Bi Mni Bĕ Kơ Aê Diê – 25/11/2021

401

Klei Aê Diê Blŭ: Kôlôs 1:12-14

Êlan kliăng: “Êjai bi mni kơ Ama, Pô brei kơ drei klei năng dưi dưn ngăn mbĭt hŏng phung doh jăk hlăm ƀuôn ala mtao klei mngač” (Kôlôs 1:12).

Klei êmuh ksiêm mĭn: Ya mta phŭn Khua ƀĭng kna Y‑Pôl lač kơ drei brei bi mni kơ Aê Diê? Ya ngă brei drei bi mni kơ Aê Diê kơ klei bi mtlaih Ñu êlâo hĭn? Ya klei drei khăng bi mni kơ Aê Diê?

Grăp čô anak mnuih mâo lu mta phŭn čiăng bi mni kơ Aê Diê kyua “Aê Diê hlĭm djŏ yan, hjan djŏ hruê, grăp čô mnuih bi nao buh pla” amâodah “Mni kơ Aê Diê adiê mđiă djŏ yan…”. Hjăn hŏng phung đaŏ kơ Krist amâo djŏ knŏng bi mni kơ Aê Diê kơ klei brei hlăm klei hdĭp grăp hruê đuč ôh ƀiădah wăt kơ klei bi mtlaih prŏng prĭn, yuôm bhăn Ñu brei leh kơ drei. Hlăm Kôlôs 1:12-14, Khua ƀĭng kna Y‑Pôl lač pă mta phŭn brei drei bi mni kơ Aê Diê.

Tal sa, “Pô brei kơ drei klei năng dưi dưn ngăn mbĭt hŏng phung doh jăk hlăm ƀuôn ala mtao klei mngač” (êlan 12), kyua klei Khua Yang Yêsu djiê anăn drei djăp klei dưi čiăng mâo klei hdĭp hlŏng lar hlăm Khua Yang (Y‑Yôhan 1:12, II Kôrantô 5:21, Hêbrơ 9:15). Drei dưi pia jing kpă ênô leh anăn dưi jing anak Aê Diê. Anei jing sa klei pap prŏng prĭn brei kơ grăp čô đaŏ kơ Ñu.

Tal dua, “Ñu bi mtlaih drei leh mơ̆ng klei myang klei mmăt” (êlan 13 a): Khua Yang bi mtlaih drei mơ̆ng klei phung mmăt kiă kriê jing Satan, tlaih mơ̆ng klei săng đai klei soh leh anăn dưi êngiê hlăm klei bi mguôp hŏng Aê Diê. Klei djiê leh anăn klei hdĭp mơ̆ng Khua Yang Yêsu Krist bi mklă leh klei tŭ dưi kơ hlei pô đaŏ kơ Ñu (Kôlôs 2:15, I Kôrantô 15:25-26).

Tal tlâo,“Ñu atăt ba drei kơ ƀuôn ala mtao Anak Ñu khăp êdimi” (êlan 13b): Khua Yang “mđuĕ” amâodah ba drei đuĕ mơ̆ng klei kiă kriê phung mmăt, nao ti Anôk mngač jing Ƀuôn ala mtao Anak Ñu lă lar (Êphêsô 1:5-6).

Tal pă, “Hlăm Anak Ñu anăn drei mâo leh klei bi tui, klei pap brei kơ klei soh” (êlan 14): Kyua êrah Khua Yang Yêsu drei dưi pap brei klei soh leh anăn bi mtlaih. Jing drei dưi tlaih mơ̆ng phat kđi mơ̆ng klei soh kyua Khua Yang Yêsu tuh leh êrah ti kyâo bi kal (Êphêsô 1:7, Hêbrơ 9:12).

Hŏng dŭm mta phŭn mrâo lač, phung đaŏ kơ Krist amâo dưi ôh amâo bi mni kơ Aê Diê kyua anăn jing klei pap prŏng prĭn brei kơ grăp čô drei. Tơdah amâo djŏ kyua klei pap, klei khăp leh anăn klei Aê Diê pap snăn drei ăt dôk tram hlăm klei soh leh anăn tŭ klei phung mmăt kiă kriê, amâo thâo kral ôh klei mngač, klei kpă ênô, klei khăp leh anăn klei Aê Diê mtlaih ngă leh kơ pô. Kyua anăn, grăp hruê hlăm klei hdĭp drei brei bi êdah nanao klei bi mni kơ Aê Diê hlăm knuih hdĭp pô, hlăm klei mĭn, klei blŭ truh kơ bruă ngă. Boh nik, brei bi mni bĕ kơ klei pap Aê Diê kơ klei Ñu bi mtlaih êlâo hĭn. Leh sa čô mnuih thâo bi mni kơ Aê Diê kyua dưi mâo leh klei Aê Diê bi mtlaih, pô anăn srăng ƀuh lu klei bi mni mkăn mơ̆ng Aê Diê brei čiăng lŏ dơ̆ng bi mni kơ Aê Diê.

       Drei khăng bi mni kơ Aê Diê kơ klei Ñu bi mtlaih kơ klei hdĭp pô mơ̆?

Wah lač: Ơ Khua Yang, akâo kơ ih đru kâo hdơr nanao kơ klei Khua Yang Yêsu pô bi mtlaih leh kâo leh anăn bi mni nanao kơ Ih hlăm knuih hdĭp kâo grăp hruê.

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đaŏ Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: I Bruă Mtao 18:1-35

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcThơ: Ma-ri Được Chọn
Bài tiếp theoHãy Tạ Ơn Chúa – 25/11/2021