Bài thứ 82: Đấng Trung Gian Của Giao Ước Mới

1059

Đọc Hê-bơ-rơ 8:1-13

Câu căn bản: Nhưng bây giờ Chúa Cứu Thế đã nhận lãnh một chức vụ cao trọng hơn, vì Ngài là Đấng Trung Gian của giao ước tốt hơn, bởi giao ước ấy được lập lên trên lời hứa tốt hơn. Câu 6.

 

 

Suy niệm:  Thầy tế lễ Thượng Phẩm Giê-xu ngồi bên phải ngai của Đấng Tôn Nghiêm trên trờ, vì Ngài đã làm xong công việc cứu chuộc nhân loại tội ác. Vị thế của Ngài là bên phải Đức Chúa Trời là nơi quyền năng.  Thầy tế lễ Thượng Phẩm của chúng ta phục vụ ngay trên trời chứ không phải trong đền thờ dưới đất. (câu 1-5).

 

Địa vị của Chúa Giê-xu cao trọng hơn bất cứ thầy tế lễ nào trong dòng A-rôn, vì Ngài hằng sống và duy nhất. Giao ước là một lời hứa hay một cam kết căn cứ vào một số điều kiện sẽ được hoàn tất và được chứng nghiệm bằng dấu hiệu bên ngoài như cầu vồng, lễ cắt bì, hay Tiệc Thánh.

 

Giao ước mà chúng ta đang hưởng là giữa Đức Chúa Trời và Chúa Giê-xu thay cho những người tin nhận Ngài.

 

Giao ước mới theo tiên tri Giê-rê-mi (câu 8-12) có các đặc điểm sau đây:

1.       Chúa sẽ đặt luật Chúa trong trí và ghi tạc vào lòng họ, vì vậy dân Chúa có khuynh hướng vâng phục lời Chúa dạy (câu 10a).

2.       Mối quan hệ giữa Chúa và dân chúa sẽ bền chặt. Chúa sẽ là Chân Thần của họ và họ là dân Chúa (câu 10b).

3.       Dân Chúa sẽ biết Chúa rõ hơn (câu 11).

4.       Chúa sẽ tha thứ và bôi xóa tội của dân Chúa (câu 12).

Đó là giao ước tốt hơn được nói trong câu 6.

 

 

Bài trướcGIỚI THIỆU BTMV 40: NĂNG QUYỀN CHÚA PHỤC SINH
Bài tiếp theoBài thứ 83: Giao Ước Cũ