng 21:9: “Jăk hĭn dôk ti dlông kiêng čuôr găp, kơ dôk hlăm sang mbĭt hŏng sa čô mô̆ kreh bi mneh msao.” Sa čô ung amâo lŏ dưi tŭ ôh klei bi ktrŏ hlăm gŏ sang, wăt tơdah gơ̆ gĭr ñĕ đuĕ leh kơ mô̆, đĭ dôk ti kiêng čuôr găp ti dlông sang, ăt kăn mâo klei hơĭt rei, kyuanăn yơh gơ̆ kbiă đuĕ mơ̆ng sang, nao dôk hjăn păn, kƀah djăp mta mnơ̆ng, bŏ hŏng klei hyưt huĭ hlăm kdrăn tač. Pô hriăm êlam kơ Klei Aê Diê Blŭ Stephen Lennox mblang boh blŭ “bi mneh msao” boh blŭ phŭn hlăm klei Hêbrơ čiăng lač kơ klei bi riêl leh anăn djă djik djak ngă kơ pô mkăn amâo jăk ai tiê, ênguôt, ngêñ leh anăn rŭng răng. Mtao Y-Salômôn yua klei bi hriêng ti dlông čiăng mtô kơ anak răng tơdah ruah mô̆, boh nik nak brei mđing bi nik kơ klei blŭ.

Phung ênuk đưm duê snei: “Ung krêñ brei mô̆ blŭ ƀiă, êsei ktơ̆ng yaih pui amâo srăng khiă ôh.” Amâo djŏ dua ung mô̆ amâo dưi bi mguôp klei mĭn ôh, kyuadah klei bi blŭ hrăm hdơ̆ng ung mô̆ srăng ba hriê klei thâo săng, klei thâo bi pap, ƀiădah rŭng êdi tơdah sa čô ung hmư̆ nanao sa mta klei mñă wĭt, mñă nao hŏng klei ur krao, hŏng klei blŭ duñ amâo lŏ mdei ôh. Ăt pap mơh kơ phung mô̆ tơdah digơ̆ lač digơ̆ ră ăl kyua klei jhat amâodah klei ung digơ̆ amâo mâo mđing ôh, wăt snăn dưn, ăt brei phung jing mô̆ thâo hñăn mơh kyuadah tơdah bi rŭng đei kơ ung tơl ung amâo lŏ čiăng blŭ hrăm amâodah kjham hĭn tơl ung amâo lŏ čiăng dôk mbĭt klei anăn amâo jăk ôh.

Khua ƀĭng kna Y-Pôl mtă: “Đăm brei klei blŭ jhat kbiă mơ̆ng ƀăng êgei diih ôh, ƀiădah knŏng blŭ klei jăk dưi đru brei arăng hriê kơ prŏng, tui si mông găl, čiăng dưi bi mbha klei pap kơ phung dôk hmư̆” (Êphêsô 4:29). Brei phung đăo thâo răng kơ klei blŭ, dôk hdĭp tui si klei Khua Yang mtă, boh nik nak hlăm gŏ sang, amâo djŏ knŏng hjăn mô̆ ôh, ƀiădah brei wăt ung mơh yua klei blŭ jăk, bi blŭ hrăm hdơ̆ng ung mô̆ hŏng klei blŭ jăk čiăng mâo klei bi mđĭ ai, klei khăp leh anăn mâo klei djŏ hnơ̆ng mơh hlăm klei blŭ. Klei blŭ hŏng boh blŭ jăk, đru bi mđĭ ai srăng ba klei tŭ dưn kơ ung mô̆, klei blŭ êdu êun srăng ba hriê klei khăp, klei bi juh leh anăn klei bi mđĭ ai kơ pô dôk hmư̆.

Mâo mơ̆ klei drei čiăng bi mlih hĕ mơ̆ng boh blŭ hlŏng kơ klei blŭ hŏng mô̆, hŏng ung amâodah hŏng pô mkăn?

Wah lač: Ơ Khua Yang, kâo lač jăk kơ Ih kyuadah Ih brei leh kơ kâo klei mtă thâo mĭn čiăng mâo klei mơak hlăm gŏ sang kâo. Akâo Khua Yang đru kâo thâo ư̆ ăn leh anăn thâo răng kơ klei blŭ čiăng ba klei jăk jĭn kơ gŏ sang leh anăn bi guh kơang kơ Anăn Ih. Kâo wah lač hlăm Anăn Khua Yang Yêsu Krist. Amen.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Bruă Lêwi 12

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: elankleisitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcTxhob Ntau Ncauj – 19/5/2024
Bài tiếp theoBớt Lời – 19/5/2024