Ai Tiê Jhŏng Y‑Yôhan Pô Ngă Ƀaptem – 29/8/2023

1622

 

 

Klei Aê Diê Blŭ: Y‑Mathiơ 14:1-5

Êlan kliăng: “Tơdah kâo lač kơ pô ƀai, ‘Ih srăng djiê sĭt nik,’ leh anăn ih amâo brei ñu răng ôh, kăn blŭ rei kơ pô ƀai brei lui êlan ƀai ñu kyua čiăng bi mtlaih klei hdĭp ñu, pô ƀai anăn srăng djiê hlăm klei wê ñu; ƀiădah êrah ñu kâo srăng bi lĕ ti kngan ih” (Y‑Êsêkiêl 3:18)

Klei êmuh ksiêm mĭn: Hlei pô mtao Y‑Hêrôt jing? Ya ngă mtao bi mĭn Khua Yang Yêsu jing Y‑Yôhan Pô Ngă Ƀaptem lŏ hdĭp? Ya ngă Y‑Yôhan Pô Ngă Ƀaptem jhŏng hưn brei răng klei soh mtao? Ya klei brei drei ngă tơdah tlă anăp hŏng klei soh hlăm Sang Aê Diê?

Tơdah arăng kkiêng kơ Khua Yang Yêsu, krĭng Palestin kyua Mtao Y‑Hêrôt kiă kriê. Leh mtao djiê, phung Rôm hlue si klei mtă mtăn mbha krĭng lăn anei jing tlâo kdrêč jao kơ tlâo čô anak mtao kiă kriê jing Y‑Arkêlôs, Y‑Antipas leh anăn Y‑Philip. Mtao Y‑Hêrôt kiă kriê hlăm êlan 1 jing Mtao Y‑Hêrôt Antipas kiă kriê krĭng Yuđe leh anăn Bêrê. Mtao Hêrôt brei arăng mă čăp leh anăn bi mdjiê Y‑Yôhan Pô Ngă Ƀaptem kyua ñu ghă mtao amâo dưi dôk ôh H’Hêrôdias, mô̆ Y‑Philip, adei pô, ngă soh hŏng klei bhiăn Aê Diê (Bruă Lêvi 18:16). Kyua anăn tơdah mâo lu phung khăp kơ Khua Yang Yêsu, klei hing ang Ñu truh ti krĭng Galilê, Mtao Y‑Hêrôt Antipa huĭ Khua Yang Yêsu jing Y‑Yôhan Pô Ngă Ƀaptem lŏ hdĭp.

Hlăk êjai Y‑Yôhan Pô Ngă Ƀaptem dôk hdĭp, ñu mphŭn ngă bruă mprăp êlan kơ Khua Yang Yêsu hŏng klei iêô mthưr lu mnuih ƀuôn sang Yuđe leh anăn Yêrusalem kmhal klei soh leh anăn ngă Ƀaptem (Y‑Markôs 1:5), ñu thâo Aê Diê srăng bi kmhal phung ƀuôn sang Ñu tơdah diñu lŏ dơ̆ng khăng ai tiê amâo mâo kmhal klei soh “Ară anei jông Aê Diê dưm leh ti agha kyâo; jih jang kyâo amâo mâo boh jăk ôh Aê Diê srăng druôm hĕ leh anăn hwiê hlăm pui” (Y‑Luk 3:9), leh anăn tơdah khua gĭt gai ngă soh dlăng kơ klei bhiăn Aê Diê hơăi mang, srăng ngă kơ lăn čar soh jhat leh anăn bi hmô jhat kơ lu mnuih mkăn, kyua anăn ñu jih ai tiê ghă mtao Y‑Hêrôt Antipas ngă soh. Ñu jing sa čô mnuih jhŏng snăk kyua wăt tơdah thâo sĭt hưn brei răng klei soh mtao srăng tŭ ya boh klei, ƀiădah ñu amâo ñăt kriêp ôh.

Hruê anei, ti anăp klei soh mâo hlăm Sang Aê Diê, si drei ngă? Lu mnuih dôk ñăt kriêp amâodah ngă ngơi mang, amâo jhŏng bi êdah ôh Klei Aê Diê Blŭ mtô kơ klei soh anăn. Klei Aê Diê Blŭ hlăm Y‑Êsêkiêl 3:19 mtô, “Ƀiădah tơdah ih brei pô ƀai răng, leh anăn ñu amâo lui ôh klei ƀai ñu amâodah đuĕ mơ̆ng êlan ƀai ñu, ñu srăng djiê hlăm klei wê ñu; ƀiădah ih bi mtlaih leh mngăt ih”.

Khua ƀĭng kna Y‑Pôl mñă ktang snăk hŏng klei khăp, boh nik luh êa ală kơ klei soh mơ̆ng đa đa mnuih hlăm Sang Aê Diê Kôrantô, gĭr iêô mthưr diñu kmhal klei soh. Akâo kơ Khua Yang đru drei êlâo hĭn brei hdĭp djŏ hŏng hnơ̆ng čuăn Aê Diê brei bi hmô leh anăn mđĭ ai phung riêng gah hdĭp djŏ hŏng Klei Aê Diê Blŭ. Mbĭt anăn jhŏng đru ayŏng adei pô dôk hdĭp soh čhuai čiăng kơ digơ̆ thâo kral klei soh pô leh anăn lŏ wĭt kơ Aê Diê.

Drei dôk ñăt kriêp amâodah jhŏng leh anăn khăp đru kơ ayŏng adei pô thâo kral klei soh čiăng kơ digơ̆ kmhal klei soh?

Wah lač: Ơ Khua Yang, akâo kơ Ih đru kâo huĭ mpŭ kơ Khua Yang, hdĭp hlue si klei Aê Diê mtô čiăng klei hdĭp kâo ba klei mđĭ ai, bi hmô leh anăn đru kơ phung Ih dưm jŭm dar kâo kmhal klei soh wĭt hŏng Ih.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Bruă Phung Khua Ƀĭng Kna 13:4-41

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcYauhas Npatitus Muaj Siab Tawv Qhia – 29/8/2023
Bài tiếp theoLòng Can Đảm Của Ông Giăng Báp-Tít – 29/8/2023