Amĭ Lač, Anak Gưt – 2/6/2024

2412

 

Klei Aê Diê Blŭ: H’Rut 3:1-18

Êlan kliăng: “H’Rut lŏ wĭt lač, ‘Kâo srăng ngă jih klei ih lač.’ ” (H’Rut 3:5)

Klei êmuh ksiêm mĭn: Ya klei H’Naômi ngă leh čiăng đru H’Rut, mtâo mniê ñu? Ya boh tŭ dưn kơ H’Rut mâo mơ̆ng klei gưt asăp kmha gơ̆? Si klei bi mguôp ti krah kmha hŏng mtâo mniê hlăm gŏ sang drei?

Hdruôm hră H’Rut kdrêč 1-2 brei thâo, leh tui hlue amĭ ung wĭt kơ ƀuôn Betlêhem, H’Rut dlăng ba amĭ ung gơ̆ hŏng jih ai tiê. Dua amĭ anak wĭt kngan êhŏng kyuanăn gơ̆ akâo nao duñ mdiê hlăm hma Y-Bôas, sa čô hlăm găp djuê H’Naômi, čiăng čiêm rông klei hdĭp digơ̆ dua. Wăt tơdah H’Rut jing mtâo mniê ƀiădah H’Naômi khăp kơ gơ̆ msĕ si anak ñu pô kkiêng, leh anăn uêñ mĭn čiăng duah kơ gơ̆ mâo boh sang jăk mơak (êlan 1). Kyuanăn, gơ̆ bi mĭn leh čiăng duah kơ mtâo mniê gơ̆ sa čô ung mâo knuih jăk, wăt jing pô năng dưi bi tui lăn ala kơ gŏ sang gơ̆ mơh.

Êlan 2-13 čih yăl dliê jih klei H’Naômi mtă mtăn brei mtâo mniê gơ̆ ngă, hlue si klei bhiăn ênuk anăn čiăng kơ H’Rut dưi bi tuôm leh anăn hưn mdah klei gơ̆ čiăng bi tui lăn ala gơ̆ hŏng Y-Bôas. Jing sa čô mniê tue, ƀiădah H’Rut amâo lŏ êmuh wĭt ôh knŏng gưt asăp kluôm dhuôm, ngă djŏ hlue si klei amĭ ung mtă mtăn. Hlăm dŭm kdrêč adôk, brei drei ƀuh boh tŭ dưn bi mđĭ ai êdi, Y-Bôas dưi lŏ bi tui lăn ala kơ H’Naômi leh anăn tŭ ư mă H’Rut jing mô̆ ñu. Aê Diê brei kơ diñu dua mâo anak êkei, bi juh ai tiê H’Naômi hlăm thŭn mduôn khua (H’Rut 4:13-15).

Klei yăl dliê brei ƀuh klei bi mguôp jăk siam, bi mpŭ ti krah H’Naômi jing kmha mniê hŏng H’Rut mtâo mniê, ba leh klei tŭ dưn tloh ênoh kơ gŏ sang digơ̆. H’Naômi mâo klei arăng mni jing mnuih mâo klei jăk jĭn kyua mâo sa čô mtâo mniê msĕ si H’Rut, yuôm hĭn kơ kjuh čô anak êkei (H’Rut 4:15), leh anăn H’Rut mâo klei yuôm bhăn Aê Diê ruah dưi jing sa čô hlăm pă čô mniê mâo anăn čih hlăm djuê phung aê aduôn Khua Yang Yêsu.

Hlăm boh klei hdĭp sĭt, klei bi mguôp ti krah amĭ ung hŏng mtâo mniê khăng mâo lu klei dleh dlan hlăm gŏ sang, wăt hlăm đa đa gŏ sang phung đăo kơ Krist msĕ mơh. Leh anăn klei dleh dlan anei jing kjham hĭn êjai, tơdah grăp čô ăt krơ̆ng ngă tui si klei mĭn pô dê. Čiăng mâo klei êđăp ênang leh anăn klei mơak hlăm gŏ sang, jih dua kmha mniê leh anăn mtâo mniê brei mâo klei huĭ mpŭ kơ Aê Diê sĭt, brei thâo bi khăp, bi mpŭ, bi thâo săng leh anăn bi uêñ mĭn kơ hdơ̆ng pô. Boh nik nak, uêñ mĭn klei tŭ dưn kơ hdơ̆ng pô, amâo djŏ mĭn hjăn păn kơ pô dê ôh, msĕ si Klei Aê Diê Blŭ mtô, “Đăm ngă ôh sa mta klei hŏng klei mĭn kơ pô amâodah hŏng klei mgao, ƀiădah hŏng klei luă gŭ brei diih yap phung mkăn jing prŏng hĭn kơ diih pô. Brei grăp čô hlăm phung diih đăm mĭn kơ klei tŭ dưn knŏng kơ ñu pô ôh, ƀiădah mĭn wăt kơ klei tŭ dưn kơ phung mkăn msĕ mơh.” (Philip 2:3-4). Anei yơh jing atur čiăng dưi găn gao klei lông dlăng hlăm klei hdĭp ti krah amĭ ung hŏng mtâo mniê hlăm gŏ sang, čiăng ba klei tŭ dưn kơ hdơ̆ng pô, leh anăn lu mnuih mkăn srăng bi mni kơ Khua Yang tơdah ƀuh klei jăk mơak Khua Yang brei.

Si klei bi mguôp ti krah amĭ ung leh anăn mtâo mniê hlăm gŏ sang drei? Ya klei drei ngă čiăng bi đru dưi găn gao klei lông dlăng, tơdah mâo?

Wah lač: Ơ Khua Yang, akâo Ih đru kâo huĭ mpŭ kơ Khua Yang, thâo bi khăp, bi mĭn klei tŭ dưn kơ hdơ̆ng pô, čiăng đru jih jang klei bi mguôp hlăm gŏ sang kâo mâo klei jăk siam, êđăp ênang. Kâo wah lač hlăm Anăn Khua Yang Yêsu Krist, Amen.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Bruă Lêwi 26

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: elankleisitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcNiam Hais, Menyuam Yuav – 2/6/2024
Bài tiếp theoMẹ Bảo, Con Vâng – 2/6/2024