Yauhas Npatitus Muaj Siab Tawv Qhia – 29/8/2023

1584

 

Mathais 14:1-5

Nqe cim:

“Yog kuv hais tias ib tug neeg txhaum yuav tuag, tiamsis koj tsis qhia kom nws hloov siab thiab kom nws tsis txhob raug kev ploj kev tuag, nws yuav tuag vim nws tej kev txhaum mas kuv yuav muab nws lub txim rau koj ris” (Exekees 3:18).

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

–  Vajntxwv Helauj no yog Hejlauj twg?

–  Vim li cas vajntxwv xav hais tias Tswv Yexus yog Yauhas sawv rov qab los?

–  Ua cas Yauhas Npatitus muaj lub siab tawv qhia txog vajntxwv qhov kev txhaum?

–  Peb yuav ua cas thaum pom cov ntseeg muaj kev txhaum?

Thaum Tswv Yexus yug, Helauj txiv ua vajntxwv kav tas nrho tebchaws Palexatees. Tom qab uas vajntxwv Helauj txiv tuag lawm, cov neeg Loos muab lub tebchaws Palexatees tso rau Helauj peb tus tub kav uas yog Akhilaus, Atipas thiab Filis ua cov kav. Tus vajntxwv Helauj hais nyob rau ntawm Mathais 14:1 no yog tus Helauj Atipas kav cheeb tsam teb chaws Kalilais thiab Npele-as. Tus vajntxawv Helauj Atipas yog tus uas tau samhwm kom ntes Yauhas Npatitus kaw thiab muab tuag pov tseg, vim Yauhas tau txwv tsis pub nws yuav Helaudias uas yog nws tus kwv Filis tus pojniam, vim ua txhaum Vajtswv kevcai loj heev (Levis Kevcai 18:16). Yog li ntawd, thaum Tswv Yexus lub koob npe nrov thoob plaws cheeb tsam Kalilais thiab lwm qhov chaw, ua rau vajntxwv Atipas ntshai thiab xav hais tias Tswv Yexus yog Yauhas Npatitus sawv hauv qhov tuag rov qab los lawm.

Thaum uas Yauhas Npatitus tseem ciaj ua neej nyob, nws yog tus kho kev tos Tswv Yexus, nqua hu cov neeg uas nyob thoob plaws hauv lub xeev Yudas thiab hauv lub nroog Yeluxalees kom nyias lees nyias lub txim thiab ua kevcai raus dej (Malakaus 1:5). Yauhas qhia txog Vajtswv yuav rau txim rau lawv, yog tseem muaj lub siab tawv tsis kam lees txim, “Nimno twb muab rab taus tso rau ntawm lub hauvpaus ntoo lawm, twb yuav ntov tus ntoo; txhua tsob ntoo uas tsis txi cov txiv zoo, luag yuav muab ntov thiab muab pov rau hauv cub hluavtaws” (Lukas 3:9), thiab tshwjxeeb yog cov thawj coj ua kev txhaum, saib tsis taus Vajtswv txoj Kevcai, yuav ua rau lub tebchaws qias, ua qauv tsis zoo rau coob tus. Vim li ntawd, Yauhas thiaj ntuas vajntxwv Atipas thaum nws poob mus rau kev txhaum. Yauhas Npatitus yog ib tus neeg muaj lub siab tawv tsis ntshai qhia qhov tseeb, txawm paub hais tias nujnqis ntawm tav vajntxwv kev ua txhaum yog kev tuag, los nws yeej tsis ntshai qhia.

Niaj hnub nimno, thaum pom cov ntseeg ua kev txhaum, peb ua li cas? Ntau tus xaiv haukev ua twjywm tsab tsis paub, tsis muaj lub siab tawv qhia Vajtswv Txojlus, hais qhov tseeb rau cov neeg ua kev txhaum ntawd. Vajtswv Txojlus hauv Exekees 3:18 hais tias, “Yog kuv hais tias ib tug neeg txhaum yuav tuag, tiamsis koj tsis qhia kom nws hloov siab thiab kom nws tsis txhob raug kev ploj kev tuag, nws yuav tuag vim nws tej kev txhaum mas kuv yuav muab nws lub txim rau koj ris”. Timthawj Paulus tau cem cov ntseeg hauv nroog Kauleethaus vim nws hlub lawv, nws los kua muag rau lawv tej kev txhaum, ua siab ntev qhia kom lawv paub lees txim tig rov los cuag Vajtswv. Thov Vajtswv pab kom peb ua tau peb lub neej li Vajtswv qhia kom peb ua, paub ua tau qauv zoo thiab txhawb tau txhua tus uas nyob ib ncig ntawm peb paub ua neej li Vajtswv Txojlus qhia. Dhau ntawd, kuj muaj lub siab tawv qhia tus uas yuam kev ua txhaum lawm kom nws paub nws tej kev txhaum thiab tig rov los cuag Vajtswv.

 Thov Vajtswv

Vajtswv, thov pab kom nyuam yaus paub hwm Koj, ua neej raws li Koj Txojlus qhia, kom ua tau tus qauv zoo thiab pab tau lwm tus uas nyob ib ncig. Thov pab nyuam yaus muaj siab tawv qhia qhov tseeb rau cov ntseeg uas ua txhaum kom lawv paub lees txim thiab tig los cuag Koj. Amees. 

Peb yuav ua twjywm lossis muaj lub siab tawv qhia qhov tseeb rau tej neeg ibncig thaum lawv ua txhaum kom paub lees txim rau Vajtswv?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoos: Tes Haujlwm 13:4-41.

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcĐắk Lắk: Thánh Kinh Căn Bản Khóa VI – Năm I
Bài tiếp theoAi Tiê Jhŏng Y‑Yôhan Pô Ngă Ƀaptem – 29/8/2023