Aê Diê Ruah Mdưm Khua Ngă Yang – 29/11/2021

487

Klei Aê Diê Blŭ: Klei Kbiă 28:1-5

Êlan kliăng: “Brei ayŏng ih Y‑Arôn hriê kơ ih mbĭt hŏng phung anak êkei ñu mơ̆ng ti krah phung ƀuôn sang Israel, čiăng pioh diñu kơ bruă kâo jing phung khua ngă yang: Y‑Arôn leh anăn phung anak êkei ñu Y‑Nadap, Y‑Abihu, Y‑Êlêasar, leh anăn Y‑Ithamar” (Klei Kbiă 28:1).

Klei êmuh ksiêm mĭn: Si ngă Aê Diê ruah mdưm khua ngă yang? Ya jing bruă ngă yang ti anăp Aê Diê? Si kdrăp čŭt hơô phung khua ngă yang, ya jing klei anei? Ya klei brei drei ngă čiăng năng hŏng bruă ngă yang sang mtao Aê Diê brei?

Phung khua ngă yang Aê Diê ruah hlăm djuê ana Lêwi, Ñu iêô anăn grăp čô mnuih: Y‑Arôn leh anăn phung anak êkei ñu Y‑Nadap, Y‑Abihu, Y‑Êlêasar, leh anăn Y‑Ithamar (êlan 1). Klei mñă wĭt tlâo blư̆ boh blŭ “jing phung khua ngă yang” (êlan 1, 3, 4) hlăm êma êlan Klei Aê Diê Blŭ kñăm mñă klă bruă klam phung khua ngă yang jing yuôm bhăn snăk ti anăp Aê Diê leh anăn klei hdĭp mngăt phung ƀuôn sang Aê Diê. Phung khua ngă yang bi ala kơ phung ƀuôn sang dôk ti anăp Aê Diê, ngă klei bhiăn myơr mnơ̆ng grăp hruê, mnơ̆ng pap brei klei soh, mnơ̆ng bi mni hŏng dŭm mta mnơ̆ng mkăn kơ mnuih amâodah kơ jih phung ƀuôn sang mâo Aê Diê kčah leh. Diñu kriê dlăng Sang Čhiăm Aê Diê, kih mdoh, răng kriê pui trơ̆ng nanao jih mlam (Klei kbiă 27:21). Diñu bi hriăm phung ƀuôn sang kkuh mpŭ kơ Aê Diê, răk klei bhiăn Aê Diê (Klei Mtô Mñă Klei Bhiăn 31:9-13), kkung Hip Klei Bi Mguôp sĭt phung ƀuôn sang mbĕ đuĕ anôk mkra sang čhiăm phung ƀuôn sang (Klei Mtô Mñă Klei Bhiăn 31:9,25).

Aê Diê khăp leh anăn mpŭ kơ bruă jing khua ngă yang mơ̆ng Y‑Arôn leh anăn phung anak êkei ñu mơ̆ng bruă brei diñu dưi hơô čhiăm ao doh jăk (êlan 2). Čhiăm ao Y‑Arôn mâo sa blah mnal đah da, sa blah ao êphôt, sa blah ao jhung, sa blah ao kpal đêč, sa boh mu, leh anăn sa klei hdrăng kơiêng, mâo phung mkra mjing thâo mbruă leh anăn kiê kngan mbruă thâo mkra mjing Aê Diê brei mñam, jhĭt yua mah, čhiăm ñuôm piơk, hrah jŭ, hrah huč, leh anăn kbuă điêt aruăt msĕ si mnơ̆ng pioh mkra mjing mnơ̆ng doh jăk hlăm Sang Čhiăm.

Hruê anei, drei amâo lŏ myơr ôh dŭm mta mnơ̆ng myơr grăp hruê leh anăn mnơ̆ng pap brei klei soh grăp thŭn ôh, kyua Khua Yang Yêsu jing leh Khua Ngă Yang Prŏng myơr leh klei hdĭp Ñu pô djiê hrô kơ klei soh anak mnuih (Hêbrơ 8:1-12). Khua Yang iêô mthưr phung myơr jih klei hdĭp jing khua pô mtô, pô mtô čiăng hiu hưn kơ klei bi mtlaih, bi hriăm phung ƀuôn sang Aê Diê wah lač, hriăm Klei Aê Diê Blŭ leh anăn hluê ngă tui si Klei Aê Diê Blŭ čiăng kơ jih jang grăp hruê ƀrư̆ msĕ hŏng Khua Yang hĭn. Khua Yang ăt ruah leh jih jang phung ƀuôn sang ñu jing khua ngă yang čiăng nao giăm Khua Yang leh anăn jing pô hưn bi sĭt kơ Ñu ti krah lăn ala “Ƀiădah diih jing sa phung găp djuê Aê Diê ruah leh, phung khua ngă yang kơ mtao, sa phung găp djuê doh jăk, phung ƀuôn sang Aê Diê pô, čiăng kơ diih dưi hưn bruă yuôm bhăn Pô iêô leh diih kbiă mơ̆ng klei mmăt truh kơ klei mngač yuôm bhăn Ñu” (I Y‑Pêtrôs 2:9). Khua Yang Yêsu ăt bi mklă mơh Ama Ñu srăng mpŭ kơ klei pô hmư̆ klei Ñu iêô leh anăn mă bruă kơ Ñu (Y‑Yôhan 12:26).

       Drei thâo mơ̆ pô mâo bruă klam jing khua ngă yang sang mtao?

Wah lač: Ơ Khua Yang, kâo bi mni lač jăk kơ Ih brei leh kơ kâo klei bi mtlaih leh anăn brei kâo jing khua ngă yang sang mtao! Akâo kơ Khua Yang đru kâo hdĭp năng djŏ hŏng bruă klam jing khua ngă yang,ngă jăk bruă klam mơ̆ng pô dôk ti krah ba lu mnuih ka thâo kral Khua Yang wĭt kơ Ih.

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đaŏ Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: I Bruă Mtao 21:11-29

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcNói Lời Ngay Thẳng – 28/11/2021
Bài tiếp theoChúa Lập Chức Vụ Thầy Tế Lễ – 29/11/2021